Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 6:1 meta tauta aphlqen o ihsou" peran th" qalassh" th" galilaia" th" tiberiado"   2 kai hkolouqei autw oclo" polu" oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn   3 anhlqen de ei" to oro" o ihsou" kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou   4 hn de eggu" to pasca h eorth twn ioudaiwn   5 epara" oun o ihsou" tou" ofqalmou" kai qeasameno" oti polu" oclo" ercetai pro" auton legei pro" ton filippon poqen agorasomen artou" ina fagwsin outoi   6 touto de elegen peirazwn auton auto" gar hdei ti emellen poiein   7 apekriqh autw filippo" diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoi" ina ekasto" autwn bracu ti labh   8 legei autw ei" ek twn maqhtwn autou andrea" o adelfo" simwno" petrou   9 estin paidarion en wde o ecei pente artou" kriqinou" kai duo oyaria alla tauta ti estin ei" tosoutou"   10 eipen de o ihsou" poihsate tou" anqrwpou" anapesein hn de corto" polu" en tw topw anepeson oun oi andre" ton ariqmon wsei pentakiscilioi   11 elaben de tou" artou" o ihsou" kai eucaristhsa" diedwken toi" maqhtai" oi de maqhtai toi" anakeimenoi" omoiw" kai ek twn oyariwn oson hqelon   12 w" de eneplhsqhsan legei toi" maqhtai" autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai   13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinou" klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusen toi" bebrwkosin   14 oi oun anqrwpoi idonte" o epoihsen shmeion o ihsou" elegon oti outo" estin alhqw" o profhth" o ercomeno" ei" ton kosmon   15 ihsou" oun gnou" oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhsen ei" to oro" auto" mono"   16 w" de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan   17 kai embante" ei" to ploion hrconto peran th" qalassh" ei" kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei pro" autou" o ihsou"   18 h te qalassa anemou megalou pneonto" dihgeireto   19 elhlakote" oun w" stadiou" eikosi pente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi th" qalassh" kai eggu" tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan   20 o de legei autoi" egw eimi mh fobeisqe   21 hqelon oun labein auton ei" to ploion kai euqew" to ploion egeneto epi th" gh" ei" hn uphgon   22 th epaurion o oclo" o esthkw" peran th" qalassh" idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino ei" o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqen toi" maqhtai" autou o ihsou" ei" to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon   23 alla de hlqen ploiaria ek tiberiado" eggu" tou topou opou efagon ton arton eucaristhsanto" tou kuriou   24 ote oun eiden o oclo" oti ihsou" ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi ei" ta ploia kai hlqon ei" kapernaoum zhtounte" ton ihsoun   25 kai euronte" auton peran th" qalassh" eipon autw rabbi pote wde gegona"   26 apekriqh autoi" o ihsou" kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte   27 ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan ei" zwhn aiwnion hn o uio" tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeo"   28 eipon oun pro" auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou   29 apekriqh ihsou" kai eipen autoi" touto estin to ergon tou qeou ina pisteushte ei" on apesteilen ekeino"   30 eipon oun autw ti oun poiei" su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh   31 oi patere" hmwn to manna efagon en th erhmw kaqw" estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoi" fagein   32 eipen oun autoi" o ihsou" amhn amhn legw umin ou mwush" dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon   33 o gar arto" tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didou" tw kosmw   34 eipon oun pro" auton kurie pantote do" hmin ton arton touton   35 eipen de autoi" o ihsou" egw eimi o arto" th" zwh" o ercomeno" pro" me ou mh peinash kai o pisteuwn ei" eme ou mh diyhsh pwpote   36 all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete   37 pan o didwsin moi o pathr pro" eme hxei kai ton ercomenon pro" me ou mh ekbalw exw   38 oti katabebhka ek tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyanto" me   39 touto de estin to qelhma tou pemyanto" me patro" ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto [en] th escath hmera   40 touto de estin to qelhma tou pemyanto" me ina pa" o qewrwn ton uion kai pisteuwn ei" auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera   41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o arto" o kataba" ek tou ouranou   42 kai elegon ouc outo" estin ihsou" o uio" iwshf ou hmei" oidamen ton patera kai thn mhtera pw" oun legei outo" oti ek tou ouranou katabebhka   43 apekriqh oun o ihsou" kai eipen autoi" mh gogguzete met allhlwn   44 oudei" dunatai elqein pro" me ean mh o pathr o pemya" me elkush auton kai egw anasthsw auton en th escath hmera   45 estin gegrammenon en toi" profhtai" kai esontai pante" didaktoi qeou pa" oun o akouwn para tou patro" kai maqwn ercetai pro" me   46 ouc oti ton patera ti" ewraken ei mh o wn para tou qeou outo" ewraken ton patera   47 amhn amhn legw umin o pisteuwn ei" eme ecei zwhn aiwnion   48 egw eimi o arto" th" zwh"   49 oi patere" umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon   50 outo" estin o arto" o ek tou ouranou katabainwn ina ti" ex autou fagh kai mh apoqanh   51 egw eimi o arto" o zwn o ek tou ouranou kataba" ean ti" fagh ek toutou tou artou zhsetai ei" ton aiwna kai o arto" de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper th" tou kosmou zwh"   52 emaconto oun pro" allhlou" oi ioudaioi legonte" pw" dunatai outo" hmin dounai thn sarka fagein   53 eipen oun autoi" o ihsou" amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoi"   54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton [en] th escath hmera   55 h gar sarx mou alhqw" estin brwsi" kai to aima mou alhqw" estin posi"   56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw   57 kaqw" apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeino" zhsetai di eme   58 outo" estin o arto" o ek tou ouranou kataba" ou kaqw" efagon oi patere" umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai ei" ton aiwna   59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum   60 polloi oun akousante" ek twn maqhtwn autou eipon sklhro" estin outo" o logo" ti" dunatai autou akouein   61 eidw" de o ihsou" en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoi" touto uma" skandalizei   62 ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron   63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin   64 all eisin ex umwn tine" oi ou pisteuousin hdei gar ex arch" o ihsou" tine" eisin oi mh pisteuonte" kai ti" estin o paradwswn auton   65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudei" dunatai elqein pro" me ean mh h dedomenon autw ek tou patro" mou   66 ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou ei" ta opisw kai ouketi met autou periepatoun   67 eipen oun o ihsou" toi" dwdeka mh kai umei" qelete upagein   68 apekriqh oun autw simwn petro" kurie pro" tina apeleusomeqa rhmata zwh" aiwniou ecei"   69 kai hmei" pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristo" o uio" tou qeou tou zwnto"   70 apekriqh autoi" [o ihsou"] ouk egw uma" tou" dwdeka exelexamhn kai ex umwn ei" diabolo" estin   71 elegen de ton ioudan simwno" iskariwthn outo" gar emellen auton paradidonai ei" wn ek twn dwdekaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) John 6:1


Chapter 6

Feeding the Five Thousand
1 After these things Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. 2 Then a great multitude followed Him, because they saw His signs which He performed on those who were diseased. 3 And Jesus went up on the mountain, and there He sat with His disciples.

4 Now the Passover, a feast of the Jews, was near. 5 Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, “Where shall we buy bread, that these may eat?” 6 But this He said to test him, for He Himself knew what He would do.

7 Philip answered Him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little.”

8 One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, 9 “There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?”

10 Then Jesus said, “Make the people sit down.” Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand. 11 And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He distributed them to the disciples, and the discipless to those sitting down; and likewise of the fish, as much as they wanted. 12 So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.” 13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over by those who had eaten. 14 Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, “This is truly the Prophet who is to come into the world.”


Jesus Walks on the Sea

15 Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take Him by force to make Him king, He departed again to the mountain by Himself alone.

16 Now when evening came, His disciples went down to the sea, 17 got into the boat, and went over the sea toward Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. 18 Then the sea arose because a great wind was blowing. 19 So when they had rowed about three or four miles,t they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat; and they were afraid. 20 But He said to them, “It is I; do not be afraid.” 21 Then they willingly received Him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going.


The Bread from Heaven

22 On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there, except that one which His disciples had entered,u and that Jesus had not entered the boat with His disciples, but His disciples had gone away alone— 23 however, other boats came from Tiberias, near the place where they ate bread after the Lord had given thanks— 24 when the people therefore saw that Jesus was not there, nor His disciples, they also got into boats and came to Capernaum, seeking Jesus. 25 And when they found Him on the other side of the sea, they said to Him, “Rabbi, when did You come here?”

26 Jesus answered them and said, “Most assuredly, I say to you, you seek Me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. 27 Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him.”

28 Then they said to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”

29 Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He sent.”

30 Therefore they said to Him, “What sign will You perform then, that we may see it and believe You? What work will You do? 31 Our fathers ate the manna in the desert; as it is written, ‘He gave them bread from heaven to eat.’v

32 Then Jesus said to them, “Most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but My Father gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world.”

34 Then they said to Him, “Lord, give us this bread always.”

35 And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst. 36 But I said to you that you have seen Me and yet do not believe. 37 All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will by no means cast out. 38 For I have come down from heaven, not to do My own will, but the will of Him who sent Me. 39 This is the will of the Father who sent Me, that of all He has given Me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. 40 And this is the will of Him who sent Me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life; and I will raise him up at the last day.”


Rejected by His Own

41 The Jews then complained about Him, because He said, “I am the bread which came down from heaven.” 42 And they said, “Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that He says, ‘I have come down from heaven’?”

43 Jesus therefore answered and said to them, “Do not murmur among yourselves. 44 No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up at the last day. 45 It is written in the prophets, ‘And they shall all be taught by God.’w Therefore everyone who has heard and learnedx from the Father comes to Me. 46 Not that anyone has seen the Father, except He who is from God; He has seen the Father. 47 Most assuredly, I say to you, he who believes in Mey has everlasting life. 48 I am the bread of life. 49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and are dead. 50 This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. 51 I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread that I shall give is My flesh, which I shall give for the life of the world.”

52 The Jews therefore quarreled among themselves, saying, “How can this Man give us His flesh to eat?”

53 Then Jesus said to them, “Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. 54 Whoever eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. 55 For My flesh is food indeed,z and My blood is drink indeed. 56 He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him. 57 As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who feeds on Me will live because of Me. 58 This is the bread which came down from heaven—not as your fathers ate the manna, and are dead. He who eats this bread will live forever.”

59 These things He said in the synagogue as He taught in Capernaum.


Many Disciples Turn Away

60 Therefore many of His disciples, when they heard this, said, “This is a hard saying; who can understand it?”

61 When Jesus knew in Himself that His disciples complained about this, He said to them, “Does this offend you? 62 What then if you should see the Son of Man ascend where He was before? 63 It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. 64 But there are some of you who do not believe.” For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray Him. 65 And He said, “Therefore I have said to you that no one can come to Me unless it has been granted to him by My Father.”

66 From that time many of His disciples went back and walked with Him no more. 67 Then Jesus said to the twelve, “Do you also want to go away?”

68 But Simon Peter answered Him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 69 Also we have come to believe and know that You are the Christ, the Son of the living God.”a

70 Jesus answered them, “Did I not choose you, the twelve, and one of you is a devil?” 71 He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray Him, being one of the twelve.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) John 6:11 6:11 s NU-Text omits to the disciples, and the disciples.6:19 t Literally twenty-five or thirty stadia6:22 u NU-Text omits that and which His disciples had entered.6:31 v Exodus 16:4; Nehemiah 9:15; Psalm 78:246:45 w Isaiah 54:136:45 x M-Text reads hears and has learned.6:47 y NU-Text omits in Me.6:55 z NU-Text reads true food and true drink.6:69 a NU-Text reads You are the Holy One of God.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright