Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 13:1 parhsan de tine" en autw tw kairw apaggellonte" autw peri twn galilaiwn wn to aima pilato" emixen meta twn qusiwn autwn   2 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para panta" tou" galilaiou" egenonto oti toiauta peponqasin   3 ouci legw umin all ean mh metanohte pante" wsautw" apoleisqe   4 h ekeinoi oi deka kai oktw ef ou" epesen o purgo" en tw silwam kai apekteinen autou" dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para panta" anqrwpou" tou" katoikounta" en ierousalhm   5 ouci legw umin all ean mh metanohte pante" omoiw" apoleisqe   6 elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen ti" en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqen zhtwn karpon en auth kai ouc euren   7 eipen de pro" ton ampelourgon idou tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon authn ina ti kai thn ghn katargei   8 o de apokriqei" legei autw kurie afe" authn kai touto to eto" ew" otou skayw peri authn kai balw kopria   9 kan men poihsh karpon ei de mhge ei" to mellon ekkoyei" authn   10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toi" sabbasin   11 kai idou gunh hn pneuma ecousa asqeneia" eth deka kai oktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai ei" to pantele"   12 idwn de authn o ihsou" prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai th" asqeneia" sou   13 kai epeqhken auth ta" ceira" kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon   14 apokriqei" de o arcisunagwgo" aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsou" elegen tw oclw ex hmerai eisin en ai" dei ergazesqai en tautai" oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou   15 apekriqh oun autw o kurio" kai eipen upokritai ekasto" umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo th" fatnh" kai apagagwn potizei   16 tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satana" idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou   17 kai tauta legonto" autou kathscunonto pante" oi antikeimenoi autw kai pa" o oclo" ecairen epi pasin toi" endoxoi" toi" ginomenoi" up autou   18 elegen de tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn   19 omoia estin kokkw sinapew" on labwn anqrwpo" ebalen ei" khpon eautou kai huxhsen kai egeneto ei" dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toi" kladoi" autou   20 palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou   21 omoia estin zumh hn labousa gunh enekruyen ei" aleurou sata tria ew" ou ezumwqh olon   22 kai dieporeueto kata polei" kai kwma" didaskwn kai poreian poioumeno" ei" ierousalhm   23 eipen de ti" autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen pro" autou"   24 agwnizesqe eiselqein dia th" stenh" pulh" oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin   25 af ou an egerqh o oikodespoth" kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legonte" kurie kurie anoixon hmin kai apokriqei" erei umin ouk oida uma" poqen este   26 tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en tai" plateiai" hmwn edidaxa"   27 kai erei legw umin ouk oida uma" poqen este aposthte ap emou pante" oi ergatai th" adikia"   28 ekei estai o klauqmo" kai o brugmo" twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai panta" tou" profhta" en th basileia tou qeou uma" de ekballomenou" exw   29 kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou   30 kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi   31 en auth th hmera proshlqon tine" farisaioi legonte" autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdh" qelei se apokteinai   32 kai eipen autoi" poreuqente" eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iasei" epitelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai   33 plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm   34 ierousalhm ierousalhm h apoktenousa tou" profhta" kai liqobolousa tou" apestalmenou" pro" authn posaki" hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon orni" thn eauth" nossian upo ta" pteruga" kai ouk hqelhsate   35 idou afietai umin o oiko" umwn erhmo" legw de umin oti ou mh me idhte ew" an hxei ote eiphte euloghmeno" o ercomeno" en onomati kuriouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 13:1


Chapter 13

Repent or Perish
1 There were present at that season some who told Him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. 2 And Jesus answered and said to them, “Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans, because they suffered such things? 3 I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish. 4 Or those eighteen on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? 5 I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.”


The Parable of the Barren Fig Tree

6 He also spoke this parable: “A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. 7 Then he said to the keeper of his vineyard, ‘Look, for three years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down; why does it use up the ground?’ 8 But he answered and said to him, ‘Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. 9 And if it bears fruit, well. But if not, after thatx you can cut it down.’


A Spirit of Infirmity

10 Now He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. 11 And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and was bent over and could in no way raise herself up. 12 But when Jesus saw her, He called her to Him and said to her, “Woman, you are loosed from your infirmity.” 13 And He laid His hands on her, and immediately she was made straight, and glorified God.

14 But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus had healed on the Sabbath; and he said to the crowd, “There are six days on which men ought to work; therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day.”

15 The Lord then answered him and said, “Hypocrite!y Does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall, and lead it away to water it? 16 So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound—think of it—for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath?” 17 And when He said these things, all His adversaries were put to shame; and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by Him.


The Parable of the Mustard Seed

18 Then He said, “What is the kingdom of God like? And to what shall I compare it? 19 It is like a mustard seed, which a man took and put in his garden; and it grew and became a largez tree, and the birds of the air nested in its branches.”


The Parable of the Leaven

20 And again He said, “To what shall I liken the kingdom of God? 21 It is like leaven, which a woman took and hid in three measuresa of meal till it was all leavened.”


The Narrow Way

22 And He went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem. 23 Then one said to Him, “Lord, are there few who are saved?”

And He said to them, 24 Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. 25 When once the Master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, ‘Lord, Lord, open for us,’ and He will answer and say to you, ‘I do not know you, where you are from,’ 26 then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets.’ 27 But He will say, ‘I tell you I do not know you, where you are from. Depart from Me, all you workers of iniquity.’ 28 There will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and yourselves thrust out. 29 They will come from the east and the west, from the north and the south, and sit down in the kingdom of God. 30 And indeed there are last who will be first, and there are first who will be last.”

31 On that very dayb some Pharisees came, saying to Him, “Get out and depart from here, for Herod wants to kill You.”

32 And He said to them, “Go, tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected.’ 33 Nevertheless I must journey today, tomorrow, and the day following; for it cannot be that a prophet should perish outside of Jerusalem.


Jesus Laments over Jerusalem

34 O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing! 35 See! Your house is left to you desolate; and assuredly,c I say to you, you shall not see Me until the time comes when you say, ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!dCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 13:9 13:9 x NU-Text reads And if it bears fruit after that, well. But if not, you can cut it down.13:15 y NU-Text and M-Text read Hypocrites.13:19 z NU-Text omits large.13:21 a Greek sata, approximately two pecks in all13:31 b NU-Text reads In that very hour.13:35 c NU-Text and M-Text omit assuredly.13:35 d Psalm 118:26

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright