Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 12:1 en oi" episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlou" hrxato legein pro" tou" maqhta" autou prwton prosecete eautoi" apo th" zumh" twn farisaiwn hti" estin upokrisi"   2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai   3 anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o pro" to ou" elalhsate en toi" tameioi" khrucqhsetai epi twn dwmatwn   4 legw de umin toi" filoi" mou mh fobhqhte apo twn apoktenontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai   5 upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai exousian econta embalein ei" thn geennan nai legw umin touton fobhqhte   6 ouci pente strouqia pwleitai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou   7 alla kai ai trice" th" kefalh" umwn pasai hriqmhntai mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete   8 legw de umin pa" o" an omologhsh en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uio" tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou   9 o de arnhsameno" me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou   10 kai pa" o" erei logon ei" ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de ei" to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai   11 otan de prosferwsin uma" epi ta" sunagwga" kai ta" arca" kai ta" exousia" mh merimnate pw" h ti apologhshsqe h ti eiphte   12 to gar agion pneuma didaxei uma" en auth th wra a dei eipein   13 eipen de ti" autw ek tou oclou didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian   14 o de eipen autw anqrwpe ti" me katesthsen dikasthn h meristhn ef uma"   15 eipen de pro" autou" orate kai fulassesqe apo th" pleonexia" oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autw estin ek twn uparcontwn autou   16 eipen de parabolhn pro" autou" legwn anqrwpou tino" plousiou euforhsen h cwra   17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw tou" karpou" mou   18 kai eipen touto poihsw kaqelw mou ta" apoqhka" kai meizona" oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ta genhmata mou kai ta agaqa mou   19 kai erw th yuch mou yuch ecei" polla agaqa keimena ei" eth polla anapauou fage pie eufrainou   20 eipen de autw o qeo" afron tauth th nukti thn yuchn sou apaitousin apo sou a de htoimasa" tini estai   21 outw" o qhsaurizwn eautw kai mh ei" qeon ploutwn   22 eipen de pro" tou" maqhta" autou dia touto umin legw mh merimnate th yuch umwn ti faghte mhde tw swmati ti endushsqe   23 h yuch pleion estin th" trofh" kai to swma tou endumato"   24 katanohsate tou" koraka" oti ou speirousin oude qerizousin oi" ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeo" trefei autou" posw mallon umei" diaferete twn peteinwn   25 ti" de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena   26 ei oun oute elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate   27 katanohsate ta krina pw" auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto w" en toutwn   28 ei de ton corton en tw agrw shmeron onta kai aurion ei" klibanon ballomenon o qeo" outw" amfiennusin posw mallon uma" oligopistoi   29 kai umei" mh zhteite ti faghte h ti pihte kai mh metewrizesqe   30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtei umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn   31 plhn zhteite thn basileian tou qeou kai tauta panta prosteqhsetai umin   32 mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian   33 pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautoi" balantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en toi" ouranoi" opou klepth" ouk eggizei oude sh" diafqeirei   34 opou gar estin o qhsauro" umwn ekei kai h kardia umwn estai   35 estwsan umwn ai osfue" periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi   36 kai umei" omoioi anqrwpoi" prosdecomenoi" ton kurion eautwn pote analush ek twn gamwn ina elqonto" kai krousanto" euqew" anoixwsin autw   37 makarioi oi douloi ekeinoi ou" elqwn o kurio" eurhsei grhgorounta" amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autou" kai parelqwn diakonhsei autoi"   38 kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outw" makarioi eisin oi douloi ekeinoi   39 touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespoth" poia wra o klepth" ercetai egrhgorhsen an kai ouk an afhken diorughnai ton oikon autou   40 kai umei" oun ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uio" tou anqrwpou ercetai   41 eipen de autw o petro" kurie pro" hma" thn parabolhn tauthn legei" h kai pro" panta"   42 eipen de o kurio" ti" ara estin o pisto" oikonomo" kai fronimo" on katasthsei o kurio" epi th" qerapeia" autou tou didonai en kairw to sitometrion   43 makario" o doulo" ekeino" on elqwn o kurio" autou eurhsei poiounta outw"   44 alhqw" legw umin oti epi pasin toi" uparcousin autou katasthsei auton   45 ean de eiph o doulo" ekeino" en th kardia autou cronizei o kurio" mou ercesqai kai arxhtai tuptein tou" paida" kai ta" paidiska" esqiein te kai pinein kai mequskesqai   46 hxei o kurio" tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to mero" autou meta twn apistwn qhsei   47 ekeino" de o doulo" o gnou" to qelhma tou kuriou eautou kai mh etoimasa" mhde poihsa" pro" to qelhma autou darhsetai polla"   48 o de mh gnou" poihsa" de axia plhgwn darhsetai oliga" panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton   49 pur hlqon balein ei" thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh   50 baptisma de ecw baptisqhnai kai pw" sunecomai ew" ou telesqh   51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon   52 esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi trei" epi dusin kai duo epi trisin   53 diamerisqhsetai pathr epi uiw kai uio" epi patri mhthr epi qugatri kai qugathr epi mhtri penqera epi thn numfhn auth" kai numfh epi thn penqeran auth"   54 elegen de kai toi" ocloi" otan idhte thn nefelhn anatellousan apo dusmwn euqew" legete ombro" ercetai kai ginetai outw"   55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai   56 upokritai to proswpon th" gh" kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pw" ou dokimazete   57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion   58 w" gar upagei" meta tou antidikou sou ep arconta en th odw do" ergasian aphllacqai ap autou mhpote katasurh se pro" ton krithn kai o krith" se paradw tw praktori kai o praktwr se balh ei" fulakhn   59 legw soi ou mh exelqh" ekeiqen ew" ou kai ton escaton lepton apodw"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 12:1


Chapter 12

Beware of Hypocrisy
1 In the meantime, when an innumerable multitude of people had gathered together, so that they trampled one another, He began to say to His disciples first of all,Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. 2 For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known. 3 Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.


Jesus Teaches the Fear of God

4 And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. 5 But I will show you whom you should fear: Fear Him who, after He has killed, has power to cast into hell; yes, I say to you, fear Him!

6 Are not five sparrows sold for two copper coins?t And not one of them is forgotten before God. 7 But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.


Confess Christ Before Men

8 Also I say to you, whoever confesses Me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. 9 But he who denies Me before men will be denied before the angels of God.

10 And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven.

11 Now when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, do not worry about how or what you should answer, or what you should say. 12 For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say.”


The Parable of the Rich Fool

13 Then one from the crowd said to Him, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.”

14 But He said to him, “Man, who made Me a judge or an arbitrator over you?” 15 And He said to them, “Take heed and beware of covetousness,u for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses.”

16 Then He spoke a parable to them, saying: “The ground of a certain rich man yielded plentifully. 17 And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ 18 So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. 19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.” 20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’

21 So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”


Do Not Worry

22 Then He said to His disciples, “Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on. 23 Life is more than food, and the body is more than clothing. 24 Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn; and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? 25 And which of you by worrying can add one cubit to his stature? 26 If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? 27 Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 28 If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith?

29 And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. 30 For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. 31 But seek the kingdom of God, and all these thingsv shall be added to you.

32 Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. 33 Sell what you have and give alms; provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. 34 For where your treasure is, there your heart will be also.


The Faithful Servant and the Evil Servant

35 Let your waist be girded and your lamps burning; 36 and you yourselves be like men who wait for their master, when he will return from the wedding, that when he comes and knocks they may open to him immediately. 37 Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. 38 And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. 39 But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched andw not allowed his house to be broken into. 40 Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.”

41 Then Peter said to Him, “Lord, do You speak this parable only to us, or to all people?

42 And the Lord said, “Who then is that faithful and wise steward, whom his master will make ruler over his household, to give them their portion of food in due season? 43 Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. 44 Truly, I say to you that he will make him ruler over all that he has. 45 But if that servant says in his heart, ‘My master is delaying his coming,’ and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and be drunk, 46 the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in two and appoint him his portion with the unbelievers. 47 And that servant who knew his master's will, and did not prepare himself or do according to his will, shall be beaten with many stripes. 48 But he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required; and to whom much has been committed, of him they will ask the more.


Christ Brings Division

49 I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled! 50 But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished! 51 Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. 52 For from now on five in one house will be divided: three against two, and two against three. 53 Father will be divided against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law.”


Discern the Time

54 Then He also said to the multitudes, “Whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, ‘A shower is coming’; and so it is. 55 And when you see the south wind blow, you say, “There will be hot weather’; and there is. 56 Hypocrites! You can discern the face of the sky and of the earth, but how is it you do not discern this time?


Make Peace with Your Adversary

57 Yes, and why, even of yourselves, do you not judge what is right? 58 When you go with your adversary to the magistrate, make every effort along the way to settle with him, lest he drag you to the judge, the judge deliver you to the officer, and the officer throw you into prison. 59 I tell you, you shall not depart from there till you have paid the very last mite.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 12:6 12:6 t Greek assarion, a coin of very small value12:15 u NU-Text reads all covetousness.12:31 v NU-Text reads His kingdom, and these things.12:39 w NU-Text reads he would not have allowed.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright