Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 19:1 tote oun elaben o pilato" ton ihsoun kai emastigwsen   2 kai oi stratiwtai plexante" stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton   3 kai elegon caire o basileu" twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata   4 exhlqen oun palin exw o pilato" kai legei autoi" ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw   5 exhlqen oun o ihsou" exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoi" ide o anqrwpo"   6 ote oun eidon auton oi arcierei" kai oi uphretai ekraugasan legonte" staurwson staurwson legei autoi" o pilato" labete auton umei" kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian   7 apekriqhsan autw oi ioudaioi hmei" nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion qeou epoihsen   8 ote oun hkousen o pilato" touton ton logon mallon efobhqh   9 kai eishlqen ei" to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsou" apokrisin ouk edwken autw   10 legei oun autw o pilato" emoi ou lalei" ouk oida" oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se   11 apekriqh o ihsou" ouk eice" exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidou" me soi meizona amartian ecei   12 ek toutou ezhtei o pilato" apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legonte" ean touton apolush" ouk ei filo" tou kaisaro" pa" o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari   13 o oun pilato" akousa" touton ton logon hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi tou bhmato" ei" topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa   14 hn de paraskeuh tou pasca wra de wsei ekth kai legei toi" ioudaioi" ide o basileu" umwn   15 oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autoi" o pilato" ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arcierei" ouk ecomen basilea ei mh kaisara   16 tote oun paredwken auton autoi" ina staurwqh parelabon de ton ihsoun kai aphgagon   17 kai bastazwn ton stauron autou exhlqen ei" ton legomenon kraniou topon o" legetai ebraisti golgoqa   18 opou auton estaurwsan kai met autou allou" duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun   19 egrayen de kai titlon o pilato" kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsou" o nazwraio" o basileu" twn ioudaiwn   20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggu" hn th" polew" o topo" opou estaurwqh o ihsou" kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti   21 elegon oun tw pilatw oi arcierei" twn ioudaiwn mh grafe o basileu" twn ioudaiwn all oti ekeino" eipen basileu" eimi twn ioudaiwn   22 apekriqh o pilato" o gegrafa gegrafa   23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth mero" kai ton citwna hn de o citwn arrafo" ek twn anwqen ufanto" di olou   24 eipon oun pro" allhlou" mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tino" estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautoi" kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan   25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh th" mhtro" autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh   26 ihsou" oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uio" sou   27 eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinh" th" wra" elaben authn o maqhth" ei" ta idia   28 meta touto eidw" o ihsou" oti panta hdh tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw   29 skeuo" oun ekeito oxou" meston oi de plhsante" spoggon oxou" kai usswpw periqente" proshnegkan autou tw stomati   30 ote oun elaben to oxo" o ihsou" eipen tetelestai kai klina" thn kefalhn paredwken to pneuma   31 oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin   32 hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqento" autw   33 epi de ton ihsoun elqonte" w" eidon auton hdh teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh   34 all ei" twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai euqu" exhlqen aima kai udwr   35 kai o ewrakw" memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kakeino" oiden oti alhqh legei ina umei" pisteushte   36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou   37 kai palin etera grafh legei oyontai ei" on exekenthsan   38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton o iwshf o apo arimaqaia" wn maqhth" tou ihsou kekrummeno" de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilato" hlqen oun kai hren to swma tou ihsou   39 hlqen de kai nikodhmo" o elqwn pro" ton ihsoun nukto" to prwton ferwn migma smurnh" kai aloh" wsei litra" ekaton   40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqonioi" meta twn arwmatwn kaqw" eqo" estin toi" ioudaioi" entafiazein   41 hn de en tw topw opou estaurwqh khpo" kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudei" eteqh   42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggu" hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 19:1


Chapter 19

The Soldiers Mock Jesus
1 So then Pilate took Jesus and scourged Him. 2 And the soldiers twisted a crown of thorns and put it on His head, and they put on Him a purple robe. 3 Then they said,v “Hail, King of the Jews!” And they struck Him with their hands.

4 Pilate then went out again, and said to them, “Behold, I am bringing Him out to you, that you may know that I find no fault in Him.”


Pilate's Decision

5 Then Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said to them, “Behold the Man!”

6 Therefore, when the chief priests and officers saw Him, they cried out, saying, “Crucify Him, crucify Him!

Pilate said to them, “You take Him and crucify Him, for I find no fault in Him.”

7 The Jews answered him, “We have a law, and according to ourw law He ought to die, because He made Himself the Son of God.”

8 Therefore, when Pilate heard that saying, he was the more afraid, 9 and went again into the Praetorium, and said to Jesus, “Where are You from?” But Jesus gave him no answer.

10 Then Pilate said to Him, “Are You not speaking to me? Do You not know that I have power to crucify You, and power to release You?”

11 Jesus answered, “You could have no power at all against Me unless it had been given you from above. Therefore the one who delivered Me to you has the greater sin.”

12 From then on Pilate sought to release Him, but the Jews cried out, saying, “If you let this Man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar.”

13 When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat in a place that is called The Pavement, but in Hebrew, Gabbatha. 14 Now it was the Preparation Day of the Passover, and about the sixth hour. And he said to the Jews, “Behold your King!”

15 But they cried out, “Away with Him, away with Him! Crucify Him!”

Pilate said to them, “Shall I crucify your King?”

The chief priests answered, “We have no king but Caesar!”

16 Then he delivered Him to them to be crucified. Then they took Jesus and led Him away.x


The King on a Cross

17 And He, bearing His cross, went out to a place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha, 18 where they crucified Him, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center. 19 Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was:

JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.


20 Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Greek, and Latin.

21 Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, “Do not write, ‘The King of the Jews,’ but, ‘He said, “I am the King of the Jews.” ’ ”

22 Pilate answered, “What I have written, I have written.”

23 Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took His garments and made four parts, to each soldier a part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top in one piece. 24 They said therefore among themselves, “Let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be,” that the Scripture might be fulfilled which says:

“They divided My garments among them,
And for My clothing they cast lots.”yTherefore the soldiers did these things.


Behold Your Mother

25 Now there stood by the cross of Jesus His mother, and His mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 When Jesus therefore saw His mother, and the disciple whom He loved standing by, He said to His mother, “Woman, behold your son!” 27 Then He said to the disciple, “Behold your mother!” And from that hour that disciple took her to his own home.


It Is Finished

28 After this, Jesus, knowingz that all things were now accomplished, that the Scripture might be fulfilled, said, “I thirst!” 29 Now a vessel full of sour wine was sitting there; and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to His mouth. 30 So when Jesus had received the sour wine, He said, “It is finished!” And bowing His head, He gave up His spirit.


Jesus' Side Is Pierced

31 Therefore, because it was the Preparation Day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. 32 Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with Him. 33 But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His legs. 34 But one of the soldiers pierced His side with a spear, and immediately blood and water came out. 35 And he who has seen has testified, and his testimony is true; and he knows that he is telling the truth, so that you may believe. 36 For these things were done that the Scripture should be fulfilled, “Not one of His bones shall be broken.”a 37 And again another Scripture says, “They shall look on Him whom they pierced.”b


Jesus Buried in Joseph's Tomb

38 After this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus; and Pilate gave him permission. So he came and took the body of Jesus. 39 And Nicodemus, who at first came to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds. 40 Then they took the body of Jesus, and bound it in strips of linen with the spices, as the custom of the Jews is to bury. 41 Now in the place where He was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. 42 So there they laid Jesus, because of the Jews’ Preparation Day, for the tomb was nearby.



Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 19:3 19:3 v NU-Text reads And they came up to Him and said.



19:7 w NU-Text reads the law.



19:16 x NU-Text omits and led Him away.



19:24 y Psalm 22:18



19:28 z M-Text reads seeing.



19:36 a Exodus 12:46; Numbers 9:12; Psalm 34:20



19:37 b Zechariah 12:10





Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright