Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Jude 1:1 iouda" ihsou cristou doulo" adelfo" de iakwbou toi" en qew patri hgiasmenoi" kai ihsou cristw tethrhmenoi" klhtoi"   2 eleo" umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih   3 agaphtoi pasan spoudhn poioumeno" grafein umin peri th" koinh" swthria" anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toi" agioi" pistei   4 pareisedusan gar tine" anqrwpoi oi palai progegrammenoi ei" touto to krima asebei" thn tou qeou hmwn carin metatiqente" ei" aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi   5 upomnhsai de uma" boulomai eidota" uma" apax touto oti o kurio" laon ek gh" aiguptou swsa" to deuteron tou" mh pisteusanta" apwlesen   6 aggelou" te tou" mh thrhsanta" thn eautwn archn alla apoliponta" to idion oikhthrion ei" krisin megalh" hmera" desmoi" aidioi" upo zofon tethrhken   7 w" sodoma kai gomorra kai ai peri auta" polei" ton omoion toutoi" tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarko" etera" prokeintai deigma puro" aiwniou dikhn upecousai   8 omoiw" mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxa" de blasfhmousin   9 o de micahl o arcaggelo" ote tw diabolw diakrinomeno" dielegeto peri tou mwsew" swmato" ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmia" all eipen epitimhsai soi kurio"   10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikw" w" ta aloga zwa epistantai en toutoi" fqeirontai   11 ouai autoi" oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto   12 outoi eisin en tai" agapai" umwn spilade" suneuwcoumenoi afobw" eautou" poimainonte" nefelai anudroi upo anemwn paraferomenai dendra fqinopwrina akarpa di" apoqanonta ekrizwqenta   13 kumata agria qalassh" epafrizonta ta" eautwn aiscuna" astere" planhtai oi" o zofo" tou skotou" ei" aiwna tethrhtai   14 proefhteusen de kai toutoi" ebdomo" apo adam enwc legwn idou hlqen kurio" en agiai" muriasin autou   15 poihsai krisin kata pantwn kai elegxai panta" tou" asebei" autwn peri pantwn twn ergwn asebeia" autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebei"   16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata ta" epiqumia" autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonte" proswpa wfeleia" carin   17 umei" de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou   18 oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata ta" eautwn epiqumia" poreuomenoi twn asebeiwn   19 outoi eisin oi apodiorizonte" yucikoi pneuma mh econte"   20 umei" de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomounte" eautou" en pneumati agiw proseucomenoi   21 eautou" en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleo" tou kuriou hmwn ihsou cristou ei" zwhn aiwnion   22 kai ou" men eleeite diakrinomenoi   23 ou" de en fobw swzete ek puro" arpazonte" misounte" kai ton apo th" sarko" espilwmenon citwna   24 tw de dunamenw fulaxai autou" aptaistou" kai sthsai katenwpion th" doxh" autou amwmou" en agalliasei   25 monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh krato" kai exousia kai nun kai ei" panta" tou" aiwna" amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Jude 1:1


The Epistle of

JUDE


Chapter 1

Greeting to the Called

1 Jude, a bondservant of Jesus Christ, and brother of James,

To those who are called, sanctifieda by God the Father, and preserved in Jesus Christ:


Contend for the Faith

2 Mercy, peace, and love be multiplied to you.

3 Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. 4 For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord Godb and our Lord Jesus Christ.


Old and New Apostates

5 But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. 6 And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day; 7 as Sodom and Gomorrah, and the cities around them in a similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire.

8 Likewise also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. 9 Yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a reviling accusation, but said, “The Lord rebuke you!” 10 But these speak evil of whatever they do not know; and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. 11 Woe to them! For they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah.


Apostates Depraved and Doomed

12 These are spots in your love feasts, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried aboutc by the winds; late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots; 13 raging waves of the sea, foaming up their own shame; wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever.

14 Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, “Behold, the Lord comes with ten thousands of His saints, 15 to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him.”


Apostates Predicted

16 These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts; and they mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. 17 But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ: 18 how they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lusts. 19 These are sensual persons, who cause divisions, not having the Spirit.


Maintain Your Life with God

20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

22 And on some have compassion, making a distinction;d 23 but others save with fear, pulling them out of the fire,e hating even the garment defiled by the flesh.


Glory to God

24 Now to Him who is able to keep youf from stumbling,
And to present you faultless
Before the presence of His glory with exceeding joy,
25 To God our Savior,g
Who alone is wise,h
Be glory and majesty,
Dominion and power,i
Both now and forever.
Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Jude 1:1 1:1 a NU-Text reads beloved.1:4 b NU-Text omits God.1:12 c NU-Text and M-Text read along.1:22 d NU-Text reads who are doubting (or making distinctions).1:23 e NU-Text adds and on some have mercy with fear and omits with fear in first clause.1:24 f M-Text reads them.1:25 g NU-Text reads To the only God our Savior.1:25 h NU-Text omits Who . . . is wise and adds Through Jesus Christ our Lord.1:25 i NU-Text adds Before all time.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright