Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) John 7:1 kai periepatei o ihsou" meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai   2 hn de eggu" h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia   3 eipon oun pro" auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage ei" thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsin ta erga sou a poiei"   4 oudei" gar en kruptw ti poiei kai zhtei auto" en parrhsia einai ei tauta poiei" fanerwson seauton tw kosmw   5 oude gar oi adelfoi autou episteuon ei" auton   6 legei oun autoi" o ihsou" o kairo" o emo" oupw parestin o de kairo" o umetero" pantote estin etoimo"   7 ou dunatai o kosmo" misein uma" eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin   8 umei" anabhte ei" thn eorthn tauthn egw oupw anabainw ei" thn eorthn tauthn oti o kairo" o emo" oupw peplhrwtai   9 tauta de eipwn autoi" emeinen en th galilaia   10 w" de anebhsan oi adelfoi autou tote kai auto" anebh ei" thn eorthn ou fanerw" all w" en kruptw   11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeino"   12 kai goggusmo" polu" peri autou hn en toi" ocloi" oi men elegon oti agaqo" estin alloi elegon ou alla plana ton oclon   13 oudei" mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn   14 hdh de th" eorth" mesoush" anebh o ihsou" ei" to ieron kai edidasken   15 kai eqaumazon oi ioudaioi legonte" pw" outo" grammata oiden mh memaqhkw"   16 apekriqh oun autoi" o ihsou" kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyanto" me   17 ean ti" qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri th" didach" poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw   18 o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyanto" auton outo" alhqh" estin kai adikia en autw ouk estin   19 ou mwsh" dedwken umin ton nomon kai oudei" ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai   20 apekriqh o oclo" kai eipen daimonion ecei" ti" se zhtei apokteinai   21 apekriqh ihsou" kai eipen autoi" en ergon epoihsa kai pante" qaumazete   22 dia touto mwsh" dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsew" estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anqrwpon   23 ei peritomhn lambanei anqrwpo" en sabbatw ina mh luqh o nomo" mwsew" emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw   24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate   25 elegon oun tine" ek twn ierosolumitwn ouc outo" estin on zhtousin apokteinai   26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqw" egnwsan oi arconte" oti outo" estin alhqw" o cristo"   27 alla touton oidamen poqen estin o de cristo" otan erchtai oudei" ginwskei poqen estin   28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn o ihsou" kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqino" o pemya" me on umei" ouk oidate   29 egw oida auton oti par autou eimi kakeino" me apesteilen   30 ezhtoun oun auton piasai kai oudei" epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou   31 polloi de ek tou oclou episteusan ei" auton kai elegon oti o cristo" otan elqh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outo" epoihsen   32 hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzonto" peri autou tauta kai apesteilan uphreta" oi farisaioi kai oi arcierei" ina piaswsin auton   33 eipen oun o ihsou" eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw pro" ton pemyanta me   34 zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umei" ou dunasqe elqein   35 eipon oun oi ioudaioi pro" eautou" pou outo" mellei poreuesqai oti hmei" ouc eurhsomen auton mh ei" thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tou" ellhna"   36 ti" estin outo" o logo" on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umei" ou dunasqe elqein   37 en de th escath hmera th megalh th" eorth" eisthkei o ihsou" kai ekraxen legwn ean ti" diya ercesqw pro" me kai pinetw   38 o pisteuwn ei" eme kaqw" eipen h grafh potamoi ek th" koilia" autou reusousin udato" zwnto"   39 touto de eipen peri tou pneumato" ou emellon lambanein oi pisteuonte" ei" auton oupw gar hn pneuma agion oti ihsou" oudepw edoxasqh   40 polloi oun ek tou oclou akousante" ton logon elegon outo" estin alhqw" o profhth"   41 alloi elegon outo" estin o cristo" alloi elegon mh gar ek th" galilaia" o cristo" ercetai   42 ouci h grafh eipen oti ek tou spermato" dauid kai apo bhqleem th" kwmh" opou hn dauid o cristo" ercetai   43 scisma oun en tw oclw egeneto di auton   44 tine" de hqelon ex autwn piasai auton all oudei" epebalen ep auton ta" ceira"   45 hlqon oun oi uphretai pro" tou" arcierei" kai farisaiou" kai eipon autoi" ekeinoi dia ti ouk hgagete auton   46 apekriqhsan oi uphretai oudepote outw" elalhsen anqrwpo" w" outo" o anqrwpo"   47 apekriqhsan oun autoi" oi farisaioi mh kai umei" peplanhsqe   48 mh ti" ek twn arcontwn episteusen ei" auton h ek twn farisaiwn   49 all o oclo" outo" o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin   50 legei nikodhmo" pro" autou" o elqwn nukto" pro" auton ei" wn ex autwn   51 mh o nomo" hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei   52 apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek th" galilaia" ei ereunhson kai ide oti profhth" ek th" galilaia" ouk eghgertai   53 kai aphlqen ekasto" ei" ton oikon autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 7:1


Chapter 7

Jesus' Brothers Disbelieve
1 After these things Jesus walked in Galilee; for He did not want to walk in Judea, because the Jewsb sought to kill Him. 2 Now the Jews’ Feast of Tabernacles was at hand. 3 His brothers therefore said to Him, “Depart from here and go into Judea, that Your disciples also may see the works that You are doing. 4 For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. If You do these things, show Yourself to the world.” 5 For even His brothers did not believe in Him.

6 Then Jesus said to them, “My time has not yet come, but your time is always ready. 7 The world cannot hate you, but it hates Me because I testify of it that its works are evil. 8 You go up to this feast. I am not yetc going up to this feast, for My time has not yet fully come.” 9 When He had said these things to them, He remained in Galilee.


The Heavenly Scholar

10 But when His brothers had gone up, then He also went up to the feast, not openly, but as it were in secret. 11 Then the Jews sought Him at the feast, and said, “Where is He?” 12 And there was much complaining among the people concerning Him. Some said, “He is good”; others said, “No, on the contrary, He deceives the people.” 13 However, no one spoke openly of Him for fear of the Jews.

14 Now about the middle of the feast Jesus went up into the temple and taught. 15 And the Jews marveled, saying, “How does this Man know letters, having never studied?”

16 Jesusd answered them and said, “My doctrine is not Mine, but His who sent Me. 17 If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on My own authority. 18 He who speaks from himself seeks his own glory; but He who seeks the glory of the One who sent Him is true, and no unrighteousness is in Him. 19 Did not Moses give you the law, yet none of you keeps the law? Why do you seek to kill Me?”

20 The people answered and said, “You have a demon. Who is seeking to kill You?”

21 Jesus answered and said to them, “I did one work, and you all marvel. 22 Moses therefore gave you circumcision (not that it is from Moses, but from the fathers), and you circumcise a man on the Sabbath. 23 If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses should not be broken, are you angry with Me because I made a man completely well on the Sabbath? 24 Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment.”


Could This Be the Christ?

25 Now some of them from Jerusalem said, “Is this not He whom they seek to kill? 26 But look! He speaks boldly, and they say nothing to Him. Do the rulers know indeed that this is trulye the Christ? 27 However, we know where this Man is from; but when the Christ comes, no one knows where He is from.”

28 Then Jesus cried out, as He taught in the temple, saying, “You both know Me, and you know where I am from; and I have not come of Myself, but He who sent Me is true, whom you do not know. 29 Butf I know Him, for I am from Him, and He sent Me.”

30 Therefore they sought to take Him; but no one laid a hand on Him, because His hour had not yet come. 31 And many of the people believed in Him, and said, “When the Christ comes, will He do more signs than these which this Man has done?”


Jesus and the Religious Leaders

32 The Pharisees heard the crowd murmuring these things concerning Him, and the Pharisees and the chief priests sent officers to take Him. 33 Then Jesus said to them,gI shall be with you a little while longer, and then I go to Him who sent Me. 34 You will seek Me and not find Me, and where I am you cannot come.”

35 Then the Jews said among themselves, “Where does He intend to go that we shall not find Him? Does He intend to go to the Dispersion among the Greeks and teach the Greeks? 36 What is this thing that He said, “You will seek Me and not find Me, and where I am you cannot come’?”


The Promise of the Holy Spirit

37 On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to Me and drink. 38 He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.” 39 But this He spoke concerning the Spirit, whom those believingh in Him would receive; for the Holyi Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.


Who Is He?

40 Therefore manyj from the crowd, when they heard this saying, said, “Truly this is the Prophet.” 41 Others said, “This is the Christ.”

But some said, “Will the Christ come out of Galilee? 42 Has not the Scripture said that the Christ comes from the seed of David and from the town of Bethlehem, where David was?” 43 So there was a division among the people because of Him. 44 Now some of them wanted to take Him, but no one laid hands on Him.


Rejected by the Authorities

45 Then the officers came to the chief priests and Pharisees, who said to them, “Why have you not brought Him?”

46 The officers answered, “No man ever spoke like this Man!”

47 Then the Pharisees answered them, “Are you also deceived? 48 Have any of the rulers or the Pharisees believed in Him? 49 But this crowd that does not know the law is accursed.”

50 Nicodemus (he who came to Jesus by night,k being one of them) said to them, 51 “Does our law judge a man before it hears him and knows what he is doing?”

52 They answered and said to him, “Are you also from Galilee? Search and look, for no prophet has arisenl out of Galilee.”


An Adulteress Faces the Light of the World

53 And everyone went to his own house.mCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 7:1 7:1 b That is, the ruling authorities7:8 c NU-Text omits yet.7:16 d NU-Text and M-Text read So Jesus.7:26 e NU-Text omits truly.7:29 f NU-Text and M-Text omit But.7:33 g NU-Text and M-Text omit to them.7:39 h NU-Text reads who believed.7:39 i NU-Text omits Holy.7:40 j NU-Text reads some.7:50 k NU-Text reads before.7:52 l NU-Text reads is to rise.7:53 m The words And everyone through sin no more (8:11) are bracketed by NU-Text as not original. They are present in over 900 manuscripts.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright