Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 2:1 kai th hmera th trith gamo" egeneto en kana th" galilaia" kai hn h mhthr tou ihsou ekei   2 eklhqh de kai o ihsou" kai oi maqhtai autou ei" ton gamon   3 kai usterhsanto" oinou legei h mhthr tou ihsou pro" auton oinon ouk ecousin   4 legei auth o ihsou" ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou   5 legei h mhthr autou toi" diakonoi" o ti an legh umin poihsate   6 hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhta" duo h trei"   7 legei autoi" o ihsou" gemisate ta" udria" udato" kai egemisan auta" ew" anw   8 kai legei autoi" antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan   9 w" de egeusato o arcitriklino" to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkote" to udwr fwnei ton numfion o arcitriklino"   10 kai legei autw pa" anqrwpo" prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin tote ton elassw su tethrhka" ton kalon oinon ew" arti   11 tauthn epoihsen thn archn twn shmeiwn o ihsou" en kana th" galilaia" kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan ei" auton oi maqhtai autou   12 meta touto katebh ei" kapernaoum auto" kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou polla" hmera"   13 kai eggu" hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh ei" ierosoluma o ihsou"   14 kai euren en tw ierw tou" pwlounta" boa" kai probata kai peristera" kai tou" kermatista" kaqhmenou"   15 kai poihsa" fragellion ek scoiniwn panta" exebalen ek tou ierou ta te probata kai tou" boa" kai twn kollubistwn execeen to kerma kai ta" trapeza" anestreyen   16 kai toi" ta" peristera" pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patro" mou oikon emporiou   17 emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlo" tou oikou sou katafagetai me   18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknuei" hmin oti tauta poiei"   19 apekriqh ihsou" kai eipen autoi" lusate ton naon touton kai en trisin hmerai" egerw auton   20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhqh o nao" outo" kai su en trisin hmerai" egerei" auton   21 ekeino" de elegen peri tou naou tou swmato" autou   22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsou"   23 w" de hn en toi" ierosolumoi" en tw pasca en th eorth polloi episteusan ei" to onoma autou qewrounte" autou ta shmeia a epoiei   24 auto" de o ihsou" ouk episteuen eauton autoi" dia to auton ginwskein panta"   25 kai oti ou creian eicen ina ti" marturhsh peri tou anqrwpou auto" gar eginwsken ti hn en tw anqrwpwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 2:1


Chapter 2

Water Turned to Wine
1 On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. 2 Now both Jesus and His disciples were invited to the wedding. 3 And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, “They have no wine.”

4 Jesus said to her, “Woman, what does your concern have to do with Me? My hour has not yet come.”

5 His mother said to the servants, “Whatever He says to you, do it.

6 Now there were set there six waterpots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing twenty or thirty gallons apiece. 7 Jesus said to them, “Fill the waterpots with water.” And they filled them up to the brim. 8 And He said to them, “Draw some out now, and take it to the master of the feast.” And they took it. 9 When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from (but the servants who had drawn the water knew), the master of the feast called the bridegroom. 10 And he said to him, “Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now!”

11 This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested His glory; and His disciples believed in Him.

12 After this He went down to Capernaum, He, His mother, His brothers, and His disciples; and they did not stay there many days.


Jesus Cleanses the Temple

13 Now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. 14 And He found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money changers doing business. 15 When He had made a whip of cords, He drove them all out of the temple, with the sheep and the oxen, and poured out the changers’ money and overturned the tables. 16 And He said to those who sold doves, “Take these things away! Do not make My Father's house a house of merchandise!” 17 Then His disciples remembered that it was written, “Zeal for Your house has eatenj Me up.”k

18 So the Jews answered and said to Him, “What sign do You show to us, since You do these things?”

19 Jesus answered and said to them, “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.”

20 Then the Jews said, “It has taken forty-six years to build this temple, and will You raise it up in three days?”

21 But He was speaking of the temple of His body. 22 Therefore, when He had risen from the dead, His disciples remembered that He had said this to them;l and they believed the Scripture and the word which Jesus had said.


The Discerner of Hearts

23 Now when He was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in His name when they saw the signs which He did. 24 But Jesus did not commit Himself to them, because He knew all men, 25 and had no need that anyone should testify of man, for He knew what was in man.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 2:17 2:17 j NU-Text and M-Text read will eat.2:17 k Psalm 69:92:22 l NU-Text and M-Text omit to them.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright