Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 18:1 tauta eipwn o ihsou" exhlqen sun toi" maqhtai" autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpo" ei" on eishlqen auto" kai oi maqhtai autou   2 hdei de kai iouda" o paradidou" auton ton topon oti pollaki" sunhcqh [kai] o ihsou" ekei meta twn maqhtwn autou   3 o oun iouda" labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphreta" ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn   4 ihsou" oun eidw" panta ta ercomena ep auton exelqwn eipen autoi" tina zhteite   5 apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoi" o ihsou" egw eimi eisthkei de kai iouda" o paradidou" auton met autwn   6 w" oun eipen autoi" oti egw eimi aphlqon ei" ta opisw kai epeson camai   7 palin oun autou" ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion   8 apekriqh ihsou" eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutou" upagein   9 ina plhrwqh o logo" on eipen oti ou" dedwka" moi ouk apwlesa ex autwn oudena   10 simwn oun petro" ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierew" doulon kai apekoyen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malco"   11 eipen oun o ihsou" tw petrw bale thn macairan sou ei" thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto   12 h oun speira kai o ciliarco" kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton   13 kai aphgagon auton pro" annan prwton hn gar penqero" tou kaiafa o" hn arciereu" tou eniautou ekeinou   14 hn de kaiafa" o sumbouleusa" toi" ioudaioi" oti sumferei ena anqrwpon apolesqai uper tou laou   15 hkolouqei de tw ihsou simwn petro" kai o allo" maqhth" o de maqhth" ekeino" hn gnwsto" tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou ei" thn aulhn tou arcierew"   16 o de petro" eisthkei pro" th qura exw exhlqen oun o maqhth" o allo" o" hn gnwsto" tw arcierei kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron   17 legei oun h paidiskh h qurwro" tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeino" ouk eimi   18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkote" oti yuco" hn kai eqermainonto hn de met autwn o petro" estw" kai qermainomeno"   19 o oun arciereu" hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri th" didach" autou   20 apekriqh autw o ihsou" egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden   21 ti me eperwta" eperwthson tou" akhkoota" ti elalhsa autoi" ide outoi oidasin a eipon egw   22 tauta de autou eiponto" ei" twn uphretwn paresthkw" edwken rapisma tw ihsou eipwn outw" apokrinh tw arcierei   23 apekriqh autw o ihsou" ei kakw" elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalw" ti me derei"   24 apesteilen auton o anna" dedemenon pro" kaiafan ton arcierea   25 hn de simwn petro" estw" kai qermainomeno" eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato oun ekeino" kai eipen ouk eimi   26 legei ei" ek twn doulwn tou arcierew" suggenh" wn ou apekoyen petro" to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou   27 palin oun hrnhsato o petro" kai euqew" alektwr efwnhsen   28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa ei" to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon ei" to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsin to pasca   29 exhlqen oun o pilato" pro" autou" kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou   30 apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outo" kakopoio" ouk an soi paredwkamen auton   31 eipen oun autoi" o pilato" labete auton umei" kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena   32 ina o logo" tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein   33 eishlqen oun ei" to praitwrion palin o pilato" kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileu" twn ioudaiwn   34 apekriqh autw o ihsou" af eautou su touto legei" h alloi soi eipon peri emou   35 apekriqh o pilato" mhti egw ioudaio" eimi to eqno" to son kai oi arcierei" paredwkan se emoi ti epoihsa"   36 apekriqh ihsou" h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw toi" ioudaioi" nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen   37 eipen oun autw o pilato" oukoun basileu" ei su apekriqh [o] ihsou" su legei" oti basileu" eimi egw egw ei" touto gegennhmai kai ei" touto elhluqa ei" ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pa" o wn ek th" alhqeia" akouei mou th" fwnh"   38 legei autw o pilato" ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen pro" tou" ioudaiou" kai legei autoi" egw oudemian aitian euriskw en autw   39 estin de sunhqeia umin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn   40 ekraugasan oun palin pante" legonte" mh touton alla ton barabban hn de o barabba" lhsth"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 18:1


Chapter 18

Betrayal and Arrest in Gethsemane
1 When Jesus had spoken these words, He went out with His disciples over the Brook Kidron, where there was a garden, which He and His disciples entered. 2 And Judas, who betrayed Him, also knew the place; for Jesus often met there with His disciples. 3 Then Judas, having received a detachment of troops, and officers from the chief priests and Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons. 4 Jesus therefore, knowing all things that would come upon Him, went forward and said to them, “Whom are you seeking?”

5 They answered Him, “Jesus of Nazareth.”

Jesus said to them, “I am He. And Judas, who betrayed Him, also stood with them. 6 Now when He said to them, “I am He, they drew back and fell to the ground.

7 Then He asked them again, “Whom are you seeking?”

And they said, “Jesus of Nazareth.”

8 Jesus answered, “I have told you that I am He. Therefore, if you seek Me, let these go their way,” 9 that the saying might be fulfilled which He spoke, “Of those whom You gave Me I have lost none.”

10 Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.

11 So Jesus said to Peter, “Put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which My Father has given Me?”


Before the High Priest

12 Then the detachment of troops and the captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound Him. 13 And they led Him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas who was high priest that year. 14 Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people.


Peter Denies Jesus

15 And Simon Peter followed Jesus, and so did anothert disciple. Now that disciple was known to the high priest, and went with Jesus into the courtyard of the high priest. 16 But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door, and brought Peter in. 17 Then the servant girl who kept the door said to Peter, “You are not also one of this Man's disciples, are you?”

He said, “I am not.”

18 Now the servants and officers who had made a fire of coals stood there, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself.


Jesus Questioned by the High Priest

19 The high priest then asked Jesus about His disciples and His doctrine.

20 Jesus answered him, “I spoke openly to the world. I always taught in synagogues and in the temple, where the Jews always meet,u and in secret I have said nothing. 21 Why do you ask Me? Ask those who have heard Me what I said to them. Indeed they know what I said.”

22 And when He had said these things, one of the officers who stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, “Do You answer the high priest like that?”

23 Jesus answered him, “If I have spoken evil, bear witness of the evil; but if well, why do you strike Me?”

24 Then Annas sent Him bound to Caiaphas the high priest.


Peter Denies Twice More

25 Now Simon Peter stood and warmed himself. Therefore they said to him, “You are not also one of His disciples, are you?”

He denied it and said, “I am not!”

26 One of the servants of the high priest, a relative of him whose ear Peter cut off, said, “Did I not see you in the garden with Him?” 27 Peter then denied again; and immediately a rooster crowed.


In Pilate's Court

28 Then they led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, and it was early morning. But they themselves did not go into the Praetorium, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. 29 Pilate then went out to them and said, “What accusation do you bring against this Man?”

30 They answered and said to him, “If He were not an evildoer, we would not have delivered Him up to you.”

31 Then Pilate said to them, “You take Him and judge Him according to your law.”

Therefore the Jews said to him, “It is not lawful for us to put anyone to death,” 32 that the saying of Jesus might be fulfilled which He spoke, signifying by what death He would die.

33 Then Pilate entered the Praetorium again, called Jesus, and said to Him, “Are You the King of the Jews?”

34 Jesus answered him, “Are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning Me?”

35 Pilate answered, “Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered You to me. What have You done?”

36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews; but now My kingdom is not from here.”

37 Pilate therefore said to Him, “Are You a king then?”

Jesus answered, “You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice.”

38 Pilate said to Him, “What is truth?” And when he had said this, he went out again to the Jews, and said to them, “I find no fault in Him at all.


Taking the Place of Barabbas

39 “But you have a custom that I should release someone to you at the Passover. Do you therefore want me to release to you the King of the Jews?”

40 Then they all cried again, saying, “Not this Man, but Barabbas!” Now Barabbas was a robber.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 18:15 18:15 t M-Text reads the other.18:20 u NU-Text reads where all the Jews meet.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright