Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 17:1 eipen de pro" tou" maqhta" anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai   2 lusitelei autw ei mulo" oniko" perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai ei" thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn   3 prosecete eautoi" ean de amarth ei" se o adelfo" sou epitimhson autw kai ean metanohsh afe" autw   4 kai ean eptaki" th" hmera" amarth ei" se kai eptaki" th" hmera" epistreyh epi se legwn metanow afhsei" autw   5 kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqe" hmin pistin   6 eipen de o kurio" ei eicete pistin w" kokkon sinapew" elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin   7 ti" de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta o" eiselqonti ek tou agrou erei euqew" parelqwn anapesai   8 all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsameno" diakonei moi ew" fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su   9 mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diatacqenta autw ou dokw   10 outw" kai umei" otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen   11 kai egeneto en tw poreuesqai auton ei" ierousalhm kai auto" dihrceto dia mesou samareia" kai galilaia"   12 kai eisercomenou autou ei" tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andre" oi esthsan porrwqen   13 kai autoi hran fwnhn legonte" ihsou epistata elehson hma"   14 kai idwn eipen autoi" poreuqente" epideixate eautou" toi" iereusin kai egeneto en tw upagein autou" ekaqarisqhsan   15 ei" de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnh" megalh" doxazwn ton qeon   16 kai epesen epi proswpon para tou" poda" autou eucaristwn autw kai auto" hn samareith"   17 apokriqei" de o ihsou" eipen ouci oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou   18 ouc eureqhsan upostreyante" dounai doxan tw qew ei mh o allogenh" outo"   19 kai eipen autw anasta" poreuou h pisti" sou seswken se   20 eperwthqei" de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoi" kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsew"   21 oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou ento" umwn estin   22 eipen de pro" tou" maqhta" eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe   23 kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte   24 wsper gar h astraph h astraptousa ek th" up ouranon ei" thn up ouranon lampei outw" estai kai o uio" tou anqrwpou en th hmera autou   25 prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo th" genea" tauth"   26 kai kaqw" egeneto en tai" hmerai" tou nwe outw" estai kai en tai" hmerai" tou uiou tou anqrwpou   27 hsqion epinon egamoun exegamizonto acri h" hmera" eishlqen nwe ei" thn kibwton kai hlqen o kataklusmo" kai apwlesen apanta"   28 omoiw" kai w" egeneto en tai" hmerai" lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun   29 h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apanta"   30 kata tauta estai h hmera o uio" tou anqrwpou apokaluptetai   31 en ekeinh th hmera o" estai epi tou dwmato" kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiw" mh epistreyatw ei" ta opisw   32 mnhmoneuete th" gunaiko" lwt   33 o" ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai o" ean apolesh authn zwogonhsei authn   34 legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinh" mia" o ei" paralhfqhsetai kai o etero" afeqhsetai   35 duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai   36   37 kai apokriqente" legousin autw pou kurie o de eipen autoi" opou to swma ekei sunacqhsontai oi aetoi


 

(NKJV) Luke 17:1


Chapter 17

Jesus Warns of Offenses
1 Then He said to the disciples, “It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come! 2 It would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones. 3 Take heed to yourselves. If your brother sins against you,n rebuke him; and if he repents, forgive him. 4 And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you,o saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.”


Faith and Duty

5 And the apostles said to the Lord, “Increase our faith.”

6 So the Lord said, “If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, ‘Be pulled up by the roots and be planted in the sea,’ and it would obey you. 7 And which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, “Come at once and sit down to eat’? 8 But will he not rather say to him, “Prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink’? 9 Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not.p 10 So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, ‘We are unprofitable servants. We have done what was our duty to do.’


Ten Lepers Cleansed

11 Now it happened as He went to Jerusalem that He passed through the midst of Samaria and Galilee. 12 Then as He entered a certain village, there met Him ten men who were lepers, who stood afar off. 13 And they lifted up their voices and said, “Jesus, Master, have mercy on us!”

14 So when He saw them, He said to them, “Go, show yourselves to the priests.” And so it was that as they went, they were cleansed.

15 And one of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God, 16 and fell down on his face at His feet, giving Him thanks. And he was a Samaritan.

17 So Jesus answered and said, “Were there not ten cleansed? But where are the nine? 18 Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?” 19 And He said to him, “Arise, go your way. Your faith has made you well.”


The Coming of the Kingdom

20 Now when He was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, He answered them and said, “The kingdom of God does not come with observation; 21 nor will they say, ‘See here!’ or ‘See there!’q For indeed, the kingdom of God is within you.”

22 Then He said to the disciples, “The days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. 23 And they will say to you, ‘Look here!’ or ‘Look there!’r Do not go after them or follow them. 24 For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in His day. 25 But first He must suffer many things and be rejected by this generation. 26 And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man: 27 They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. 28 Likewise as it was also in the days of Lot: They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built; 29 but on the day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. 30 Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed.

31 In that day, he who is on the housetop, and his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise the one who is in the field, let him not turn back. 32 Remember Lot's wife. 33 Whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. 34 I tell you, in that night there will be two men in one bed: the one will be taken and the other will be left. 35 Two women will be grinding together: the one will be taken and the other left. 36 Two men will be in the field: the one will be taken and the other left.”s

37 And they answered and said to Him, “Where, Lord?”

So He said to them, “Wherever the body is, there the eagles will be gathered together.”
(NKJV Notes) Luke 17:3 17:3 n NU-Text omits against you.17:4 o M-Text omits to you.17:9 p NU-Text ends verse with commanded; M-Text omits him.17:21 q NU-Text reverses here and there.17:23 r NU-Text reverses here and there.17:36 s NU-Text and M-Text omit verse 36.

NKJV Copyright