Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon w" epausato eipen ti" twn maqhtwn autou pro" auton kurie didaxon hma" proseucesqai kaqw" kai iwannh" edidaxen tou" maqhta" autou   2 eipen de autoi" otan proseuchsqe legete pater hmwn o en toi" ouranoi" agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou w" en ouranw kai epi th" gh"   3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran   4 kai afe" hmin ta" amartia" hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkh" hma" ei" peirasmon alla rusai hma" apo tou ponhrou   5 kai eipen pro" autou" ti" ex umwn exei filon kai poreusetai pro" auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi trei" artou"   6 epeidh filo" paregeneto ex odou pro" me kai ouk ecw o paraqhsw autw   7 kakeino" eswqen apokriqei" eiph mh moi kopou" parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou ei" thn koithn eisin ou dunamai anasta" dounai soi   8 legw umin ei kai ou dwsei autw anasta" dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqei" dwsei autw oson crhzei   9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin   10 pa" gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai   11 tina de umwn ton patera aithsei o uio" arton mh liqon epidwsei autw h kai icqun mh anti icquo" ofin epidwsei autw   12 h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion   13 ei oun umei" ponhroi uparconte" oidate domata agaqa didonai toi" teknoi" umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toi" aitousin auton   14 kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqonto" elalhsen o kwfo" kai eqaumasan oi ocloi   15 tine" de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia   16 eteroi de peirazonte" shmeion par autou ezhtoun ex ouranou   17 auto" de eidw" autwn ta dianohmata eipen autoi" pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oiko" epi oikon piptei   18 ei de kai o satana" ef eauton diemerisqh pw" staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia   19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai   20 ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef uma" h basileia tou qeou   21 otan o iscuro" kaqwplismeno" fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou   22 epan de o iscurotero" autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin   23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei   24 otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw ei" ton oikon mou oqen exhlqon   25 kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon   26 tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai elqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn   27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa ti" gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ou" eqhlasa"   28 auto" de eipen menounge makarioi oi akouonte" ton logon tou qeou kai fulassonte" auton   29 twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou   30 kaqw" gar egeneto iwna" shmeion toi" nineuitai" outw" estai kai o uio" tou anqrwpou th genea tauth   31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn th" genea" tauth" kai katakrinei autou" oti hlqen ek twn peratwn th" gh" akousai thn sofian solomwno" kai idou pleion solomwno" wde   32 andre" nineui anasthsontai en th krisei meta th" genea" tauth" kai katakrinousin authn oti metenohsan ei" to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde   33 oudei" de lucnon aya" ei" krupthn tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggo" blepwsin   34 o lucno" tou swmato" estin o ofqalmo" otan oun o ofqalmo" sou aplou" h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhro" h kai to swma sou skoteinon   35 skopei oun mh to fw" to en soi skoto" estin   36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti mero" skoteinon estai fwteinon olon w" otan o lucno" th astraph fwtizh se   37 en de tw lalhsai hrwta auton farisaio" ti" opw" aristhsh par autw eiselqwn de anepesen   38 o de farisaio" idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou   39 eipen de o kurio" pro" auton nun umei" oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinako" kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpagh" kai ponhria"   40 afrone" ouc o poihsa" to exwqen kai to eswqen epoihsen   41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin   42 all ouai umin toi" farisaioi" oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai   43 ouai umin toi" farisaioi" oti agapate thn prwtokaqedrian en tai" sunagwgai" kai tou" aspasmou" en tai" agorai"   44 ouai umin grammatei" kai farisaioi upokritai oti este w" ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi peripatounte" epanw ouk oidasin   45 apokriqei" de ti" twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hma" ubrizei"   46 o de eipen kai umin toi" nomikoi" ouai oti fortizete tou" anqrwpou" fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toi" fortioi"   47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patere" umwn apekteinan autou"   48 ara martureite kai suneudokeite toi" ergoi" twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autou" umei" de oikodomeite autwn ta mnhmeia   49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw ei" autou" profhta" kai apostolou" kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin   50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolh" kosmou apo th" genea" tauth"   51 apo tou aimato" abel ew" tou aimato" zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo th" genea" tauth"   52 ouai umin toi" nomikoi" oti hrate thn kleida th" gnwsew" autoi ouk eishlqete kai tou" eisercomenou" ekwlusate   53 legonto" de autou tauta pro" autou" hrxanto oi grammatei" kai oi farisaioi deinw" enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn   54 enedreuonte" auton zhtounte" qhreusai ti ek tou stomato" autou ina kathgorhswsin autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 11:1


Chapter 11

The Model Prayer
1 Now it came to pass, as He was praying in a certain place, when He ceased, that one of His disciples said to Him, “Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.”

2 So He said to them, “When you pray, say:

Our Father in heaven,k
Hallowed be Your name.
Your kingdom come.l
Your will be done
On earth as it is in heaven.
3 Give us day by day our daily bread.
4 And forgive us our sins,
For we also forgive everyone who is indebted to us.
And do not lead us into temptation,
But deliver us from the evil one.”m


A Friend Comes at Midnight

5 And He said to them, “Which of you shall have a friend, and go to him at midnight and say to him, ‘Friend, lend me three loaves; 6 for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him’; 7 and he will answer from within and say, “Do not trouble me; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give to you’? 8 I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence he will rise and give him as many as he needs.


Keep Asking, Seeking, Knocking

9 So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 10 For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 11 If a son asks for breadn from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? 12 Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? 13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him!”


A House Divided Cannot Stand

14 And He was casting out a demon, and it was mute. So it was, when the demon had gone out, that the mute spoke; and the multitudes marveled. 15 But some of them said, “He casts out demons by Beelzebub,o the ruler of the demons.”

16 Others, testing Him, sought from Him a sign from heaven. 17 But He, knowing their thoughts, said to them: “Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falls. 18 If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Because you say I cast out demons by Beelzebub. 19 And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 20 But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. 21 When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. 22 But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils. 23 He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters.


An Unclean Spirit Returns

24 When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest; and finding none, he says, ‘I will return to my house from which I came.’ 25 And when he comes, he finds it swept and put in order. 26 Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man is worse than the first.”


Keeping the Word

27 And it happened, as He spoke these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to Him, “Blessed is the womb that bore You, and the breasts which nursed You!”

28 But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”


Seeking a Sign

29 And while the crowds were thickly gathered together, He began to say, “This is an evil generation. It seeks a sign, and no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet.p 30 For as Jonah became a sign to the Ninevites, so also the Son of Man will be to this generation. 31 The queen of the South will rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and indeed a greater than Solomon is here. 32 The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and indeed a greater than Jonah is here.


The Lamp of the Body

33 No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. 34 The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye is good, your whole body also is full of light. But when your eye is bad, your body also is full of darkness. 35 Therefore take heed that the light which is in you is not darkness. 36 If then your whole body is full of light, having no part dark, the whole body will be full of light, as when the bright shining of a lamp gives you light.”


Woe to the Pharisees and Lawyers

37 And as He spoke, a certain Pharisee asked Him to dine with him. So He went in and sat down to eat. 38 When the Pharisee saw it, he marveled that He had not first washed before dinner.

39 Then the Lord said to him, “Now you Pharisees make the outside of the cup and dish clean, but your inward part is full of greed and wickedness. 40 Foolish ones! Did not He who made the outside make the inside also? 41 But rather give alms of such things as you have; then indeed all things are clean to you.

42 But woe to you Pharisees! For you tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass by justice and the love of God. These you ought to have done, without leaving the others undone. 43 Woe to you Pharisees! For you love the best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces. 44 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!q For you are like graves which are not seen, and the men who walk over them are not aware of them.”

45 Then one of the lawyers answered and said to Him, “Teacher, by saying these things You reproach us also.”

46 And He said, “Woe to you also, lawyers! For you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. 47 Woe to you! For you build the tombs of the prophets, and your fathers killed them. 48 In fact, you bear witness that you approve the deeds of your fathers; for they indeed killed them, and you build their tombs. 49 Therefore the wisdom of God also said, ‘I will send them prophets and apostles, and some of them they will kill and persecute,’ 50 that the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation, 51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah who perished between the altar and the temple. Yes, I say to you, it shall be required of this generation.

52 Woe to you lawyers! For you have taken away the key of knowledge. You did not enter in yourselves, and those who were entering in you hindered.”

53 And as He said these things to them,r the scribes and the Pharisees began to assail Him vehemently, and to cross-examine Him about many things, 54 lying in wait for Him, and seeking to catch Him in something He might say, that they might accuse Him.sCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 11:2 11:2 k NU-Text omits Our and in heaven.11:2 l NU-Text omits the rest of this verse.11:4 m NU-Text omits But deliver us from the evil one.11:11 n NU-Text omits the words from bread through for in the next sentence.11:15 o NU-Text and M-Text read Beelzebul.11:29 p NU-Text omits the prophet.11:44 q NU-Text omits scribes and Pharisees, hypocrites.11:53 r NU-Text reads And when He left there.11:54 s NU-Text omits and seeking and that they might accuse Him.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright