Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 17:1 tauta elalhsen o ihsou" kai ephren tou" ofqalmou" autou ei" ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uio" sou doxash se   2 kaqw" edwka" autw exousian pash" sarko" ina pan o dedwka" autw dwsh autoi" zwhn aiwnion   3 auth de estin h aiwnio" zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteila" ihsoun criston   4 egw se edoxasa epi th" gh" to ergon eteleiwsa o dedwka" moi ina poihsw   5 kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi   6 efanerwsa sou to onoma toi" anqrwpoi" ou" dedwka" moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autou" dedwka" kai ton logon sou tethrhkasin   7 nun egnwkan oti panta osa dedwka" moi para sou estin   8 oti ta rhmata a dedwka" moi dedwka autoi" kai autoi elabon kai egnwsan alhqw" oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteila"   9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwka" moi oti soi eisin   10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoi"   11 kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw pro" se ercomai pater agie thrhson autou" en tw onomati sou ou" dedwka" moi ina wsin en kaqw" hmei"   12 ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autou" en tw onomati sou ou" dedwka" moi efulaxa kai oudei" ex autwn apwleto ei mh o uio" th" apwleia" ina h grafh plhrwqh   13 nun de pro" se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoi"   14 egw dedwka autoi" ton logon sou kai o kosmo" emishsen autou" oti ouk eisin ek tou kosmou kaqw" egw ouk eimi ek tou kosmou   15 ouk erwtw ina arh" autou" ek tou kosmou all ina thrhsh" autou" ek tou ponhrou   16 ek tou kosmou ouk eisin kaqw" egw ek tou kosmou ouk eimi   17 agiason autou" en th alhqeia sou o logo" o so" alhqeia estin   18 kaqw" eme apesteila" ei" ton kosmon kagw apesteila autou" ei" ton kosmon   19 kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia   20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn ei" eme   21 ina pante" en wsin kaqw" su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmo" pisteush oti su me apesteila"   22 kai egw thn doxan hn dedwka" moi dedwka autoi" ina wsin en kaqw" hmei" en esmen   23 egw en autoi" kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi ei" en kai ina ginwskh o kosmo" oti su me apesteila" kai hgaphsa" autou" kaqw" eme hgaphsa"   24 pater ou" dedwka" moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwka" moi oti hgaphsa" me pro katabolh" kosmou   25 pater dikaie kai o kosmo" se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteila"   26 kai egnwrisa autoi" to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsa" me en autoi" h kagw en autoi"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 17:1


Chapter 17

Jesus Prays for Himself
1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He shouldo give eternal life to as many as You have given Him. 3 And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. 4 I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do. 5 And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.


Jesus Prays for His Disciples

6 I have manifested Your name to the men whom You have given Me out of the world. They were Yours, You gave them to Me, and they have kept Your word. 7 Now they have known that all things which You have given Me are from You. 8 For I have given to them the words which You have given Me; and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have believed that You sent Me.

9 I pray for them. I do not pray for the world but for those whom You have given Me, for they are Yours. 10 And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I am glorified in them. 11 Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. Holy Father, keep through Your name those whom You have given Me,p that they may be one as We are. 12 While I was with them in the world,q I kept them in Your name. Those whom You gave Me I have kept;r and none of them is lost except the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled. 13 But now I come to You, and these things I speak in the world, that they may have My joy fulfilled in themselves. 14 I have given them Your word; and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. 15 I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one. 16 They are not of the world, just as I am not of the world. 17 Sanctify them by Your truth. Your word is truth. 18 As You sent Me into the world, I also have sent them into the world. 19 And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truth.


Jesus Prays for All Believers

20 I do not pray for these alone, but also for those who wills believe in Me through their word; 21 that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me. 22 And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one: 23 I in them, and You in Me; that they may be made perfect in one, and that the world may know that You have sent Me, and have loved them as You have loved Me.

24 Father, I desire that they also whom You gave Me may be with Me where I am, that they may behold My glory which You have given Me; for You loved Me before the foundation of the world. 25 O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. 26 And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 17:2 17:2 o M-Text reads shall.17:11 p NU-Text and M-Text read keep them through Your name which You have given Me.17:12 q NU-Text omits in the world.17:12 r NU-Text reads in Your name which You gave Me. And I guarded them; (or it;).17:20 s NU-Text and M-Text omit will.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright