Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 14:1 kai egeneto en tw elqein auton ei" oikon tino" twn arcontwn twn farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton   2 kai idou anqrwpo" ti" hn udrwpiko" emprosqen autou   3 kai apokriqei" o ihsou" eipen pro" tou" nomikou" kai farisaiou" legwn ei exestin tw sabbatw qerapeuein   4 oi de hsucasan kai epilabomeno" iasato auton kai apelusen   5 kai apokriqei" pro" autou" eipen tino" umwn uio" h bou" ei" frear empeseitai kai ouk euqew" anaspasei auton en th hmera tou sabbatou   6 kai ouk iscusan antapokriqhnai autw pro" tauta   7 elegen de pro" tou" keklhmenou" parabolhn epecwn pw" ta" prwtoklisia" exelegonto legwn pro" autou"   8 otan klhqh" upo tino" ei" gamou" mh katakliqh" ei" thn prwtoklisian mhpote entimotero" sou h keklhmeno" up autou   9 kai elqwn o se kai auton kalesa" erei soi do" toutw topon kai tote arxh met aiscunh" ton escaton topon katecein   10 all otan klhqh" poreuqei" anapese ei" ton escaton topon ina otan elqh o keklhkw" se eiph soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion twn sunanakeimenwn soi   11 oti pa" o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai   12 elegen de kai tw keklhkoti auton otan poih" ariston h deipnon mh fwnei tou" filou" sou mhde tou" adelfou" sou mhde tou" suggenei" sou mhde geitona" plousiou" mhpote kai autoi se antikaleswsin kai genhtai soi antapodoma   13 all otan poih" dochn kalei ptwcou" anaphrou" cwlou" tuflou"   14 kai makario" esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn   15 akousa" de ti" twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makario" o" fagetai ariston en th basileia tou qeou   16 o de eipen autw anqrwpo" ti" epoihsen deipnon mega kai ekalesen pollou"   17 kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toi" keklhmenoi" ercesqe oti hdh etoima estin panta   18 kai hrxanto apo mia" paraiteisqai pante" o prwto" eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqein kai idein auton erwtw se ece me parhthmenon   19 kai etero" eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon   20 kai etero" eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein   21 kai paragenomeno" o doulo" ekeino" aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqei" o oikodespoth" eipen tw doulw autou exelqe tacew" ei" ta" plateia" kai ruma" th" polew" kai tou" ptwcou" kai anaphrou" kai cwlou" kai tuflou" eisagage wde   22 kai eipen o doulo" kurie gegonen w" epetaxa" kai eti topo" estin   23 kai eipen o kurio" pro" ton doulon exelqe ei" ta" odou" kai fragmou" kai anagkason eiselqein ina gemisqh o oiko" mou   24 legw gar umin oti oudei" twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou [polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi]   25 suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafei" eipen pro" autou"   26 ei ti" ercetai pro" me kai ou misei ton patera autou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai tou" adelfou" kai ta" adelfa" eti de kai thn eautou yuchn ou dunatai mou maqhth" einai   27 kai osti" ou bastazei ton stauron autou kai ercetai opisw mou ou dunatai einai mou maqhth"   28 ti" gar ex umwn o qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisa" yhfizei thn dapanhn ei ecei ta ei" apartismon   29 ina mhpote qento" autou qemelion kai mh iscuonto" ektelesai pante" oi qewrounte" arxwntai empaizein autw   30 legonte" oti outo" o anqrwpo" hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai   31 h ti" basileu" poreuomeno" sumbalein eterw basilei ei" polemon ouci kaqisa" prwton bouleuetai ei dunato" estin en deka ciliasin apanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton   32 ei de mhge eti porrw autou onto" presbeian aposteila" erwta ta pro" eirhnhn   33 outw" oun pa" ex umwn o" ouk apotassetai pasin toi" eautou uparcousin ou dunatai mou einai maqhth"   34 kalon to ala" ean de to ala" mwranqh en tini artuqhsetai   35 oute ei" ghn oute ei" koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 14:1


Chapter 14

A Man with Dropsy Healed on the Sabbath
1 Now it happened, as He went into the house of one of the rulers of the Pharisees to eat bread on the Sabbath, that they watched Him closely. 2 And behold, there was a certain man before Him who had dropsy. 3 And Jesus, answering, spoke to the lawyers and Pharisees, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”e

4 But they kept silent. And He took him and healed him, and let him go. 5 Then He answered them, saying, “Which of you, having a donkeyf or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out on the Sabbath day?” 6 And they could not answer Him regarding these things.


Take the Lowly Place

7 So He told a parable to those who were invited, when He noted how they chose the best places, saying to them: 8 When you are invited by anyone to a wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than you be invited by him; 9 and he who invited you and him come and say to you, ‘Give place to this man,’ and then you begin with shame to take the lowest place. 10 But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes he may say to you, ‘Friend, go up higher.’ Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. 11 For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”

12 Then He also said to him who invited Him, “When you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid. 13 But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind. 14 And you will be blessed, because they cannot repay you; for you shall be repaid at the resurrection of the just.”


The Parable of the Great Supper

15 Now when one of those who sat at the table with Him heard these things, he said to Him, “Blessed is he who shall eat breadg in the kingdom of God!”

16 Then He said to him, “A certain man gave a great supper and invited many, 17 and sent his servant at supper time to say to those who were invited, ‘Come, for all things are now ready.’ 18 But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, ‘I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.’ 19 And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.’ 20 Still another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’ 21 So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.’ 22 And the servant said, ‘Master, it is done as you commanded, and still there is room.’ 23 Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. 24 For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper.’


Leaving All to Follow Christ

25 Now great multitudes went with Him. And He turned and said to them, 26 If anyone comes to Me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be My disciple. 27 And whoever does not bear his cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it 29 lest, after he has laid the foundation, and is not able to finish, all who see it begin to mock him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’ 31 Or what king, going to make war against another king, does not sit down first and consider whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. 33 So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be My disciple.


Tasteless Salt Is Worthless

34 Salt is good; but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? 35 It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear!”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 14:3 14:3 e NU-Text adds or not.14:5 f NU-Text and M-Text read son.14:15 g M-Text reads dinner.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright