Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 19:1 kai eiselqwn dihrceto thn iericw   2 kai idou anhr onomati kaloumeno" zakcaio" kai auto" hn arcitelwnh" kai outo" hn plousio"   3 kai ezhtei idein ton ihsoun ti" estin kai ouk hdunato apo tou oclou oti th hlikia mikro" hn   4 kai prodramwn emprosqen anebh epi sukomwraian ina idh auton oti di ekeinh" hmellen diercesqai   5 kai w" hlqen epi ton topon anableya" o ihsou" eiden auton kai eipen pro" auton zakcaie speusa" katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai   6 kai speusa" katebh kai upedexato auton cairwn   7 kai idonte" apante" diegogguzon legonte" oti para amartwlw andri eishlqen katalusai   8 staqei" de zakcaio" eipen pro" ton kurion idou ta hmish twn uparcontwn mou kurie didwmi toi" ptwcoi" kai ei tino" ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun   9 eipen de pro" auton o ihsou" oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai auto" uio" abraam estin   10 hlqen gar o uio" tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwlo"   11 akouontwn de autwn tauta prosqei" eipen parabolhn dia to eggu" auton einai ierousalhm kai dokein autou" oti paracrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai   12 eipen oun anqrwpo" ti" eugenh" eporeuqh ei" cwran makran labein eautw basileian kai upostreyai   13 kalesa" de deka doulou" eautou edwken autoi" deka mna" kai eipen pro" autou" pragmateusasqe ew" ercomai   14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legonte" ou qelomen touton basileusai ef hma"   15 kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw tou" doulou" toutou" oi" edwken to argurion ina gnw ti" ti diepragmateusato   16 paregeneto de o prwto" legwn kurie h mna sou proseirgasato deka mna"   17 kai eipen autw eu agaqe doule oti en elacistw pisto" egenou isqi exousian ecwn epanw deka polewn   18 kai hlqen o deutero" legwn kurie h mna sou epoihsen pente mna"   19 eipen de kai toutw kai su ginou epanw pente polewn   20 kai etero" hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw   21 efoboumhn gar se oti anqrwpo" austhro" ei airei" o ouk eqhka" kai qerizei" o ouk espeira"   22 legei de autw ek tou stomato" sou krinw se ponhre doule hdei" oti egw anqrwpo" austhro" eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira   23 kai diati ouk edwka" to argurion mou epi thn trapezan kai egw elqwn sun tokw an epraxa auto   24 kai toi" parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw ta" deka mna" econti   25 kai eipon autw kurie ecei deka mna"   26 legw gar umin oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econto" kai o ecei arqhsetai ap autou   27 plhn tou" ecqrou" mou ekeinou" tou" mh qelhsanta" me basileusai ep autou" agagete wde kai katasfaxate emprosqen mou   28 kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn ei" ierosoluma   29 kai egeneto w" hggisen ei" bhqfagh kai bhqanian pro" to oro" to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn autou   30 eipwn upagete ei" thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudei" pwpote anqrwpwn ekaqisen lusante" auton agagete   31 kai ean ti" uma" erwta diati luete outw" ereite autw oti o kurio" autou creian ecei   32 apelqonte" de oi apestalmenoi euron kaqw" eipen autoi"   33 luontwn de autwn ton pwlon eipon oi kurioi autou pro" autou" ti luete ton pwlon   34 oi de eipon o kurio" autou creian ecei   35 kai hgagon auton pro" ton ihsoun kai epirriyante" eautwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun   36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia autwn en th odw   37 eggizonto" de autou hdh pro" th katabasei tou orou" twn elaiwn hrxanto apan to plhqo" twn maqhtwn caironte" ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn   38 legonte" euloghmeno" o ercomeno" basileu" en onomati kuriou eirhnh en ouranw kai doxa en uyistoi"   39 kai tine" twn farisaiwn apo tou oclou eipon pro" auton didaskale epitimhson toi" maqhtai" sou   40 kai apokriqei" eipen autoi" legw umin oti ean outoi siwphswsin oi liqoi kekraxontai   41 kai w" hggisen idwn thn polin eklausen ep auth   42 legwn oti ei egnw" kai su kai ge en th hmera sou tauth ta pro" eirhnhn sou nun de ekrubh apo ofqalmwn sou   43 oti hxousin hmerai epi se kai peribalousin oi ecqroi sou caraka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se pantoqen   44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin en soi liqon epi liqw anq wn ouk egnw" ton kairon th" episkoph" sou   45 kai eiselqwn ei" to ieron hrxato ekballein tou" pwlounta" en autw kai agorazonta"   46 legwn autoi" gegraptai o oiko" mou oiko" proseuch" estin umei" de auton epoihsate sphlaion lhstwn   47 kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arcierei" kai oi grammatei" ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou   48 kai ouc euriskon to ti poihswsin o lao" gar apa" exekremato autou akouwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 19:1


Chapter 19

Jesus Comes to Zacchaeus' House
1 Then Jesus entered and passed through Jericho. 2 Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. 3 And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. 4 So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see Him, for He was going to pass that way. 5 And when Jesus came to the place, He looked up and saw him,v and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.” 6 So he made haste and came down, and received Him joyfully. 7 But when they saw it, they all complained, saying, “He has gone to be a guest with a man who is a sinner.”

8 Then Zacchaeus stood and said to the Lord, “Look, Lord, I give half of my goods to the poor; and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.”

9 And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham; 10 for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”


The Parable of the Minas

11 Now as they heard these things, He spoke another parable, because He was near Jerusalem and because they thought the kingdom of God would appear immediately. 12 Therefore He said: “A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. 13 So he called ten of his servants, delivered to them ten minas,w and said to them, ‘Do business till I come.’ 14 But his citizens hated him, and sent a delegation after him, saying, ‘We will not have this man to reign over us.’

15 And so it was that when he returned, having received the kingdom, he then commanded these servants, to whom he had given the money, to be called to him, that he might know how much every man had gained by trading. 16 Then came the first, saying, ‘Master, your mina has earned ten minas.’ 17 And he said to him, ‘Well done, good servant; because you were faithful in a very little, have authority over ten cities.’ 18 And the second came, saying, ‘Master, your mina has earned five minas.’ 19 Likewise he said to him, ‘You also be over five cities.’

20 Then another came, saying, ‘Master, here is your mina, which I have kept put away in a handkerchief. 21 For I feared you, because you are an austere man. You collect what you did not deposit, and reap what you did not sow.’ 22 And he said to him, ‘Out of your own mouth I will judge you, you wicked servant. You knew that I was an austere man, collecting what I did not deposit and reaping what I did not sow. 23 Why then did you not put my money in the bank, that at my coming I might have collected it with interest?’

24 And he said to those who stood by, ‘Take the mina from him, and give it to him who has ten minas.’ 25 (But they said to him, ‘Master, he has ten minas.’) 26 For I say to you, that to everyone who has will be given; and from him who does not have, even what he has will be taken away from him. 27 But bring here those enemies of mine, who did not want me to reign over them, and slay them before me.’


The Triumphal Entry

28 When He had said this, He went on ahead, going up to Jerusalem. 29 And it came to pass, when He drew near to Bethphagex and Bethany, at the mountain called Olivet, that He sent two of His disciples, 30 saying, “Go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Loose it and bring it here. 31 And if anyone asks you, “Why are you loosing it?’ thus you shall say to him, ‘Because the Lord has need of it.’

32 So those who were sent went their way and found it just as He had said to them. 33 But as they were loosing the colt, the owners of it said to them, “Why are you loosing the colt?”

34 And they said, “The Lord has need of him.” 35 Then they brought him to Jesus. And they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. 36 And as He went, many spread their clothes on the road.

37 Then, as He was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen, 38 saying:

‘Blessed is the King who comes in the name of the Lord!y
Peace in heaven and glory in the highest!”


39 And some of the Pharisees called to Him from the crowd, “Teacher, rebuke Your disciples.”

40 But He answered and said to them, “I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out.”


Jesus Weeps over Jerusalem

41 Now as He drew near, He saw the city and wept over it, 42 saying, “If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace! But now they are hidden from your eyes. 43 For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you and close you in on every side, 44 and level you, and your children within you, to the ground; and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation.”


Jesus Cleanses the Temple

45 Then He went into the temple and began to drive out those who bought and sold in it,z 46 saying to them, “It is written, ‘My house isa a house of prayer,’b but you have made it a ‘den of thieves.’c

47 And He was teaching daily in the temple. But the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy Him, 48 and were unable to do anything; for all the people were very attentive to hear Him.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 19:5 19:5 v NU-Text omits and saw him.19:13 w The mina (Greek mna, Hebrew minah) was worth about three months' salary.19:29 x M-Text reads Bethsphage.19:38 y Psalm 118:2619:45 z NU-Text reads those who were selling.19:46 a NU-Text reads shall be.19:46 b Isaiah 56:719:46 c Jeremiah 7:11

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright