Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 1:1 epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn   2 kaqw" paredosan hmin oi ap arch" autoptai kai uphretai genomenoi tou logou   3 edoxen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribw" kaqexh" soi grayai kratiste qeofile   4 ina epignw" peri wn kathchqh" logwn thn asfaleian   5 egeneto en tai" hmerai" hrwdou tou basilew" th" ioudaia" iereu" ti" onomati zacaria" ex efhmeria" abia kai h gunh autou ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma auth" elisabet   6 hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou qeou poreuomenoi en pasai" tai" entolai" kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi   7 kai ouk hn autoi" teknon kaqoti h elisabet hn steira kai amfoteroi probebhkote" en tai" hmerai" autwn hsan   8 egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei th" efhmeria" autou enanti tou qeou   9 kata to eqo" th" ierateia" elacen tou qumiasai eiselqwn ei" ton naon tou kuriou   10 kai pan to plhqo" tou laou hn proseucomenon exw th wra tou qumiamato"   11 wfqh de autw aggelo" kuriou estw" ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamato"   12 kai etaracqh zacaria" idwn kai fobo" epepesen ep auton   13 eipen de pro" auton o aggelo" mh fobou zacaria dioti eishkousqh h dehsi" sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kalesei" to onoma autou iwannhn   14 kai estai cara soi kai agalliasi" kai polloi epi th gennhsei autou carhsontai   15 estai gar mega" enwpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumato" agiou plhsqhsetai eti ek koilia" mhtro" autou   16 kai pollou" twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn   17 kai auto" proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardia" paterwn epi tekna kai apeiqei" en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon   18 kai eipen zacaria" pro" ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuth" kai h gunh mou probebhkuia en tai" hmerai" auth"   19 kai apokriqei" o aggelo" eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkw" enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai pro" se kai euaggelisasqai soi tauta   20 kai idou esh siwpwn kai mh dunameno" lalhsai acri h" hmera" genhtai tauta anq wn ouk episteusa" toi" logoi" mou oitine" plhrwqhsontai ei" ton kairon autwn   21 kai hn o lao" prosdokwn ton zacarian kai eqaumazon en tw cronizein auton en tw naw   22 exelqwn de ouk hdunato lalhsai autoi" kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai auto" hn dianeuwn autoi" kai diemenen kwfo"   23 kai egeneto w" eplhsqhsan ai hmerai th" leitourgia" autou aphlqen ei" ton oikon autou   24 meta de tauta" ta" hmera" sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhna" pente legousa   25 oti outw" moi pepoihken o kurio" en hmerai" ai" epeiden afelein to oneido" mou en anqrwpoi"   26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggelo" gabrihl upo tou qeou ei" polin th" galilaia" h onoma nazaret   27 pro" parqenon memnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dauid kai to onoma th" parqenou mariam   28 kai eiselqwn o aggelo" pro" authn eipen caire kecaritwmenh o kurio" meta sou euloghmenh su en gunaixin   29 h de idousa dietaracqh epi tw logw autou kai dielogizeto potapo" eih o aspasmo" outo"   30 kai eipen o aggelo" auth mh fobou mariam eure" gar carin para tw qew   31 kai idou sullhyh en gastri kai texh uion kai kalesei" to onoma autou ihsoun   32 outo" estai mega" kai uio" uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurio" o qeo" ton qronon dauid tou patro" autou   33 kai basileusei epi ton oikon iakwb ei" tou" aiwna" kai th" basileia" autou ouk estai telo"   34 eipen de mariam pro" ton aggelon pw" estai touto epei andra ou ginwskw   35 kai apokriqei" o aggelo" eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunami" uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai uio" qeou   36 kai idou elisabet h suggenh" sou kai auth suneilhfuia uion en ghra auth" kai outo" mhn ekto" estin auth th kaloumenh steira   37 oti ouk adunathsei para tw qew pan rhma   38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap auth" o aggelo"   39 anastasa de mariam en tai" hmerai" tautai" eporeuqh ei" thn oreinhn meta spoudh" ei" polin iouda   40 kai eishlqen ei" ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet   41 kai egeneto w" hkousen h elisabet ton aspasmon th" maria" eskirthsen to brefo" en th koilia auth" kai eplhsqh pneumato" agiou h elisabet   42 kai anefwnhsen fwnh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmeno" o karpo" th" koilia" sou   43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou pro" me   44 idou gar w" egeneto h fwnh tou aspasmou sou ei" ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefo" en th koilia mou   45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsi" toi" lelalhmenoi" auth para kuriou   46 kai eipen mariam megalunei h yuch mou ton kurion   47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou   48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin th" doulh" autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai   49 oti epoihsen moi megaleia o dunato" kai agion to onoma autou   50 kai to eleo" autou ei" genea" genewn toi" foboumenoi" auton   51 epoihsen krato" en bracioni autou dieskorpisen uperhfanou" dianoia kardia" autwn   52 kaqeilen dunasta" apo qronwn kai uywsen tapeinou"   53 peinwnta" eneplhsen agaqwn kai ploutounta" exapesteilen kenou"   54 antelabeto israhl paido" autou mnhsqhnai eleou"   55 kaqw" elalhsen pro" tou" patera" hmwn tw abraam kai tw spermati autou ei" ton aiwna   56 emeinen de mariam sun auth wsei mhna" trei" kai upestreyen ei" ton oikon auth"   57 th de elisabet eplhsqh o crono" tou tekein authn kai egennhsen uion   58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggenei" auth" oti emegalunen kurio" to eleo" autou met auth" kai sunecairon auth   59 kai egeneto en th ogdoh hmera hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patro" autou zacarian   60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhqhsetai iwannh"   61 kai eipon pro" authn oti oudei" estin en th suggeneia sou o" kaleitai tw onomati toutw   62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auton   63 kai aithsa" pinakidion egrayen legwn iwannh" estin to onoma autou kai eqaumasan pante"   64 anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon   65 kai egeneto epi panta" fobo" tou" perioikounta" autou" kai en olh th oreinh th" ioudaia" dielaleito panta ta rhmata tauta   66 kai eqento pante" oi akousante" en th kardia autwn legonte" ti ara to paidion touto estai kai ceir kuriou hn met autou   67 kai zacaria" o pathr autou eplhsqh pneumato" agiou kai proefhteusen legwn   68 euloghto" kurio" o qeo" tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou   69 kai hgeiren kera" swthria" hmin en tw oikw dauid tou paido" autou   70 kaqw" elalhsen dia stomato" twn agiwn twn ap aiwno" profhtwn autou   71 swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiro" pantwn twn misountwn hma"   72 poihsai eleo" meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkh" agia" autou   73 orkon on wmosen pro" abraam ton patera hmwn   74 tou dounai hmin [1:74] afobw" ek ceiro" twn ecqrwn hmwn rusqenta" latreuein autw   75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasa" ta" hmera" th" zwh" hmwn   76 kai su paidion profhth" uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odou" autou   77 tou dounai gnwsin swthria" tw law autou en afesei amartiwn autwn   78 dia splagcna eleou" qeou hmwn en oi" epeskeyato hma" anatolh ex uyou"   79 epifanai toi" en skotei kai skia qanatou kaqhmenoi" tou kateuqunai tou" poda" hmwn ei" odon eirhnh"   80 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en tai" erhmoi" ew" hmera" anadeixew" autou pro" ton israhlCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 1:1


The Gospel According to

LUKE


Chapter 1

Dedication to Theophilus

1 Inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilleda among us, 2 just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us, 3 it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you an orderly account, most excellent Theophilus, 4 that you may know the certainty of those things in which you were instructed.


John's Birth Announced to Zacharias

5 There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. 6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. 7 But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years.

8 So it was, that while he was serving as priest before God in the order of his division, 9 according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. 10 And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. 11 Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. 12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

13 But the angel said to him, “Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. 14 And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. 15 For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. 16 And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. 17 He will also go before Him in the spirit and power of Elijah, ‘to turn the hearts of the fathers to the children,’b and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord.”

18 And Zacharias said to the angel, “How shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years.”

19 And the angel answered and said to him, “I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you and bring you these glad tidings. 20 But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words which will be fulfilled in their own time.”

21 And the people waited for Zacharias, and marveled that he lingered so long in the temple. 22 But when he came out, he could not speak to them; and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned to them and remained speechless.

23 So it was, as soon as the days of his service were completed, that he departed to his own house. 24 Now after those days his wife Elizabeth conceived; and she hid herself five months, saying, 25 “Thus the Lord has dealt with me, in the days when He looked on me, to take away my reproach among people.”


Christ's Birth Announced to Mary

26 Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. 28 And having come in, the angel said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!”c

29 But when she saw him,d she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. 30 Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus. 32 He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. 33 And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”

34 Then Mary said to the angel, “How can this be, since I do not know a man?”

35 And the angel answered and said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. 36 Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age; and this is now the sixth month for her who was called barren. 37 For with God nothing will be impossible.”

38 Then Mary said, “Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to your word.” And the angel departed from her.


Mary Visits Elizabeth

39 Now Mary arose in those days and went into the hill country with haste, to a city of Judah, 40 and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. 41 And it happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary, that the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. 42 Then she spoke out with a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb! 43 But why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? 44 For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. 45 Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord.”


The Song of Mary

46 And Mary said:

“My soul magnifies the Lord,
47 And my spirit has rejoiced in God my Savior.
48 For He has regarded the lowly state of His maidservant;
For behold, henceforth all generations will call me blessed.
49 For He who is mighty has done great things for me,
And holy is His name.
50 And His mercy is on those who fear Him
From generation to generation.
51 He has shown strength with His arm;
He has scattered the proud in the imagination of their hearts.
52 He has put down the mighty from their thrones,
And exalted the lowly.
53 He has filled the hungry with good things,
And the rich He has sent away empty.
54 He has helped His servant Israel,
In remembrance of His mercy,
55 As He spoke to our fathers,
To Abraham and to his seed forever.”


56 And Mary remained with her about three months, and returned to her house.


Birth of John the Baptist

57 Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. 58 When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her.


Circumcision of John the Baptist

59 So it was, on the eighth day, that they came to circumcise the child; and they would have called him by the name of his father, Zacharias. 60 His mother answered and said, “No; he shall be called John.”

61 But they said to her, “There is no one among your relatives who is called by this name.” 62 So they made signs to his father—what he would have him called.

63 And he asked for a writing tablet, and wrote, saying, “His name is John.” So they all marveled. 64 Immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, praising God. 65 Then fear came on all who dwelt around them; and all these sayings were discussed throughout all the hill country of Judea. 66 And all those who heard them kept them in their hearts, saying, “What kind of child will this be?” And the hand of the Lord was with him.


Zacharias' Prophecy

67 Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying:
68 “Blessed is the Lord God of Israel,
For He has visited and redeemed His people,
69 And has raised up a horn of salvation for us
In the house of His servant David,
70 As He spoke by the mouth of His holy prophets,
Who have been since the world began,
71 That we should be saved from our enemies
And from the hand of all who hate us,
72 To perform the mercy promised to our fathers
And to remember His holy covenant,
73 The oath which He swore to our father Abraham:
74 To grant us that we,
Being delivered from the hand of our enemies,
Might serve Him without fear,
75 In holiness and righteousness before Him all the days of our life.
76 “And you, child, will be called the prophet of the Highest;
For you will go before the face of the Lord to prepare His ways,
77 To give knowledge of salvation to His people
By the remission of their sins,
78 Through the tender mercy of our God,
With which the Dayspring from on high has visitede us;
79 To give light to those who sit in darkness and the shadow of death,
To guide our feet into the way of peace.”


80 So the child grew and became strong in spirit, and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 1:1 1:1 a Or are most surely believed1:17 b Malachi 4:5, 61:28 c NU-Text omits blessed are you among women.1:29 d NU-Text omits when she saw him.1:78 e NU-Text reads shall visit.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright