Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 4:1 w" oun egnw o kurio" oti hkousan oi farisaioi oti ihsou" pleiona" maqhta" poiei kai baptizei h iwannh"   2 kaitoige ihsou" auto" ouk ebaptizen all oi maqhtai autou   3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin ei" thn galilaian   4 edei de auton diercesqai dia th" samareia"   5 ercetai oun ei" polin th" samareia" legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou   6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsou" kekopiakw" ek th" odoiporia" ekaqezeto outw" epi th phgh wra hn wsei ekth   7 ercetai gunh ek th" samareia" antlhsai udwr legei auth o ihsou" do" moi piein   8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan ei" thn polin ina trofa" agoraswsin   9 legei oun autw h gunh h samareiti" pw" su ioudaio" wn par emou piein aitei" oush" gunaiko" samareitido" ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitai"   10 apekriqh ihsou" kai eipen auth ei hdei" thn dwrean tou qeou kai ti" estin o legwn soi do" moi piein su an hthsa" auton kai edwken an soi udwr zwn   11 legei autw h gunh kurie oute antlhma ecei" kai to frear estin baqu poqen oun ecei" to udwr to zwn   12 mh su meizwn ei tou patro" hmwn iakwb o" edwken hmin to frear kai auto" ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou   13 apekriqh o ihsou" kai eipen auth pa" o pinwn ek tou udato" toutou diyhsei palin   14 o" d an pih ek tou udato" ou egw dwsw autw ou mh diyhsh ei" ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udato" allomenou ei" zwhn aiwnion   15 legei pro" auton h gunh kurie do" moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein   16 legei auth o ihsou" upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade   17 apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsou" kalw" eipa" oti andra ouk ecw   18 pente gar andra" esce" kai nun on ecei" ouk estin sou anhr touto alhqe" eirhka"   19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhth" ei su   20 oi patere" hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umei" legete oti en ierosolumoi" estin o topo" opou dei proskunein   21 legei auth o ihsou" gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoi" proskunhsete tw patri   22 umei" proskuneite o ouk oidate hmei" proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin   23 all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutou" zhtei tou" proskunounta" auton   24 pneuma o qeo" kai tou" proskunounta" auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein   25 legei autw h gunh oida oti messia" ercetai o legomeno" cristo" otan elqh ekeino" anaggelei hmin panta   26 legei auth o ihsou" egw eimi o lalwn soi   27 kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaiko" elalei oudei" mentoi eipen ti zhtei" h ti lalei" met auth"   28 afhken oun thn udrian auth" h gunh kai aphlqen ei" thn polin kai legei toi" anqrwpoi"   29 deute idete anqrwpon o" eipen moi panta osa epoihsa mhti outo" estin o cristo"   30 exhlqon oun ek th" polew" kai hrconto pro" auton   31 en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonte" rabbi fage   32 o de eipen autoi" egw brwsin ecw fagein hn umei" ouk oidate   33 elegon oun oi maqhtai pro" allhlou" mh ti" hnegken autw fagein   34 legei autoi" o ihsou" emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyanto" me kai teleiwsw autou to ergon   35 ouc umei" legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismo" ercetai idou legw umin eparate tou" ofqalmou" umwn kai qeasasqe ta" cwra" oti leukai eisin pro" qerismon hdh   36 kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon ei" zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn   37 en gar toutw o logo" estin o alhqino" oti allo" estin o speirwn kai allo" o qerizwn   38 egw apesteila uma" qerizein o ouc umei" kekopiakate alloi kekopiakasin kai umei" ei" ton kopon autwn eiselhluqate   39 ek de th" polew" ekeinh" polloi episteusan ei" auton twn samareitwn dia ton logon th" gunaiko" marturoush" oti eipen moi panta osa epoihsa   40 w" oun hlqon pro" auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoi" kai emeinen ekei duo hmera"   41 kai pollw pleiou" episteusan dia ton logon autou   42 th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outo" estin alhqw" o swthr tou kosmou o cristo"   43 meta de ta" duo hmera" exhlqen ekeiqen kai aphlqen ei" thn galilaian   44 auto" gar o ihsou" emarturhsen oti profhth" en th idia patridi timhn ouk ecei   45 ote oun hlqen ei" thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakote" a epoihsen en ierosolumoi" en th eorth kai autoi gar hlqon ei" thn eorthn   46 hlqen oun o ihsou" palin ei" thn kana th" galilaia" opou epoihsen to udwr oinon kai hn ti" basiliko" ou o uio" hsqenei en kapernaoum   47 outo" akousa" oti ihsou" hkei ek th" ioudaia" ei" thn galilaian aphlqen pro" auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein   48 eipen oun o ihsou" pro" auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte   49 legei pro" auton o basiliko" kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou   50 legei autw o ihsou" poreuou o uio" sou zh kai episteusen o anqrwpo" tw logw w eipen autw ihsou" kai eporeueto   51 hdh de autou katabainonto" oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legonte" oti o pai" sou zh   52 epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron escen kai eipon autw oti cqe" wran ebdomhn afhken auton o pureto"   53 egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsou" oti o uio" sou zh kai episteusen auto" kai h oikia autou olh   54 touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsou" elqwn ek th" ioudaia" ei" thn galilaianCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 4:1


Chapter 4

A Samaritan Woman Meets Her Messiah
1 Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John 2 (though Jesus Himself did not baptize, but His disciples), 3 He left Judea and departed again to Galilee. 4 But He needed to go through Samaria.

5 So He came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. 6 Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied from His journey, sat thus by the well. It was about the sixth hour.

7 A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, “Give Me a drink.” 8 For His disciples had gone away into the city to buy food.

9 Then the woman of Samaria said to Him, “How is it that You, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?” For Jews have no dealings with Samaritans.

10 Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.”

11 The woman said to Him, “Sir, You have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do You get that living water? 12 Are You greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?”

13 Jesus answered and said to her, “Whoever drinks of this water will thirst again, 14 but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life.”

15 The woman said to Him, “Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw.”

16 Jesus said to her, “Go, call your husband, and come here.”

17 The woman answered and said, “I have no husband.”

Jesus said to her, “You have well said, ‘I have no husband,’ 18 for you have had five husbands, and the one whom you now have is not your husband; in that you spoke truly.”

19 The woman said to Him, “Sir, I perceive that You are a prophet. 20 Our fathers worshiped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.”

21 Jesus said to her, “Woman, believe Me, the hour is coming when you will neither on this mountain, nor in Jerusalem, worship the Father. 22 You worship what you do not know; we know what we worship, for salvation is of the Jews. 23 But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him. 24 God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.”

25 The woman said to Him, “I know that Messiah is coming” (who is called Christ). “When He comes, He will tell us all things.”

26 Jesus said to her, “I who speak to you am He.


The Whitened Harvest

27 And at this point His disciples came, and they marveled that He talked with a woman; yet no one said, “What do You seek?” or, “Why are You talking with her?”

28 The woman then left her waterpot, went her way into the city, and said to the men, 29 “Come, see a Man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ?” 30 Then they went out of the city and came to Him.

31 In the meantime His disciples urged Him, saying, “Rabbi, eat.”

32 But He said to them, “I have food to eat of which you do not know.”

33 Therefore the disciples said to one another, “Has anyone brought Him anything to eat?”

34 Jesus said to them, “My food is to do the will of Him who sent Me, and to finish His work. 35 Do you not say, “There are still four months and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest! 36 And he who reaps receives wages, and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. 37 For in this the saying is true: ‘One sows and another reaps.’ 38 I sent you to reap that for which you have not labored; others have labored, and you have entered into their labors.”


The Savior of the World

39 And many of the Samaritans of that city believed in Him because of the word of the woman who testified, “He told me all that I ever did.” 40 So when the Samaritans had come to Him, they urged Him to stay with them; and He stayed there two days. 41 And many more believed because of His own word.

42 Then they said to the woman, “Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard Him and we know that this is indeed the Christ,o the Savior of the world.”


Welcome at Galilee

43 Now after the two days He departed from there and went to Galilee. 44 For Jesus Himself testified that a prophet has no honor in his own country. 45 So when He came to Galilee, the Galileans received Him, having seen all the things He did in Jerusalem at the feast; for they also had gone to the feast.


A Nobleman's Son Healed

46 So Jesus came again to Cana of Galilee where He had made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. 47 When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to Him and implored Him to come down and heal his son, for he was at the point of death. 48 Then Jesus said to him, “Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe.”

49 The nobleman said to Him, “Sir, come down before my child dies!”

50 Jesus said to him, “Go your way; your son lives.” So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. 51 And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, “Your son lives!”

52 Then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, “Yesterday at the seventh hour the fever left him.” 53 So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, “Your son lives.” And he himself believed, and his whole household.

54 This again is the second sign Jesus did when He had come out of Judea into Galilee.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 4:42 4:42 o NU-Text omits the Christ.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright