Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 2:1 egeneto de en tai" hmerai" ekeinai" exhlqen dogma para kaisaro" augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn   2 auth h apografh prwth egeneto hgemoneuonto" th" suria" kurhniou   3 kai eporeuonto pante" apografesqai ekasto" ei" thn idian polin   4 anebh de kai iwshf apo th" galilaia" ek polew" nazaret ei" thn ioudaian ei" polin dauid hti" kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patria" dauid   5 apograyasqai sun mariam th memnhsteumenh autw gunaiki oush egkuw   6 egeneto de en tw einai autou" ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn   7 kai eteken ton uion auth" ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoi" topo" en tw katalumati   8 kai poimene" hsan en th cwra th auth agraulounte" kai fulassonte" fulaka" th" nukto" epi thn poimnhn autwn   9 kai idou aggelo" kuriou epesth autoi" kai doxa kuriou perielamyen autou" kai efobhqhsan fobon megan   10 kai eipen autoi" o aggelo" mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn hti" estai panti tw law   11 oti etecqh umin shmeron swthr o" estin cristo" kurio" en polei dauid   12 kai touto umin to shmeion eurhsete brefo" esparganwmenon keimenon en th fatnh   13 kai exaifnh" egeneto sun tw aggelw plhqo" stratia" ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn   14 doxa en uyistoi" qew kai epi gh" eirhnh en anqrwpoi" eudokia   15 kai egeneto w" aphlqon ap autwn ei" ton ouranon oi aggeloi kai oi anqrwpoi oi poimene" eipon pro" allhlou" dielqwmen dh ew" bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegono" o o kurio" egnwrisen hmin   16 kai hlqon speusante" kai aneuron thn te mariam kai ton iwshf kai to brefo" keimenon en th fatnh   17 idonte" de diegnwrisan peri tou rhmato" tou lalhqento" autoi" peri tou paidiou toutou   18 kai pante" oi akousante" eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn pro" autou"   19 h de mariam panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia auth"   20 kai epestreyan oi poimene" doxazonte" kai ainounte" ton qeon epi pasin oi" hkousan kai eidon kaqw" elalhqh pro" autou"   21 kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion kai eklhqh to onoma autou ihsou" to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia   22 kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwsew" anhgagon auton ei" ierosoluma parasthsai tw kuriw   23 kaqw" gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai   24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw kuriou zeugo" trugonwn h duo neossou" peristerwn   25 kai idou hn anqrwpo" en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpo" outo" dikaio" kai eulabh" prosdecomeno" paraklhsin tou israhl kai pneuma agion hn ep auton   26 kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumato" tou agiou mh idein qanaton prin h idh ton criston kuriou   27 kai hlqen en tw pneumati ei" to ieron kai en tw eisagagein tou" gonei" to paidion ihsoun tou poihsai autou" kata to eiqismenon tou nomou peri autou   28 kai auto" edexato auto ei" ta" agkala" autou kai euloghsen ton qeon kai eipen   29 nun apoluei" ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh   30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou   31 o htoimasa" kata proswpon pantwn twn lawn   32 fw" ei" apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl   33 kai hn iwshf kai h mhthr autou qaumazonte" epi toi" laloumenoi" peri autou   34 kai euloghsen autou" sumewn kai eipen pro" mariam thn mhtera autou idou outo" keitai ei" ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai ei" shmeion antilegomenon   35 kai sou de auth" thn yuchn dieleusetai romfaia opw" an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi   36 kai hn anna profhti" qugathr fanouhl ek fulh" ashr auth probebhkuia en hmerai" pollai" zhsasa eth meta andro" epta apo th" parqenia" auth"   37 kai auth chra w" etwn ogdohkontatessarwn h ouk afistato apo tou ierou nhsteiai" kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran   38 kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw kuriw kai elalei peri autou pasin toi" prosdecomenoi" lutrwsin en ierousalhm   39 kai w" etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestreyan ei" thn galilaian ei" thn polin autwn nazaret   40 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati plhroumenon sofia" kai cari" qeou hn ep auto   41 kai eporeuonto oi gonei" autou kat eto" ei" ierousalhm th eorth tou pasca   42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabantwn autwn ei" ierosoluma kata to eqo" th" eorth"   43 kai teleiwsantwn ta" hmera" en tw upostrefein autou" upemeinen ihsou" o pai" en ierousalhm kai ouk egnw iwshf kai h mhthr autou   44 nomisante" de auton en th sunodia einai hlqon hmera" odon kai anezhtoun auton en toi" suggenesin kai en toi" gnwstoi"   45 kai mh euronte" auton upestreyan ei" ierousalhm zhtounte" auton   46 kai egeneto meq hmera" trei" euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autou"   47 existanto de pante" oi akouonte" autou epi th sunesei kai tai" apokrisesin autou   48 kai idonte" auton exeplaghsan kai pro" auton h mhthr autou eipen teknon ti epoihsa" hmin outw" idou o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se   49 kai eipen pro" autou" ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toi" tou patro" mou dei einai me   50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoi"   51 kai katebh met autwn kai hlqen ei" nazaret kai hn upotassomeno" autoi" kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia auth"   52 kai ihsou" proekopten sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpoi"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 2:1


Chapter 2

Christ Born of Mary
1 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. 2 This census first took place while Quirinius was governing Syria. 3 So all went to be registered, everyone to his own city.

4 Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, 5 to be registered with Mary, his betrothed wife,f who was with child. 6 So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered. 7 And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.


Glory in the Highest

8 Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. 9 And behold,g an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. 10 Then the angel said to them, “Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people. 11 For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. 12 And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying:
14 “Glory to God in the highest,
And on earth peace, goodwill toward men!”h


15 So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, “Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us.” 16 And they came with haste and found Mary and Joseph, and the Babe lying in a manger. 17 Now when they had seen Him, they made widelyi known the saying which was told them concerning this Child. 18 And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. 19 But Mary kept all these things and pondered them in her heart. 20 Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them.


Circumcision of Jesus

21 And when eight days were completed for the circumcision of the Child,j His name was called Jesus, the name given by the angel before He was conceived in the womb.


Jesus Presented in the Temple

22 Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, they brought Him to Jerusalem to present Him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male who opens the womb shall be called holy to the Lordk), 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “A pair of turtledoves or two young pigeons.”l


Simeon Sees God's Salvation

25 And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the Consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. 27 So he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the Child Jesus, to do for Him according to the custom of the law, 28 he took Him up in his arms and blessed God and said:
29 “Lord, now You are letting Your servant depart in peace,
According to Your word;
30 For my eyes have seen Your salvation
31 Which You have prepared before the face of all peoples,
32 A light to bring revelation to the Gentiles,
And the glory of Your people Israel.”


33 And Joseph and His motherm marveled at those things which were spoken of Him. 34 Then Simeon blessed them, and said to Mary His mother, “Behold, this Child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against 35 (yes, a sword will pierce through your own soul also), that the thoughts of many hearts may be revealed.”


Anna Bears Witness to the Redeemer

36 Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with a husband seven years from her virginity; 37 and this woman was a widow of about eighty-four years,n who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. 38 And coming in that instant she gave thanks to the Lord,o and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem.


The Family Returns to Nazareth

39 So when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the Child grew and became strong in spirit,p filled with wisdom; and the grace of God was upon Him.


The Boy Jesus Amazes the Scholars

41 His parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover. 42 And when He was twelve years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. 43 When they had finished the days, as they returned, the Boy Jesus lingered behind in Jerusalem. And Joseph and His motherq did not know it; 44 but supposing Him to have been in the company, they went a day's journey, and sought Him among their relatives and acquaintances. 45 So when they did not find Him, they returned to Jerusalem, seeking Him. 46 Now so it was that after three days they found Him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. 47 And all who heard Him were astonished at His understanding and answers. 48 So when they saw Him, they were amazed; and His mother said to Him, “Son, why have You done this to us? Look, Your father and I have sought You anxiously.”

49 And He said to them, “Why did you seek Me? Did you not know that I must be about My Father's business?” 50 But they did not understand the statement which He spoke to them.


Jesus Advances in Wisdom and Favor

51 Then He went down with them and came to Nazareth, and was subject to them, but His mother kept all these things in her heart. 52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 2:5 2:5 f NU-Text omits wife.2:9 g NU-Text omits behold.2:14 h NU-Text reads toward men of goodwill.2:17 i NU-Text omits widely.2:21 j NU-Text reads for His circumcision.2:23 k Exodus 13:2, 12, 152:24 l Leviticus 12:82:33 m NU-Text reads And His father and mother.2:37 n NU-Text reads a widow until she was eighty-four.2:38 o NU-Text reads to God.2:40 p NU-Text omits in spirit.2:43 q NU-Text reads And His parents.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright