Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 8:1 ihsou" de eporeuqh ei" to oro" twn elaiwn   2 orqrou de palin paregeneto ei" to ieron kai pa" o lao" hrceto pro" auton kai kaqisa" edidasken autou"   3 agousin de oi grammatei" kai oi farisaioi pro" auton gunaika en moiceia kateilhmmenhn kai sthsante" authn en mesw   4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhfqh epautofwrw moiceuomenh   5 en de tw nomw mwsh" hmin eneteilato ta" toiauta" liqoboleisqai su oun ti legei"   6 touto de elegon peirazonte" auton ina ecwsin kathgorein autou o de ihsou" katw kuya" tw daktulw egrafen ei" thn ghn   7 w" de epemenon erwtwnte" auton anakuya" eipen pro" autou" o anamarthto" umwn prwto" ton liqon ep auth baletw   8 kai palin katw kuya" egrafen ei" thn ghn   9 oi de akousante" kai upo th" suneidhsew" elegcomenoi exhrconto ei" kaq ei" arxamenoi apo twn presbuterwn ew" twn escatwn kai kateleifqh mono" o ihsou" kai h gunh en mesw estwsa   10 anakuya" de o ihsou" kai mhdena qeasameno" plhn th" gunaiko" eipen auth h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudei" se katekrinen   11 h de eipen oudei" kurie eipen de auth o ihsou" oude egw se katakrinw poreuou kai mhketi amartane   12 palin oun o ihsou" autoi" elalhsen legwn egw eimi to fw" tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsei en th skotia all exei to fw" th" zwh"   13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou marturei" h marturia sou ouk estin alhqh"   14 apekriqh ihsou" kai eipen autoi" kan egw marturw peri emautou alhqh" estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umei" de ouk oidate poqen ercomai kai pou upagw   15 umei" kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena   16 kai ean krinw de egw h krisi" h emh alhqh" estin oti mono" ouk eimi all egw kai o pemya" me pathr   17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqh" estin   18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemya" me pathr   19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh o ihsou" oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou hdeite an   20 tauta ta rhmata elalhsen o ihsou" en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudei" epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou   21 eipen oun palin autoi" o ihsou" egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umei" ou dunasqe elqein   22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umei" ou dunasqe elqein   23 kai eipen autoi" umei" ek twn katw este egw ek twn anw eimi umei" ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou   24 eipon oun umin oti apoqaneisqe en tai" amartiai" umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tai" amartiai" umwn   25 elegon oun autw su ti" ei kai eipen autoi" o ihsou" thn archn o ti kai lalw umin   26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemya" me alhqh" estin kagw a hkousa par autou tauta legw ei" ton kosmon   27 ouk egnwsan oti ton patera autoi" elegen   28 eipen oun autoi" o ihsou" otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqw" edidaxen me o pathr mou tauta lalw   29 kai o pemya" me met emou estin ouk afhken me monon o pathr oti egw ta aresta autw poiw pantote   30 tauta autou lalounto" polloi episteusan ei" auton   31 elegen oun o ihsou" pro" tou" pepisteukota" autw ioudaiou" ean umei" meinhte en tw logw tw emw alhqw" maqhtai mou este   32 kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei uma"   33 apekriqhsan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pw" su legei" oti eleuqeroi genhsesqe   34 apekriqh autoi" o ihsou" amhn amhn legw umin oti pa" o poiwn thn amartian doulo" estin th" amartia"   35 o de doulo" ou menei en th oikia ei" ton aiwna o uio" menei ei" ton aiwna   36 ean oun o uio" uma" eleuqerwsh ontw" eleuqeroi esesqe   37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logo" o emo" ou cwrei en umin   38 egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umei" oun o ewrakate para tw patri umwn poieite   39 apekriqhsan kai eipon autw o pathr hmwn abraam estin legei autoi" o ihsou" ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite an   40 nun de zhteite me apokteinai anqrwpon o" thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen   41 umei" poieite ta erga tou patro" umwn eipon oun autw hmei" ek porneia" ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon   42 eipen oun autoi" o ihsou" ei o qeo" pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeino" me apesteilen   43 diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon   44 umei" ek patro" tou diabolou este kai ta" epiqumia" tou patro" umwn qelete poiein ekeino" anqrwpoktono" hn ap arch" kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudo" ek twn idiwn lalei oti yeusth" estin kai o pathr autou   45 egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi   46 ti" ex umwn elegcei me peri amartia" ei de alhqeian legw diati umei" ou pisteuete moi   47 o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umei" ouk akouete oti ek tou qeou ouk este   48 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalw" legomen hmei" oti samareith" ei su kai daimonion ecei"   49 apekriqh ihsou" egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umei" atimazete me   50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn   51 amhn amhn legw umin ean ti" ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh ei" ton aiwna   52 eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion ecei" abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legei" ean ti" ton logon mou thrhsh ou mh geusetai qanatou ei" ton aiwna   53 mh su meizwn ei tou patro" hmwn abraam osti" apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poiei"   54 apekriqh ihsou" ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umei" legete oti qeo" umwn estin   55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoio" umwn yeusth" all oida auton kai ton logon autou thrw   56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh   57 eipon oun oi ioudaioi pro" auton penthkonta eth oupw ecei" kai abraam ewraka"   58 eipen autoi" o ihsou" amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi   59 hran oun liqou" ina balwsin ep auton ihsou" de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outw"


 

(NKJV) John 8:1


Chapter 8
1 But Jesus went to the Mount of Olives.

2 Now earlyn in the morning He came again into the temple, and all the people came to Him; and He sat down and taught them. 3 Then the scribes and Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, 4 they said to Him, “Teacher, this woman was caughto in adultery, in the very act. 5 Now Moses, in the law, commandedp us that such should be stoned.q But what do You say?”r 6 This they said, testing Him, that they might have something of which to accuse Him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with His finger, as though He did not hear.s

7 So when they continued asking Him, He raised Himself upt and said to them, “He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.” 8 And again He stooped down and wrote on the ground. 9 Then those who heard it, being convicted by their conscience,u went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. 10 When Jesus had raised Himself up and saw no one but the woman, He said to her,vWoman, where are those accusers of yours?w Has no one condemned you?”

11 She said, “No one, Lord.”

And Jesus said to her, “Neither do I condemn you; go andx sin no more.”

12 Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”


Jesus Defends His Self-Witness

13 The Pharisees therefore said to Him, “You bear witness of Yourself; Your witness is not true.”

14 Jesus answered and said to them, “Even if I bear witness of Myself, My witness is true, for I know where I came from and where I am going; but you do not know where I come from and where I am going. 15 You judge according to the flesh; I judge no one. 16 And yet if I do judge, My judgment is true; for I am not alone, but I am with the Father who sent Me. 17 It is also written in your law that the testimony of two men is true. 18 I am One who bears witness of Myself, and the Father who sent Me bears witness of Me.”

19 Then they said to Him, “Where is Your Father?”

Jesus answered, “You know neither Me nor My Father. If you had known Me, you would have known My Father also.”

20 These words Jesus spoke in the treasury, as He taught in the temple; and no one laid hands on Him, for His hour had not yet come.


Jesus Predicts His Departure

21 Then Jesus said to them again, “I am going away, and you will seek Me, and will die in your sin. Where I go you cannot come.”

22 So the Jews said, “Will He kill Himself, because He says, ‘Where I go you cannot come’?”

23 And He said to them, “You are from beneath; I am from above. You are of this world; I am not of this world. 24 Therefore I said to you that you will die in your sins; for if you do not believe that I am He, you will die in your sins.”

25 Then they said to Him, “Who are You?”

And Jesus said to them, “Just what I have been saying to you from the beginning. 26 I have many things to say and to judge concerning you, but He who sent Me is true; and I speak to the world those things which I heard from Him.”

27 They did not understand that He spoke to them of the Father.

28 Then Jesus said to them, “When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing of Myself; but as My Father taught Me, I speak these things. 29 And He who sent Me is with Me. The Father has not left Me alone, for I always do those things that please Him.” 30 As He spoke these words, many believed in Him.


The Truth Shall Make You Free

31 Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. 32 And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”

33 They answered Him, “We are Abraham's descendants, and have never been in bondage to anyone. How can You say, ‘You will be made free’?”

34 Jesus answered them, “Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. 35 And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. 36 Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed.


Abraham's Seed and Satan's

37 I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill Me, because My word has no place in you. 38 I speak what I have seen with My Father, and you do what you have seen withy your father.”

39 They answered and said to Him, “Abraham is our father.”

Jesus said to them, “If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. 40 But now you seek to kill Me, a Man who has told you the truth which I heard from God. Abraham did not do this. 41 You do the deeds of your father.”

Then they said to Him, “We were not born of fornication; we have one Father—God.”

42 Jesus said to them, “If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God; nor have I come of Myself, but He sent Me. 43 Why do you not understand My speech? Because you are not able to listen to My word. 44 You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. 45 But because I tell the truth, you do not believe Me. 46 Which of you convicts Me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe Me? 47 He who is of God hears God's words; therefore you do not hear, because you are not of God.”


Before Abraham Was, I AM

48 Then the Jews answered and said to Him, “Do we not say rightly that You are a Samaritan and have a demon?”

49 Jesus answered, “I do not have a demon; but I honor My Father, and you dishonor Me. 50 And I do not seek My own glory; there is One who seeks and judges. 51 Most assuredly, I say to you, if anyone keeps My word he shall never see death.”

52 Then the Jews said to Him, “Now we know that You have a demon! Abraham is dead, and the prophets; and You say, ‘If anyone keeps My word he shall never taste death.’ 53 Are You greater than our father Abraham, who is dead? And the prophets are dead. Who do You make Yourself out to be?”

54 Jesus answered, “If I honor Myself, My honor is nothing. It is My Father who honors Me, of whom you say that He is yourz God. 55 Yet you have not known Him, but I know Him. And if I say, ‘I do not know Him,’ I shall be a liar like you; but I do know Him and keep His word. 56 Your father Abraham rejoiced to see My day, and he saw it and was glad.”

57 Then the Jews said to Him, “You are not yet fifty years old, and have You seen Abraham?”

58 Jesus said to them, “Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I AM.”

59 Then they took up stones to throw at Him; but Jesus hid Himself and went out of the temple,a going through the midst of them, and so passed by.
(NKJV Notes) John 8:2 8:2 n M-Text reads very early.8:4 o M-Text reads we found this woman.8:5 p M-Text reads in our law Moses commanded.8:5 q NU-Text and M-Text read to stone such.8:5 r M-Text adds about her.8:6 s NU-Text and M-Text omit as though He did not hear.8:7 t M-Text reads He looked up.8:9 u NU-Text and M-Text omit being convicted by their conscience.8:10 v NU-Text omits and saw no one but the woman; M-Text reads He saw her and said.8:10 w NU-Text and M-Text omit of yours.8:11 x NU-Text and M-Text add from now on.8:38 y NU-Text reads heard from.8:54 z NU-Text and M-Text read our.8:59 a NU-Text omits the rest of this verse.

NKJV Copyright