Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte   2 aposunagwgou" poihsousin uma" all ercetai wra ina pa" o apokteina" uma" doxh latreian prosferein tw qew   3 kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme   4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex arch" ouk eipon oti meq umwn hmhn   5 nun de upagw pro" ton pemyanta me kai oudei" ex umwn erwta me pou upagei"   6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian   7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhto" ouk eleusetai pro" uma" ean de poreuqw pemyw auton pro" uma"   8 kai elqwn ekeino" elegxei ton kosmon peri amartia" kai peri dikaiosunh" kai peri krisew"   9 peri amartia" men oti ou pisteuousin ei" eme   10 peri dikaiosunh" de oti pro" ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me   11 peri de krisew" oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai   12 eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti   13 otan de elqh ekeino" to pneuma th" alhqeia" odhghsei uma" ei" pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin   14 ekeino" eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin   15 panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin   16 mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw pro" ton patera   17 eipon oun ek twn maqhtwn autou pro" allhlou" ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw pro" ton patera   18 elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei   19 egnw oun o ihsou" oti hqelon auton erwtan kai eipen autoi" peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me   20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umei" o de kosmo" carhsetai umei" de luphqhsesqe all h luph umwn ei" caran genhsetai   21 h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auth" otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei th" qliyew" dia thn caran oti egennhqh anqrwpo" ei" ton kosmon   22 kai umei" oun luphn men nun ecete palin de oyomai uma" kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudei" airei af umwn   23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin   24 ew" arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh   25 tauta en paroimiai" lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiai" lalhsw umin alla parrhsia peri tou patro" anaggelw umin   26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn   27 auto" gar o pathr filei uma" oti umei" eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou exhlqon   28 exhlqon para tou patro" kai elhluqa ei" ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pro" ton patera   29 legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia lalei" kai paroimian oudemian legei"   30 nun oidamen oti oida" panta kai ou creian ecei" ina ti" se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqe"   31 apekriqh autoi" o ihsou" arti pisteuete   32 idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekasto" ei" ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi mono" oti o pathr met emou estin   33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 16:1


Chapter 16
1 These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. 3 And these things they will do to youk because they have not known the Father nor Me. 4 But these things I have told you, that when thel time comes, you may remember that I told you of them.

And these things I did not say to you at the beginning, because I was with you.


The Work of the Holy Spirit

5 But now I go away to Him who sent Me, and none of you asks Me, ‘Where are You going?’ 6 But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. 7 Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you. 8 And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment: 9 of sin, because they do not believe in Me; 10 of righteousness, because I go to My Father and you see Me no more; 11 of judgment, because the ruler of this world is judged.

12 I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 13 However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. 14 He will glorify Me, for He will take of what is Mine and declare it to you. 15 All things that the Father has are Mine. Therefore I said that He will take of Mine and declare it to you.m


Sorrow Will Turn to Joy

16 A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, because I go to the Father.”

17 Then some of His disciples said among themselves, “What is this that He says to us, “A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’; and, ‘because I go to the Father’ ?” 18 They said therefore, “What is this that He says, ‘A little while’? We do not know what He is saying.”

19 Now Jesus knew that they desired to ask Him, and He said to them, “Are you inquiring among yourselves about what I said, ‘A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’? 20 Most assuredly, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. 21 A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. 22 Therefore you now have sorrow; but I will see you again and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you.

23 And in that day you will ask Me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. 24 Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.


Jesus Christ Has Overcome the World

25 These things I have spoken to you in figurative language; but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. 26 In that day you will ask in My name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you; 27 for the Father Himself loves you, because you have loved Me, and have believed that I came forth from God. 28 I came forth from the Father and have come into the world. Again, I leave the world and go to the Father.”

29 His disciples said to Him, “See, now You are speaking plainly, and using no figure of speech! 30 Now we are sure that You know all things, and have no need that anyone should question You. By this we believe that You came forth from God.”

31 Jesus answered them, “Do you now believe? 32 Indeed the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave Me alone. And yet I am not alone, because the Father is with Me. 33 These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you willn have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 16:3 16:3 k NU-Text and M-Text omit to you.16:4 l NU-Text reads their.16:15 m NU-Text and M-Text read He takes of Mine and will declare it to you.16:33 n NU-Text and M-Text omit will.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright