Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 18:1 elegen de kai parabolhn autoi" pro" to dein pantote proseucesqai kai mh ekkakein   2 legwn krith" ti" hn en tini polei ton qeon mh foboumeno" kai anqrwpon mh entrepomeno"   3 chra de hn en th polei ekeinh kai hrceto pro" auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou   4 kai ouk hqelhsen epi cronon meta de tauta eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai kai anqrwpon ouk entrepomai   5 dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn ekdikhsw authn ina mh ei" telo" ercomenh upopiazh me   6 eipen de o kurio" akousate ti o krith" th" adikia" legei   7 o de qeo" ou mh poihsh thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn pro" auton hmera" kai nukto" kai makroqumwn ep autoi"   8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei plhn o uio" tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi th" gh"   9 eipen de pro" tina" tou" pepoiqota" ef eautoi" oti eisin dikaioi kai exouqenounta" tou" loipou" thn parabolhn tauthn   10 anqrwpoi duo anebhsan ei" to ieron proseuxasqai o ei" farisaio" kai o etero" telwnh"   11 o farisaio" staqei" pro" eauton tauta proshuceto o qeo" eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpage" adikoi moicoi h kai w" outo" o telwnh"   12 nhsteuw di" tou sabbatou apodekatw panta osa ktwmai   13 kai o telwnh" makroqen estw" ouk hqelen oude tou" ofqalmou" ei" ton ouranon eparai all etupten ei" to sthqo" autou legwn o qeo" ilasqhti moi tw amartwlw   14 legw umin katebh outo" dedikaiwmeno" ei" ton oikon autou h gar ekeino" oti pa" o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai   15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idonte" de oi maqhtai epetimhsan autoi"   16 o de ihsou" proskalesameno" auta eipen afete ta paidia ercesqai pro" me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou   17 amhn legw umin o" ean mh dexhtai thn basileian tou qeou w" paidion ou mh eiselqh ei" authn   18 kai ephrwthsen ti" auton arcwn legwn didaskale agaqe ti poihsa" zwhn aiwnion klhronomhsw   19 eipen de autw o ihsou" ti me legei" agaqon oudei" agaqo" ei mh ei" o qeo"   20 ta" entola" oida" mh moiceush" mh foneush" mh kleyh" mh yeudomarturhsh" tima ton patera sou kai thn mhtera sou   21 o de eipen tauta panta efulaxamhn ek neothto" mou   22 akousa" de tauta o ihsou" eipen autw eti en soi leipei panta osa ecei" pwlhson kai diado" ptwcoi" kai exei" qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi   23 o de akousa" tauta perilupo" egeneto hn gar plousio" sfodra   24 idwn de auton o ihsou" perilupon genomenon eipen pw" duskolw" oi ta crhmata econte" eiseleusontai ei" thn basileian tou qeou   25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trumalia" rafido" eiselqein h plousion ei" thn basileian tou qeou eiselqein   26 eipon de oi akousante" kai ti" dunatai swqhnai   27 o de eipen ta adunata para anqrwpoi" dunata estin para tw qew   28 eipen de petro" idou hmei" afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi   29 o de eipen autoi" amhn legw umin oti oudei" estin o" afhken oikian h gonei" h adelfou" h gunaika h tekna eneken th" basileia" tou qeou   30 o" ou mh apolabh pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion   31 paralabwn de tou" dwdeka eipen pro" autou" idou anabainomen ei" ierosoluma kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou   32 paradoqhsetai gar toi" eqnesin kai empaicqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai   33 kai mastigwsante" apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai   34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena   35 egeneto de en tw eggizein auton ei" iericw tuflo" ti" ekaqhto para thn odon prosaitwn   36 akousa" de oclou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto   37 aphggeilan de autw oti ihsou" o nazwraio" parercetai   38 kai ebohsen legwn ihsou uie dauid elehson me   39 kai oi proagonte" epetimwn autw ina siwphsh auto" de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me   40 staqei" de o ihsou" ekeleusen auton acqhnai pro" auton eggisanto" de autou ephrwthsen auton   41 legwn ti soi qelei" poihsw o de eipen kurie ina anableyw   42 kai o ihsou" eipen autw anableyon h pisti" sou seswken se   43 kai paracrhma anebleyen kai hkolouqei autw doxazwn ton qeon kai pa" o lao" idwn edwken ainon tw qew


 

(NKJV) Luke 18:1


Chapter 18

The Parable of the Persistent Widow
1 Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart, 2 saying: “There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. 3 Now there was a widow in that city; and she came to him, saying, ‘Get justice for me from my adversary.’ 4 And he would not for a while; but afterward he said within himself, ‘Though I do not fear God nor regard man, 5 yet because this widow troubles me I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.’

6 Then the Lord said, “Hear what the unjust judge said. 7 And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? 8 I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth?”


The Parable of the Pharisee and the Tax Collector

9 Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and despised others: 10 Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. 11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank You that I am not like other men—extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. 12 I fast twice a week; I give tithes of all that I possess.’ 13 And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’ 14 I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”


Jesus Blesses Little Children

15 Then they also brought infants to Him that He might touch them; but when the disciples saw it, they rebuked them. 16 But Jesus called them to Him and said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of God. 17 Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it.”


Jesus Counsels the Rich Young Ruler

18 Now a certain ruler asked Him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?”

19 So Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. 20 You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Honor your father and your mother.’t

21 And he said, “All these things I have kept from my youth.”

22 So when Jesus heard these things, He said to him, “You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”

23 But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich.


With God All Things Are Possible

24 And when Jesus saw that he became very sorrowful, He said, “How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God! 25 For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”

26 And those who heard it said, “Who then can be saved?”

27 But He said, “The things which are impossible with men are possible with God.”

28 Then Peter said, “See, we have left allu and followed You.”

29 So He said to them, “Assuredly, I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children, for the sake of the kingdom of God, 30 who shall not receive many times more in this present time, and in the age to come eternal life.”


Jesus a Third Time Predicts His Death and Resurrection

31 Then He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished. 32 For He will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon. 33 They will scourge Him and kill Him. And the third day He will rise again.”

34 But they understood none of these things; this saying was hidden from them, and they did not know the things which were spoken.


A Blind Man Receives His Sight

35 Then it happened, as He was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road begging. 36 And hearing a multitude passing by, he asked what it meant. 37 So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. 38 And he cried out, saying, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

39 Then those who went before warned him that he should be quiet; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”

40 So Jesus stood still and commanded him to be brought to Him. And when he had come near, He asked him, 41 saying, “What do you want Me to do for you?”

He said, “Lord, that I may receive my sight.”

42 Then Jesus said to him, “Receive your sight; your faith has made you well.” 43 And immediately he received his sight, and followed Him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God.
(NKJV Notes) Luke 18:20 18:20 t Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-2018:28 u NU-Text reads our own.

NKJV Copyright