Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 15:1 hsan de eggizonte" autw pante" oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou   2 kai diegogguzon oi farisaioi kai oi grammatei" legonte" oti outo" amartwlou" prosdecetai kai sunesqiei autoi"   3 eipen de pro" autou" thn parabolhn tauthn legwn   4 ti" anqrwpo" ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesa" en ex autwn ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwlo" ew" eurh auto   5 kai eurwn epitiqhsin epi tou" wmou" eautou cairwn   6 kai elqwn ei" ton oikon sugkalei tou" filou" kai tou" geitona" legwn autoi" sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwlo"   7 legw umin oti outw" cara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti h epi ennenhkontaennea dikaioi" oitine" ou creian ecousin metanoia"   8 h ti" gunh dracma" ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelw" ew" otou eurh   9 kai eurousa sugkaleitai ta" fila" kai ta" geitona" legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa   10 outw" legw umin cara ginetai enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti   11 eipen de anqrwpo" ti" eicen duo uiou"   12 kai eipen o newtero" autwn tw patri pater do" moi to epiballon mero" th" ousia" kai dieilen autoi" ton bion   13 kai met ou polla" hmera" sunagagwn apanta o newtero" uio" apedhmhsen ei" cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtw"   14 dapanhsanto" de autou panta egeneto limo" iscuro" kata thn cwran ekeinhn kai auto" hrxato ustereisqai   15 kai poreuqei" ekollhqh eni twn politwn th" cwra" ekeinh" kai epemyen auton ei" tou" agrou" autou boskein coirou"   16 kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudei" edidou autw   17 ei" eauton de elqwn eipen posoi misqioi tou patro" mou perisseuousin artwn egw de limw apollumai   18 anasta" poreusomai pro" ton patera mou kai erw autw pater hmarton ei" ton ouranon kai enwpion sou   19 kai ouketi eimi axio" klhqhnai uio" sou poihson me w" ena twn misqiwn sou   20 kai anasta" hlqen pro" ton patera eautou eti de autou makran apeconto" eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton   21 eipen de autw o uio" pater hmarton ei" ton ouranon kai enwpion sou kai ouketi eimi axio" klhqhnai uio" sou   22 eipen de o pathr pro" tou" doulou" autou exenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion ei" thn ceira autou kai upodhmata ei" tou" poda"   23 kai enegkante" ton moscon ton siteuton qusate kai fagonte" eufranqwmen   24 oti outo" o uio" mou nekro" hn kai anezhsen kai apolwlw" hn kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai   25 hn de o uio" autou o presbutero" en agrw kai w" ercomeno" hggisen th oikia hkousen sumfwnia" kai corwn   26 kai proskalesameno" ena twn paidwn autou epunqaneto ti eih tauta   27 o de eipen autw oti o adelfo" sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben   28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou exelqwn parekalei auton   29 o de apokriqei" eipen tw patri idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwka" erifon ina meta twn filwn mou eufranqw   30 ote de o uio" sou outo" o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsa" autw ton moscon ton siteuton   31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin   32 eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfo" sou outo" nekro" hn kai anezhsen kai apolwlw" hn kai eureqh


 

(NKJV) Luke 15:1


Chapter 15

The Parable of the Lost Sheep
1 Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him. 2 And the Pharisees and scribes complained, saying, “This Man receives sinners and eats with them.” 3 So He spoke this parable to them, saying:

4 What man of you, having a hundred sheep, if he loses one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost until he finds it? 5 And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. 6 And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, ‘Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!’ 7 I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.


The Parable of the Lost Coin

8 Or what woman, having ten silver coins,h if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? 9 And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, ‘Rejoice with me, for I have found the piece which I lost!’ 10 Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.”


The Parable of the Lost Son

11 Then He said: “A certain man had two sons. 12 And the younger of them said to his father, “Father, give me the portion of goods that falls to me.’ So he divided to them his livelihood. 13 And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. 14 But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. 15 Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16 And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything.

17 But when he came to himself, he said, ‘How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger! 18 I will arise and go to my father, and will say to him, “Father, I have sinned against heaven and before you, 19 and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.”

20 And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. 21 And the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son.’

22 But the father said to his servants, ‘Bringi out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. 23 And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry; 24 for this my son was dead and is alive again; he was lost and is found.’ And they began to be merry.

25 Now his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26 So he called one of the servants and asked what these things meant. 27 And he said to him, ‘Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf.’

28 But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. 29 So he answered and said to his father, ‘Lo, these many years I have been serving you; I never transgressed your commandment at any time; and yet you never gave me a young goat, that I might make merry with my friends. 30 But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him.’

31 And he said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours. 32 It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found.’
(NKJV Notes) Luke 15:8 15:8 h Greek drachma, a valuable coin often worn in a ten-piece garland by married women15:22 i NU-Text reads Quickly bring.

NKJV Copyright