Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 10:1 meta de tauta anedeixen o kurio" kai eterou" ebdomhkonta kai apesteilen autou" ana duo pro proswpou autou ei" pasan polin kai topon ou emellen auto" ercesqai   2 elegen oun pro" autou" o men qerismo" polu" oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opw" ekbalh ergata" ei" ton qerismon autou   3 upagete idou egw apostellw uma" w" arna" en mesw lukwn   4 mh bastazete balantion mh phran mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe   5 ei" hn d an oikian eiserchsqe prwton legete eirhnh tw oikw toutw   6 kai ean h ekei uio" eirhnh" epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge ef uma" anakamyei   7 en auth de th oikia menete esqionte" kai pinonte" ta par autwn axio" gar o ergath" tou misqou autou estin mh metabainete ex oikia" ei" oikian   8 kai ei" hn an polin eiserchsqe kai decwntai uma" esqiete ta paratiqemena umin   9 kai qerapeuete tou" en auth asqenei" kai legete autoi" hggiken ef uma" h basileia tou qeou   10 ei" hn d an polin eiserchsqe kai mh decwntai uma" exelqonte" ei" ta" plateia" auth" eipate   11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek th" polew" umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken ef uma" h basileia tou qeou   12 legw umin oti sodomoi" en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh   13 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunamei" ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan   14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin   15 kai su kapernaoum h ew" tou ouranou uywqeisa ew" adou katabibasqhsh   16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn uma" eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me   17 upestreyan de oi ebdomhkonta meta cara" legonte" kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou   18 eipen de autoi" eqewroun ton satanan w" astraphn ek tou ouranou pesonta   19 idou didwmi umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden uma" ou mh adikhsh   20 plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de oti ta onomata umwn egrafh en toi" ouranoi"   21 en auth th wra hgalliasato tw pneumati o ihsou" kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai th" gh" oti apekruya" tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluya" auta nhpioi" nai o pathr oti outw" egeneto eudokia emprosqen sou   22 kai strafei" pro" tou" maqhta" eipen panta moi paredoqh upo tou patro" mou kai oudei" ginwskei ti" estin o uio" ei mh o pathr kai ti" estin o pathr ei mh o uio" kai w ean boulhtai o uio" apokaluyai   23 kai strafei" pro" tou" maqhta" kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi bleponte" a blepete   24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basilei" hqelhsan idein a umei" blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan   25 kai idou nomiko" ti" anesth ekpeirazwn auton kai legwn didaskale ti poihsa" zwhn aiwnion klhronomhsw   26 o de eipen pro" auton en tw nomw ti gegraptai pw" anaginwskei"   27 o de apokriqei" eipen agaphsei" kurion ton qeon sou ex olh" th" kardia" sou kai ex olh" th" yuch" sou kai ex olh" th" iscuo" sou kai ex olh" th" dianoia" sou kai ton plhsion sou w" seauton   28 eipen de autw orqw" apekriqh" touto poiei kai zhsh   29 o de qelwn dikaioun eauton eipen pro" ton ihsoun kai ti" estin mou plhsion   30 upolabwn de o ihsou" eipen anqrwpo" ti" katebainen apo ierousalhm ei" iericw kai lhstai" periepesen oi kai ekdusante" auton kai plhga" epiqente" aphlqon afente" hmiqanh tugcanonta   31 kata sugkurian de iereu" ti" katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen   32 omoiw" de kai leuith" genomeno" kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen   33 samareith" de ti" odeuwn hlqen kat auton kai idwn auton esplagcnisqh   34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasa" de auton epi to idion kthno" hgagen auton ei" pandoceion kai epemelhqh autou   35 kai epi thn aurion exelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandocei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhsh" egw en tw epanercesqai me apodwsw soi   36 ti" oun toutwn twn triwn plhsion dokei soi gegonenai tou empesonto" ei" tou" lhsta"   37 o de eipen o poihsa" to eleo" met autou eipen oun autw o ihsou" poreuou kai su poiei omoiw"   38 egeneto de en tw poreuesqai autou" kai auto" eishlqen ei" kwmhn tina gunh de ti" onomati marqa upedexato auton ei" ton oikon auth"   39 kai thde hn adelfh kaloumenh maria h kai parakaqisasa para tou" poda" tou ihsou hkouen ton logon autou   40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me kateleipen diakonein eipe oun auth ina moi sunantilabhtai   41 apokriqei" de eipen auth o ihsou" marqa marqa merimna" kai turbazh peri polla   42 eno" de estin creia maria de thn agaqhn merida exelexato hti" ouk afaireqhsetai ap auth"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 10:1


Chapter 10

The Seventy Sent Out
1 After these things the Lord appointed seventy others also,y and sent them two by two before His face into every city and place where He Himself was about to go. 2 Then He said to them, “The harvest truly is great, but the laborers are few; therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. 3 Go your way; behold, I send you out as lambs among wolves. 4 Carry neither money bag, knapsack, nor sandals; and greet no one along the road. 5 But whatever house you enter, first say, ‘Peace to this house.’ 6 And if a son of peace is there, your peace will rest on it; if not, it will return to you. 7 And remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. 8 Whatever city you enter, and they receive you, eat such things as are set before you. 9 And heal the sick there, and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’ 10 But whatever city you enter, and they do not receive you, go out into its streets and say, 11 The very dust of your city which clings to usz we wipe off against you. Nevertheless know this, that the kingdom of God has come near you.’ 12 Buta I say to you that it will be more tolerable in that Day for Sodom than for that city.


Woe to the Impenitent Cities

13 Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. 14 But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. 15 And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades.b 16 He who hears you hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me rejects Him who sent Me.”


The Seventy Return with Joy

17 Then the seventyc returned with joy, saying, “Lord, even the demons are subject to us in Your name.”

18 And He said to them, “I saw Satan fall like lightning from heaven. 19 Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. 20 Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but ratherd rejoice because your names are written in heaven.”


Jesus Rejoices in the Spirit

21 In that hour Jesus rejoiced in the Spirit and said, “I thank You, Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in Your sight. 22 Alle things have been delivered to Me by My Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him.”

23 Then He turned to His disciples and said privately, “Blessed are the eyes which see the things you see; 24 for I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see, and have not seen it, and to hear what you hear, and have not heard it.


The Parable of the Good Samaritan

25 And behold, a certain lawyer stood up and tested Him, saying, “Teacher, what shall I do to inherit eternal life?”

26 He said to him, “What is written in the law? What is your reading of it?

27 So he answered and said, “‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’f and ‘your neighbor as yourself.’g

28 And He said to him, “You have answered rightly; do this and you will live.”

29 But he, wanting to justify himself, said to Jesus, “And who is my neighbor?”

30 Then Jesus answered and said: “A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. 31 Now by chance a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. 32 Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. 34 So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine; and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. 35 On the next day, when he departed,h he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, ‘Take care of him; and whatever more you spend, when I come again, I will repay you.’ 36 So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves?”

37 And he said, “He who showed mercy on him.”

Then Jesus said to him, “Go and do likewise.”


Mary and Martha Worship and Serve

38 Now it happened as they went that He entered a certain village; and a certain woman named Martha welcomed Him into her house. 39 And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus’i feet and heard His word. 40 But Martha was distracted with much serving, and she approached Him and said, “Lord, do You not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me.”

41 And Jesusj answered and said to her, “Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. 42 But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 10:1 10:1 y NU-Text reads seventy-two others.10:11 z NU-Text reads our feet.10:12 a NU-Text and M-Text omit But.10:15 b NU-Text reads will you be exalted to heaven? You will be thrust down to Hades!10:17 c NU-Text reads seventy-two.10:20 d NU-Text and M-Text omit rather.10:22 e M-Text reads And turning to the disciples He said, "All . . . .10:27 f Deuteronomy 6:510:27 g Leviticus 19:1810:35 h NU-Text omits when he departed.10:39 i NU-Text reads the Lord's.10:41 j NU-Text reads the Lord.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright