Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 20:1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotia" eti oush" ei" to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou   2 trecei oun kai ercetai pro" simwna petron kai pro" ton allon maqhthn on efilei o ihsou" kai legei autoi" hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton   3 exhlqen oun o petro" kai o allo" maqhth" kai hrconto ei" to mnhmeion   4 etrecon de oi duo omou kai o allo" maqhth" proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwto" ei" to mnhmeion   5 kai parakuya" blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen   6 ercetai oun simwn petro" akolouqwn autw kai eishlqen ei" to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena   7 kai to soudarion o hn epi th" kefalh" autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwri" entetuligmenon ei" ena topon   8 tote oun eishlqen kai o allo" maqhth" o elqwn prwto" ei" to mnhmeion kai eiden kai episteusen   9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai   10 aphlqon oun palin pro" eautou" oi maqhtai   11 maria de eisthkei pro" to mnhmeion klaiousa exw w" oun eklaien parekuyen ei" to mnhmeion   12 kai qewrei duo aggelou" en leukoi" kaqezomenou" ena pro" th kefalh kai ena pro" toi" posin opou ekeito to swma tou ihsou   13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaiei" legei autoi" oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton   14 kai tauta eipousa estrafh ei" ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsou" estin   15 legei auth o ihsou" gunai ti klaiei" tina zhtei" ekeinh dokousa oti o khpouro" estin legei autw kurie ei su ebastasa" auton eipe moi pou eqhka" auton kagw auton arw   16 legei auth o ihsou" maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale   17 legei auth o ihsou" mh mou aptou oupw gar anabebhka pro" ton patera mou poreuou de pro" tou" adelfou" mou kai eipe autoi" anabainw pro" ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn   18 ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toi" maqhtai" oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth   19 oush" oun oyia" th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsou" kai esth ei" to meson kai legei autoi" eirhnh umin   20 kai touto eipwn edeixen autoi" ta" ceira" kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonte" ton kurion   21 eipen oun autoi" o ihsou" palin eirhnh umin kaqw" apestalken me o pathr kagw pempw uma"   22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autoi" labete pneuma agion   23 an tinwn afhte ta" amartia" afientai autoi" an tinwn krathte kekrathntai   24 qwma" de ei" ek twn dwdeka o legomeno" didumo" ouk hn met autwn ote hlqen o ihsou"   25 elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoi" ean mh idw en tai" cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou ei" ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou ei" thn pleuran autou ou mh pisteusw   26 kai meq hmera" oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwma" met autwn ercetai o ihsou" twn qurwn kekleismenwn kai esth ei" to meson kai eipen eirhnh umin   27 eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide ta" ceira" mou kai fere thn ceira sou kai bale ei" thn pleuran mou kai mh ginou apisto" alla pisto"   28 kai apekriqh qwma" kai eipen autw o kurio" mou kai o qeo" mou   29 legei autw o ihsou" oti ewraka" me pepisteuka" makarioi oi mh idonte" kai pisteusante"   30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsou" enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw   31 tauta de gegraptai ina pisteushte oti ihsou" estin o cristo" o uio" tou qeou kai ina pisteuonte" zwhn echte en tw onomati autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 20:1


Chapter 20

The Empty Tomb
1 Now the first day of the week Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 Then she ran and came to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and said to them, “They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid Him.”

3 Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. 4 So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. 5 And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there; yet he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; and he saw the linen cloths lying there, 7 and the handkerchief that had been around His head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. 8 Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also; and he saw and believed. 9 For as yet they did not know the Scripture, that He must rise again from the dead. 10 Then the disciples went away again to their own homes.


Mary Magdalene Sees the Risen Lord

11 But Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept she stooped down and looked into the tomb. 12 And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. 13 Then they said to her, “Woman, why are you weeping?”

She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him.”

14 Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?”

She, supposing Him to be the gardener, said to Him, “Sir, if You have carried Him away, tell me where You have laid Him, and I will take Him away.”

16 Jesus said to her, “Mary!”

She turned and said to Him,c “Rabboni!” (which is to say, Teacher).

17 Jesus said to her, “Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, ‘I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God.’

18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord,d and that He had spoken these things to her.


The Apostles Commissioned

19 Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled,e for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, “Peace be with you.” 20 When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord.

21 So Jesus said to them again, “Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.” 22 And when He had said this, He breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained.”


Seeing and Believing

24 Now Thomas, called the Twin, one of the twelve, was not with them when Jesus came. 25 The other disciples therefore said to him, “We have seen the Lord.”

So he said to them, “Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.”

26 And after eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, “Peace to you!” 27 Then He said to Thomas, “Reach your finger here, and look at My hands; and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing.”

28 And Thomas answered and said to Him, “My Lord and my God!”

29 Jesus said to him, “Thomas,f because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.”


That You May Believe

30 And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book; 31 but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 20:16 20:16 c NU-Text adds in Hebrew.20:18 d NU-Text reads disciples, "I have seen the Lord," . . . .20:19 e NU-Text omits assembled.20:29 f NU-Text and M-Text omit Thomas.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright