Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) John 9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek geneth"   2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legonte" rabbi ti" hmarten outo" h oi gonei" autou ina tuflo" gennhqh   3 apekriqh o ihsou" oute outo" hmarten oute oi gonei" autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw   4 eme dei ergazesqai ta erga tou pemyanto" me ew" hmera estin ercetai nux ote oudei" dunatai ergazesqai   5 otan en tw kosmw w fw" eimi tou kosmou   6 tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmato" kai epecrisen ton phlon epi tou" ofqalmou" tou tuflou   7 kai eipen autw upage niyai ei" thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmeno" aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn   8 oi oun geitone" kai oi qewrounte" auton to proteron oti tuflo" hn elegon ouc outo" estin o kaqhmeno" kai prosaitwn   9 alloi elegon oti outo" estin alloi de oti omoio" autw estin ekeino" elegen oti egw eimi   10 elegon oun autw pw" anewcqhsan sou oi ofqalmoi   11 apekriqh ekeino" kai eipen anqrwpo" legomeno" ihsou" phlon epoihsen kai epecrisen mou tou" ofqalmou" kai eipen moi upage ei" thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyameno" anebleya   12 eipon oun autw pou estin ekeino" legei ouk oida   13 agousin auton pro" tou" farisaiou" ton pote tuflon   14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsou" kai anewxen autou tou" ofqalmou"   15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pw" anebleyen o de eipen autoi" phlon epeqhken epi tou" ofqalmou" mou kai eniyamhn kai blepw   16 elegon oun ek twn farisaiwn tine" outo" o anqrwpo" ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pw" dunatai anqrwpo" amartwlo" toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoi"   17 legousin tw tuflw palin su ti legei" peri autou oti hnoixen sou tou" ofqalmou" o de eipen oti profhth" estin   18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflo" hn kai anebleyen ew" otou efwnhsan tou" gonei" autou tou anableyanto"   19 kai hrwthsan autou" legonte" outo" estin o uio" umwn on umei" legete oti tuflo" egennhqh pw" oun arti blepei   20 apekriqhsan autoi" oi gonei" autou kai eipon oidamen oti outo" estin o uio" hmwn kai oti tuflo" egennhqh   21 pw" de nun blepei ouk oidamen h ti" hnoixen autou tou" ofqalmou" hmei" ouk oidamen auto" hlikian ecei auton erwthsate auto" peri autou lalhsei   22 tauta eipon oi gonei" autou oti efobounto tou" ioudaiou" hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean ti" auton omologhsh criston aposunagwgo" genhtai   23 dia touto oi gonei" autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate   24 efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon o" hn tuflo" kai eipon autw do" doxan tw qew hmei" oidamen oti o anqrwpo" outo" amartwlo" estin   25 apekriqh oun ekeino" kai eipen ei amartwlo" estin ouk oida en oida oti tuflo" wn arti blepw   26 eipon de autw palin ti epoihsen soi pw" hnoixen sou tou" ofqalmou"   27 apekriqh autoi" eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umei" qelete autou maqhtai genesqai   28 eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhth" ekeinou hmei" de tou mwsew" esmen maqhtai   29 hmei" oidamen oti mwsh lelalhken o qeo" touton de ouk oidamen poqen estin   30 apekriqh o anqrwpo" kai eipen autoi" en gar toutw qaumaston estin oti umei" ouk oidate poqen estin kai anewxen mou tou" ofqalmou"   31 oidamen de oti amartwlwn o qeo" ouk akouei all ean ti" qeosebh" h kai to qelhma autou poih toutou akouei   32 ek tou aiwno" ouk hkousqh oti hnoixen ti" ofqalmou" tuflou gegennhmenou   33 ei mh hn outo" para qeou ouk hdunato poiein ouden   34 apekriqhsan kai eipon autw en amartiai" su egennhqh" olo" kai su didaskei" hma" kai exebalon auton exw   35 hkousen o ihsou" oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteuei" ei" ton uion tou qeou   36 apekriqh ekeino" kai eipen ti" estin kurie ina pisteusw ei" auton   37 eipen de autw o ihsou" kai ewraka" auton kai o lalwn meta sou ekeino" estin   38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw   39 kai eipen o ihsou" ei" krima egw ei" ton kosmon touton hlqon ina oi mh bleponte" blepwsin kai oi bleponte" tufloi genwntai   40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi onte" met autou kai eipon autw mh kai hmei" tufloi esmen   41 eipen autoi" o ihsou" ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn meneiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) John 9:1


Chapter 9

A Man Born Blind Receives Sight
1 Now as Jesus passed by, He saw a man who was blind from birth. 2 And His disciples asked Him, saying, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?”

3 Jesus answered, “Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. 4 Ib must work the works of Him who sent Me while it is day; the night is coming when no one can work. 5 As long as I am in the world, I am the light of the world.”

6 When He had said these things, He spat on the ground and made clay with the saliva; and He anointed the eyes of the blind man with the clay. 7 And He said to him, “Go, wash in the pool of Siloam” (which is translated, Sent). So he went and washed, and came back seeing.

8 Therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blindc said, “Is not this he who sat and begged?”

9 Some said, “This is he.” Others said, “He is like him.”d

He said, “I am he.

10 Therefore they said to him, “How were your eyes opened?”

11 He answered and said, “A Man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, ‘Go to the pool ofe Siloam and wash.’ So I went and washed, and I received sight.”

12 Then they said to him, “Where is He?”

He said, “I do not know.”


The Pharisees Excommunicate the Healed Man

13 They brought him who formerly was blind to the Pharisees. 14 Now it was a Sabbath when Jesus made the clay and opened his eyes. 15 Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, “He put clay on my eyes, and I washed, and I see.”

16 Therefore some of the Pharisees said, “This Man is not from God, because He does not keep the Sabbath.”

Others said, “How can a man who is a sinner do such signs?” And there was a division among them.

17 They said to the blind man again, “What do you say about Him because He opened your eyes?”

He said, “He is a prophet.”

18 But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind and received his sight, until they called the parents of him who had received his sight. 19 And they asked them, saying, “Is this your son, who you say was born blind? How then does he now see?”

20 His parents answered them and said, “We know that this is our son, and that he was born blind; 21 but by what means he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know. He is of age; ask him. He will speak for himself.” 22 His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that He was Christ, he would be put out of the synagogue. 23 Therefore his parents said, “He is of age; ask him.”

24 So they again called the man who was blind, and said to him, “Give God the glory! We know that this Man is a sinner.”

25 He answered and said, “Whether He is a sinner or not I do not know. One thing I know: that though I was blind, now I see.”

26 Then they said to him again, “What did He do to you? How did He open your eyes?”

27 He answered them, “I told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become His disciples?”

28 Then they reviled him and said, “You are His disciple, but we are Moses’ disciples. 29 We know that God spoke to Moses; as for this fellow, we do not know where He is from.”

30 The man answered and said to them, “Why, this is a marvelous thing, that you do not know where He is from; yet He has opened my eyes! 31 Now we know that God does not hear sinners; but if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. 32 Since the world began it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. 33 If this Man were not from God, He could do nothing.”

34 They answered and said to him, “You were completely born in sins, and are you teaching us?” And they cast him out.


True Vision and True Blindness

35 Jesus heard that they had cast him out; and when He had found him, He said to him, “Do you believe in the Son of God?”f

36 He answered and said, “Who is He, Lord, that I may believe in Him?”

37 And Jesus said to him, “You have both seen Him and it is He who is talking with you.”

38 Then he said, “Lord, I believe!” And he worshiped Him.

39 And Jesus said, “For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind.”

40 Then some of the Pharisees who were with Him heard these words, and said to Him, “Are we blind also?”

41 Jesus said to them, “If you were blind, you would have no sin; but now you say, ‘We see.’ Therefore your sin remains.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) John 9:4 9:4 b NU-Text reads We.9:8 c NU-Text reads a beggar.9:9 d NU-Text reads "No, but he is like him."9:11 e NU-Text omits the pool of.9:35 f NU-Text reads Son of Man.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright