Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsou" toi" maqhtai" epi th" qalassh" th" tiberiado" efanerwsen de outw"   2 hsan omou simwn petro" kai qwma" o legomeno" didumo" kai naqanahl o apo kana th" galilaia" kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo   3 legei autoi" simwn petro" upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmei" sun soi exhlqon kai anebhsan ei" to ploion euqu" kai en ekeinh th nukti epiasan ouden   4 prwia" de hdh genomenh" esth o ihsou" ei" ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsou" estin   5 legei oun autoi" o ihsou" paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou   6 o de eipen autoi" balete ei" ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqou" twn icquwn   7 legei oun o maqhth" ekeino" on hgapa o ihsou" tw petrw o kurio" estin simwn oun petro" akousa" oti o kurio" estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumno" kai ebalen eauton ei" thn qalassan   8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo th" gh" all w" apo phcwn diakosiwn suronte" to diktuon twn icquwn   9 w" oun apebhsan ei" thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton   10 legei autoi" o ihsou" enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun   11 anebh simwn petro" kai eilkusen to diktuon epi th" gh" meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon   12 legei autoi" o ihsou" deute aristhsate oudei" de etolma twn maqhtwn exetasai auton su ti" ei eidote" oti o kurio" estin   13 ercetai oun o ihsou" kai lambanei ton arton kai didwsin autoi" kai to oyarion omoiw"   14 touto hdh triton efanerwqh o ihsou" toi" maqhtai" autou egerqei" ek nekrwn   15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsou" simwn iwna agapa" me pleion toutwn legei autw nai kurie su oida" oti filw se legei autw boske ta arnia mou   16 legei autw palin deuteron simwn iwna agapa" me legei autw nai kurie su oida" oti filw se legei autw poimaine ta probata mou   17 legei autw to triton simwn iwna filei" me eluphqh o petro" oti eipen autw to triton filei" me kai eipen autw kurie su panta oida" su ginwskei" oti filw se legei autw o ihsou" boske ta probata mou   18 amhn amhn legw soi ote h" newtero" ezwnnue" seauton kai periepatei" opou hqele" otan de ghrash" ektenei" ta" ceira" sou kai allo" se zwsei kai oisei opou ou qelei"   19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi   20 epistrafei" de o petro" blepei ton maqhthn on hgapa o ihsou" akolouqounta o" kai anepesen en tw deipnw epi to sthqo" autou kai eipen kurie ti" estin o paradidou" se   21 touton idwn o petro" legei tw ihsou kurie outo" de ti   22 legei autw o ihsou" ean auton qelw menein ew" ercomai ti pro" se su akolouqei moi   23 exhlqen oun o logo" outo" ei" tou" adelfou" oti o maqhth" ekeino" ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsou" oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ew" ercomai ti pro" se   24 outo" estin o maqhth" o marturwn peri toutwn kai graya" tauta kai oidamen oti alhqh" estin h marturia autou   25 estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsou" atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 21:1


Chapter 21

Breakfast by the Sea
1 After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way He showed Himself: 2 Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together. 3 Simon Peter said to them, “I am going fishing.”

They said to him, “We are going with you also.” They went out and immediatelyg got into the boat, and that night they caught nothing. 4 But when the morning had now come, Jesus stood on the shore; yet the disciples did not know that it was Jesus. 5 Then Jesus said to them, “Children, have you any food?”

They answered Him, “No.”

6 And He said to them, “Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish.

7 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment (for he had removed it), and plunged into the sea. 8 But the other disciples came in the little boat (for they were not far from land, but about two hundred cubits), dragging the net with fish. 9 Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. 10 Jesus said to them, “Bring some of the fish which you have just caught.”

11 Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, one hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not broken. 12 Jesus said to them, “Come and eat breakfast.” Yet none of the disciples dared ask Him, “Who are You?”—knowing that it was the Lord. 13 Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish.

14 This is now the third time Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead.


Jesus Restores Peter

15 So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of Jonah,h do you love Me more than these?”

He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love You.”

He said to him, “Feed My lambs.”

16 He said to him again a second time, “Simon, son of Jonah,i do you love Me?”

He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love You.”

He said to him, “Tend My sheep.”

17 He said to him the third time, “Simon, son of Jonah,j do you love Me?” Peter was grieved because He said to him the third time, “Do you love Me?”

And he said to Him, “Lord, You know all things; You know that I love You.”

Jesus said to him, “Feed My sheep. 18 Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish.” 19 This He spoke, signifying by what death he would glorify God. And when He had spoken this, He said to him, “Follow Me.”


The Beloved Disciple and His Book

20 Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following, who also had leaned on His breast at the supper, and said, “Lord, who is the one who betrays You?” 21 Peter, seeing him, said to Jesus, “But Lord, what about this man?”

22 Jesus said to him, “If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow Me.”

23 Then this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, “If I will that he remain till I come, what is that to you?”

24 This is the disciple who testifies of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true.

25 And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 21:3 21:3 g NU-Text omits immediately.21:15 h NU-Text reads John.21:16 i NU-Text reads John.21:17 j NU-Text reads John.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright