Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 16:1 elegen de kai pro" tou" maqhta" autou anqrwpo" ti" hn plousio" o" eicen oikonomon kai outo" dieblhqh autw w" diaskorpizwn ta uparconta autou   2 kai fwnhsa" auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodo" ton logon th" oikonomia" sou ou gar dunhsh eti oikonomein   3 eipen de en eautw o oikonomo" ti poihsw oti o kurio" mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk iscuw epaitein aiscunomai   4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw th" oikonomia" dexwntai me ei" tou" oikou" autwn   5 kai proskalesameno" ena ekaston twn crewfeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeilei" tw kuriw mou   6 o de eipen ekaton batou" elaiou kai eipen autw dexai sou to gramma kai kaqisa" tacew" grayon penthkonta   7 epeita eterw eipen su de poson ofeilei" o de eipen ekaton korou" sitou kai legei autw dexai sou to gramma kai grayon ogdohkonta   8 kai ephnesen o kurio" ton oikonomon th" adikia" oti fronimw" epoihsen oti oi uioi tou aiwno" toutou fronimwteroi uper tou" uiou" tou fwto" ei" thn genean thn eautwn eisin   9 kagw umin legw poihsate eautoi" filou" ek tou mamwna th" adikia" ina otan ekliphte dexwntai uma" ei" ta" aiwniou" skhna"   10 o pisto" en elacistw kai en pollw pisto" estin kai o en elacistw adiko" kai en pollw adiko" estin   11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon ti" umin pisteusei   12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to umeteron ti" umin dwsei   13 oudei" oiketh" dunatai dusi kurioi" douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h eno" anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna   14 hkouon de tauta panta kai oi farisaioi filarguroi uparconte" kai exemukthrizon auton   15 kai eipen autoi" umei" este oi dikaiounte" eautou" enwpion twn anqrwpwn o de qeo" ginwskei ta" kardia" umwn oti to en anqrwpoi" uyhlon bdelugma enwpion tou qeou   16 o nomo" kai oi profhtai ew" iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai pa" ei" authn biazetai   17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein   18 pa" o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai pa" o apolelumenhn apo andro" gamwn moiceuei   19 anqrwpo" de ti" hn plousio" kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomeno" kaq hmeran lamprw"   20 ptwco" de ti" hn onomati lazaro" o" ebeblhto pro" ton pulwna autou hlkwmeno"   21 kai epiqumwn cortasqhnai apo twn yiciwn twn piptontwn apo th" trapezh" tou plousiou alla kai oi kune" ercomenoi apeleicon ta elkh autou   22 egeneto de apoqanein ton ptwcon kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn ei" ton kolpon abraam apeqanen de kai o plousio" kai etafh   23 kai en tw adh epara" tou" ofqalmou" autou uparcwn en basanoi" ora ton abraam apo makroqen kai lazaron en toi" kolpoi" autou   24 kai auto" fwnhsa" eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udato" kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth   25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabe" su ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaro" omoiw" ta kaka nun de wde parakaleitai su de odunasai   26 kai epi pasin toutoi" metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai opw" oi qelonte" diabhnai enqen pro" uma" mh dunwntai mhde oi ekeiqen pro" hma" diaperwsin   27 eipen de erwtw oun se pater ina pemyh" auton ei" ton oikon tou patro" mou   28 ecw gar pente adelfou" opw" diamarturhtai autoi" ina mh kai autoi elqwsin ei" ton topon touton th" basanou   29 legei autw abraam ecousin mwsea kai tou" profhta" akousatwsan autwn   30 o de eipen ouci pater abraam all ean ti" apo nekrwn poreuqh pro" autou" metanohsousin   31 eipen de autw ei mwsew" kai twn profhtwn ouk akouousin oude ean ti" ek nekrwn anasth peisqhsontai


 

(NKJV) Luke 16:1


Chapter 16

The Parable of the Unjust Steward
1 He also said to His disciples: “There was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. 2 So he called him and said to him, ‘What is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward.’

3 Then the steward said within himself, ‘What shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig; I am ashamed to beg. 4 I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.’

5 So he called every one of his master's debtors to him, and said to the first, ‘How much do you owe my master?’ 6 And he said, ‘A hundred measuresj of oil.’ So he said to him, ‘Take your bill, and sit down quickly and write fifty.’ 7 Then he said to another, ‘And how much do you owe?’ So he said, ‘A hundred measuresk of wheat.’ And he said to him, ‘Take your bill, and write eighty.’ 8 So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light.

9 And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail,l they may receive you into an everlasting home. 10 He who is faithful in what is least is faithful also in much; and he who is unjust in what is least is unjust also in much. 11 Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? 12 And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own?

13 No servant can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.”


The Law, the Prophets, and the Kingdom

14 Now the Pharisees, who were lovers of money, also heard all these things, and they derided Him. 15 And He said to them, “You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.

16 The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. 17 And it is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fail.

18 Whoever divorces his wife and marries another commits adultery; and whoever marries her who is divorced from her husband commits adultery.


The Rich Man and Lazarus

19 There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. 20 But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, 21 desiring to be fed with the crumbs which fellm from the rich man's table. Moreover the dogs came and licked his sores. 22 So it was that the beggar died, and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. 23 And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

24 Then he cried and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.’ 25 But Abraham said, ‘Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and you are tormented. 26 And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us.’

27 Then he said, ‘I beg you therefore, father, that you would send him to my father's house, 28 for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment.’ 29 Abraham said to him, ‘They have Moses and the prophets; let them hear them.’ 30 And he said, ‘No, father Abraham; but if one goes to them from the dead, they will repent.’ 31 But he said to him, ‘If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead.’
(NKJV Notes) Luke 16:6 16:6 j Greek batos, eight or nine gallons each (Old Testament bath)16:7 k Greek koros, ten or twelve bushels each (Old Testament kor)16:9 l NU-Text reads it fails.16:21 m NU-Text reads with what fell.

NKJV Copyright