Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 5:1 meta tauta hn [h] eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsou" ei" ierosoluma   2 estin de en toi" ierosolumoi" epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoa" ecousa   3 en tautai" katekeito plhqo" polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udato" kinhsin   4 aggelo" gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwto" emba" meta thn tarachn tou udato" ugih" egineto w dhpote kateiceto noshmati   5 hn de ti" anqrwpo" ekei triakonta [kai] oktw eth ecwn en th asqeneia   6 touton idwn o ihsou" katakeimenon kai gnou" oti polun hdh cronon ecei legei autw qelei" ugih" genesqai   7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me ei" thn kolumbhqran en w de ercomai egw allo" pro emou katabainei   8 legei autw o ihsou" egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei   9 kai euqew" egeneto ugih" o anqrwpo" kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera   10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton   11 apekriqh autoi" o poihsa" me ugih ekeino" moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei   12 hrwthsan oun auton ti" estin o anqrwpo" o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei   13 o de iaqei" ouk hdei ti" estin o gar ihsou" exeneusen oclou onto" en tw topw   14 meta tauta euriskei auton o ihsou" en tw ierw kai eipen autw ide ugih" gegona" mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai   15 aphlqen o anqrwpo" kai anhggeilen toi" ioudaioi" oti ihsou" estin o poihsa" auton ugih   16 kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw   17 o de ihsou" apekrinato autoi" o pathr mou ew" arti ergazetai kagw ergazomai   18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew   19 apekrinato oun o ihsou" kai eipen autoi" amhn amhn legw umin ou dunatai o uio" poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeino" poih tauta kai o uio" omoiw" poiei   20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a auto" poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umei" qaumazhte   21 wsper gar o pathr egeirei tou" nekrou" kai zwopoiei outw" kai o uio" ou" qelei zwopoiei   22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw   23 ina pante" timwsin ton uion kaqw" timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton   24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai ei" krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou ei" thn zwhn   25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai th" fwnh" tou uiou tou qeou kai oi akousante" zhsontai   26 wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outw" edwken kai tw uiw zwhn ecein en eautw   27 kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uio" anqrwpou estin   28 mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pante" oi en toi" mnhmeioi" akousontai th" fwnh" autou   29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsante" ei" anastasin zwh" oi de ta faula praxante" ei" anastasin krisew"   30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqw" akouw krinw kai h krisi" h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyanto" me patro"   31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqh"   32 allo" estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqh" estin h marturia hn marturei peri emou   33 umei" apestalkate pro" iwannhn kai memarturhken th alhqeia   34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umei" swqhte   35 ekeino" hn o lucno" o kaiomeno" kai fainwn umei" de hqelhsate agalliaqhnai pro" wran en tw fwti autou   36 egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken   37 kai o pemya" me pathr auto" memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eido" autou ewrakate   38 kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeino" toutw umei" ou pisteuete   39 ereunate ta" grafa" oti umei" dokeite en autai" zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou   40 kai ou qelete elqein pro" me ina zwhn echte   41 doxan para anqrwpwn ou lambanw   42 all egnwka uma" oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautoi"   43 egw elhluqa en tw onomati tou patro" mou kai ou lambanete me ean allo" elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe   44 pw" dunasqe umei" pisteusai doxan para allhlwn lambanonte" kai thn doxan thn para tou monou qeou ou zhteite   45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pro" ton patera estin o kathgorwn umwn mwsh" ei" on umei" hlpikate   46 ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeino" egrayen   47 ei de toi" ekeinou grammasin ou pisteuete pw" toi" emoi" rhmasin pisteusete


 

(NKJV) John 5:1


Chapter 5

A Man Healed at the Pool of Bethesda
1 After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. 2 Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which is called in Hebrew, Bethesda,p having five porches. 3 In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. 4 For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water; then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had.q 5 Now a certain man was there who had an infirmity thirty-eight years. 6 When Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, “Do you want to be made well?”

7 The sick man answered Him, “Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up; but while I am coming, another steps down before me.”

8 Jesus said to him, “Rise, take up your bed and walk.” 9 And immediately the man was made well, took up his bed, and walked.

And that day was the Sabbath. 10 The Jews therefore said to him who was cured, “It is the Sabbath; it is not lawful for you to carry your bed.”

11 He answered them, “He who made me well said to me, ‘Take up your bed and walk.’

12 Then they asked him, “Who is the Man who said to you, ‘Take up your bed and walk’?” 13 But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. 14 Afterward Jesus found him in the temple, and said to him, “See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you.”

15 The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well.


Honor the Father and the Son

16 For this reason the Jews persecuted Jesus, and sought to kill Him,r because He had done these things on the Sabbath. 17 But Jesus answered them, “My Father has been working until now, and I have been working.”

18 Therefore the Jews sought all the more to kill Him, because He not only broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God. 19 Then Jesus answered and said to them, “Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do; for whatever He does, the Son also does in like manner. 20 For the Father loves the Son, and shows Him all things that He Himself does; and He will show Him greater works than these, that you may marvel. 21 For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. 22 For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, 23 that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.


Life and Judgment Are Through the Son

24 Most assuredly, I say to you, he who hears My word and believes in Him who sent Me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. 25 Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God; and those who hear will live. 26 For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself, 27 and has given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man. 28 Do not marvel at this; for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice 29 and come forth—those who have done good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation. 30 I can of Myself do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is righteous, because I do not seek My own will but the will of the Father who sent Me.


The Fourfold Witness

31 If I bear witness of Myself, My witness is not true. 32 There is another who bears witness of Me, and I know that the witness which He witnesses of Me is true. 33 You have sent to John, and he has borne witness to the truth. 34 Yet I do not receive testimony from man, but I say these things that you may be saved. 35 He was the burning and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in his light. 36 But I have a greater witness than John's; for the works which the Father has given Me to finish—the very works that I do—bear witness of Me, that the Father has sent Me. 37 And the Father Himself, who sent Me, has testified of Me. You have neither heard His voice at any time, nor seen His form. 38 But you do not have His word abiding in you, because whom He sent, Him you do not believe. 39 You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life; and these are they which testify of Me. 40 But you are not willing to come to Me that you may have life.

41 I do not receive honor from men. 42 But I know you, that you do not have the love of God in you. 43 I have come in My Father's name, and you do not receive Me; if another comes in his own name, him you will receive. 44 How can you believe, who receive honor from one another, and do not seek the honor that comes from the only God? 45 Do not think that I shall accuse you to the Father; there is one who accuses you—Moses, in whom you trust. 46 For if you believed Moses, you would believe Me; for he wrote about Me. 47 But if you do not believe his writings, how will you believe My words?”
(NKJV Notes) John 5:2 5:2 p NU-Text reads Bethzatha.5:4 q NU-Text omits waiting for the moving of the water at the end of verse 3, and all of verse 4.5:16 r NU-Text omits and sought to kill Him.

NKJV Copyright