Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 3:1 hn de anqrwpo" ek twn farisaiwn nikodhmo" onoma autw arcwn twn ioudaiwn   2 outo" hlqen pro" ton ihsoun nukto" kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqa" didaskalo" oudei" gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poiei" ean mh h o qeo" met autou   3 apekriqh o ihsou" kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh ti" gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou   4 legei pro" auton o nikodhmo" pw" dunatai anqrwpo" gennhqhnai gerwn wn mh dunatai ei" thn koilian th" mhtro" autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai   5 apekriqh o ihsou" amhn amhn legw soi ean mh ti" gennhqh ex udato" kai pneumato" ou dunatai eiselqein ei" thn basileian tou qeou   6 to gegennhmenon ek th" sarko" sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumato" pneuma estin   7 mh qaumash" oti eipon soi dei uma" gennhqhnai anwqen   8 to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akouei" all ouk oida" poqen ercetai kai pou upagei outw" estin pa" o gegennhmeno" ek tou pneumato"   9 apekriqh nikodhmo" kai eipen autw pw" dunatai tauta genesqai   10 apekriqh o ihsou" kai eipen autw su ei o didaskalo" tou israhl kai tauta ou ginwskei"   11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete   12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pw" ean eipw umin ta epourania pisteusete   13 kai oudei" anabebhken ei" ton ouranon ei mh o ek tou ouranou kataba" o uio" tou anqrwpou o wn en tw ouranw   14 kai kaqw" mwsh" uywsen ton ofin en th erhmw outw" uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou   15 ina pa" o pisteuwn ei" auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion   16 outw" gar hgaphsen o qeo" ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pa" o pisteuwn ei" auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion   17 ou gar apesteilen o qeo" ton uion autou ei" ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmo" di autou   18 o pisteuwn ei" auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken ei" to onoma tou monogenou" uiou tou qeou   19 auth de estin h krisi" oti to fw" elhluqen ei" ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skoto" h to fw" hn gar ponhra autwn ta erga   20 pa" gar o faula prasswn misei to fw" kai ouk ercetai pro" to fw" ina mh elegcqh ta erga autou   21 o de poiwn thn alhqeian ercetai pro" to fw" ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena   22 meta tauta hlqen o ihsou" kai oi maqhtai autou ei" thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen   23 hn de kai iwannh" baptizwn en ainwn eggu" tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto   24 oupw gar hn beblhmeno" ei" thn fulakhn o iwannh"   25 egeneto oun zhthsi" ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou   26 kai hlqon pro" ton iwannhn kai eipon autw rabbi o" hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhka" ide outo" baptizei kai pante" ercontai pro" auton   27 apekriqh iwannh" kai eipen ou dunatai anqrwpo" lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou   28 autoi umei" moi martureite oti eipon ouk eimi egw o cristo" all oti apestalmeno" eimi emprosqen ekeinou   29 o ecwn thn numfhn numfio" estin o de filo" tou numfiou o esthkw" kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai   30 ekeinon dei auxanein eme de elattousqai   31 o anwqen ercomeno" epanw pantwn estin o wn ek th" gh" ek th" gh" estin kai ek th" gh" lalei o ek tou ouranou ercomeno" epanw pantwn estin   32 kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudei" lambanei   33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeo" alhqh" estin   34 on gar apesteilen o qeo" ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin o qeo" to pneuma   35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou   36 o pisteuwn ei" ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton


 

(NKJV) John 3:1


Chapter 3

The New Birth
1 There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to Jesus by night and said to Him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him.”

3 Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”

4 Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?”

5 Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.’ 8 The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.”

9 Nicodemus answered and said to Him, “How can these things be?”

10 Jesus answered and said to him, “Are you the teacher of Israel, and do not know these things? 11 Most assuredly, I say to you, We speak what We know and testify what We have seen, and you do not receive Our witness. 12 If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? 13 No one has ascended to heaven but He who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven.m 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, 15 that whoever believes in Him should not perish butn have eternal life. 16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. 17 For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

18 He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. 19 And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. 20 For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. 21 But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.”


John the Baptist Exalts Christ

22 After these things Jesus and His disciples came into the land of Judea, and there He remained with them and baptized. 23 Now John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there. And they came and were baptized. 24 For John had not yet been thrown into prison.

25 Then there arose a dispute between some of John's disciples and the Jews about purification. 26 And they came to John and said to him, “Rabbi, He who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified—behold, He is baptizing, and all are coming to Him!”

27 John answered and said, “A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. 28 You yourselves bear me witness, that I said, ‘I am not the Christ,’ but, ‘I have been sent before Him.’ 29 He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore this joy of mine is fulfilled. 30 He must increase, but I must decrease. 31 He who comes from above is above all; he who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. 32 And what He has seen and heard, that He testifies; and no one receives His testimony. 33 He who has received His testimony has certified that God is true. 34 For He whom God has sent speaks the words of God, for God does not give the Spirit by measure. 35 The Father loves the Son, and has given all things into His hand. 36 He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him.”
(NKJV Notes) John 3:13 3:13 m NU-Text omits who is in heaven.3:15 n NU-Text omits not perish but.

NKJV Copyright