Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 20:1 kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn didaskonto" autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arcierei" kai oi grammatei" sun toi" presbuteroi"   2 kai eipon pro" auton legonte" eipe hmin en poia exousia tauta poiei" h ti" estin o dou" soi thn exousian tauthn   3 apokriqei" de eipen pro" autou" erwthsw uma" kagw ena logon kai eipate moi   4 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn   5 oi de sunelogisanto pro" eautou" legonte" oti ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw   6 ean de eipwmen ex anqrwpwn pa" o lao" kataliqasei hma" pepeismeno" gar estin iwannhn profhthn einai   7 kai apekriqhsan mh eidenai poqen   8 kai o ihsou" eipen autoi" oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw   9 hrxato de pro" ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpo" ti" efuteusen ampelwna kai exedoto auton gewrgoi" kai apedhmhsen cronou" ikanou"   10 kai en kairw apesteilen pro" tou" gewrgou" doulon ina apo tou karpou tou ampelwno" dwsin autw oi de gewrgoi deirante" auton exapesteilan kenon   11 kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deirante" kai atimasante" exapesteilan kenon   12 kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisante" exebalon   13 eipen de o kurio" tou ampelwno" ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton isw" touton idonte" entraphsontai   14 idonte" de auton oi gewrgoi dielogizonto pro" eautou" legonte" outo" estin o klhronomo" deute apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia   15 kai ekbalonte" auton exw tou ampelwno" apekteinan ti oun poihsei autoi" o kurio" tou ampelwno"   16 eleusetai kai apolesei tou" gewrgou" toutou" kai dwsei ton ampelwna alloi" akousante" de eipon mh genoito   17 o de embleya" autoi" eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomounte" outo" egenhqh ei" kefalhn gwnia"   18 pa" o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton   19 kai ezhthsan oi arcierei" kai oi grammatei" epibalein ep auton ta" ceira" en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti pro" autou" thn parabolhn tauthn eipen   20 kai parathrhsante" apesteilan egkaqetou" upokrinomenou" eautou" dikaiou" einai ina epilabwntai autou logou ei" to paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemono"   21 kai ephrwthsan auton legonte" didaskale oidamen oti orqw" legei" kai didaskei" kai ou lambanei" proswpon all ep alhqeia" thn odon tou qeou didaskei"   22 exestin hmin kaisari foron dounai h ou   23 katanohsa" de autwn thn panourgian eipen pro" autou" ti me peirazete   24 epideixate moi dhnarion tino" ecei eikona kai epigrafhn apokriqente" de eipon kaisaro"   25 o de eipen autoi" apodote toinun ta kaisaro" kaisari kai ta tou qeou tw qew   26 kai ouk iscusan epilabesqai autou rhmato" enantion tou laou kai qaumasante" epi th apokrisei autou esighsan   27 proselqonte" de tine" twn saddoukaiwn oi antilegonte" anastasin mh einai ephrwthsan auton   28 legonte" didaskale mwsh" egrayen hmin ean tino" adelfo" apoqanh ecwn gunaika kai outo" atekno" apoqanh ina labh o adelfo" autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou   29 epta oun adelfoi hsan kai o prwto" labwn gunaika apeqanen atekno"   30 kai elaben o deutero" thn gunaika kai outo" apeqanen atekno"   31 kai o trito" elaben authn wsautw" de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon   32 usteron de pantwn apeqanen kai h gunh   33 en th oun anastasei tino" autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika   34 kai apokriqei" eipen autoi" o ihsou" oi uioi tou aiwno" toutou gamousin kai ekgamiskontai   35 oi de kataxiwqente" tou aiwno" ekeinou tucein kai th" anastasew" th" ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai   36 oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou th" anastasew" uioi onte"   37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwsh" emhnusen epi th" batou w" legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb   38 qeo" de ouk estin nekrwn alla zwntwn pante" gar autw zwsin   39 apokriqente" de tine" twn grammatewn eipon didaskale kalw" eipa"   40 ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden   41 eipen de pro" autou" pw" legousin ton criston uion dauid einai   42 kai auto" dauid legei en biblw yalmwn eipen o kurio" tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou   43 ew" an qw tou" ecqrou" sou upopodion twn podwn sou   44 dauid oun kurion auton kalei kai pw" uio" autou estin   45 akouonto" de panto" tou laou eipen toi" maqhtai" autou   46 prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolai" kai filountwn aspasmou" en tai" agorai" kai prwtokaqedria" en tai" sunagwgai" kai prwtoklisia" en toi" deipnoi"   47 oi katesqiousin ta" oikia" twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhyontai perissoteron krimaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 20:1


Chapter 20

Jesus' Authority Questioned
1 Now it happened on one of those days, as He taught the people in the temple and preached the gospel, that the chief priests and the scribes, together with the elders, confronted Him 2 and spoke to Him, saying, “Tell us, by what authority are You doing these things? Or who is he who gave You this authority?”

3 But He answered and said to them, “I also will ask you one thing, and answer Me: 4 The baptism of John—was it from heaven or from men?”

5 And they reasoned among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ He will say, ‘Why thend did you not believe him?’ 6 But if we say, ‘From men,’ all the people will stone us, for they are persuaded that John was a prophet.” 7 So they answered that they did not know where it was from.

8 And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”


The Parable of the Wicked Vinedressers

9 Then He began to tell the people this parable: “A certain man planted a vineyard, leased it to vinedressers, and went into a far country for a long time. 10 Now at vintage-time he sent a servant to the vinedressers, that they might give him some of the fruit of the vineyard. But the vinedressers beat him and sent him away empty-handed. 11 Again he sent another servant; and they beat him also, treated him shamefully, and sent him away empty-handed. 12 And again he sent a third; and they wounded him also and cast him out.

13 Then the owner of the vineyard said, ‘What shall I do? I will send my beloved son. Probably they will respect him when they see him.’ 14 But when the vinedressers saw him, they reasoned among themselves, saying, ‘This is the heir. Come, let us kill him, that the inheritance may be ours.’ 15 So they cast him out of the vineyard and killed him. Therefore what will the owner of the vineyard do to them? 16 He will come and destroy those vinedressers and give the vineyard to others.”

And when they heard it they said, “Certainly not!”

17 Then He looked at them and said, “What then is this that is written:

‘The stone which the builders rejected
Has become the chief cornerstone’?e


18 Whoever falls on that stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder.”

19 And the chief priests and the scribes that very hour sought to lay hands on Him, but they feared the people—ffor they knew He had spoken this parable against them.


The Pharisees: Is It Lawful to Pay Taxes to Caesar?

20 So they watched Him, and sent spies who pretended to be righteous, that they might seize on His words, in order to deliver Him to the power and the authority of the governor.

21 Then they asked Him, saying, “Teacher, we know that You say and teach rightly, and You do not show personal favoritism, but teach the way of God in truth: 22 Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not?”

23 But He perceived their craftiness, and said to them, “Why do you test Me?g 24 Show Me a denarius. Whose image and inscription does it have?”

They answered and said, “Caesar's.”

25 And He said to them, “Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.”

26 But they could not catch Him in His words in the presence of the people. And they marveled at His answer and kept silent.


The Sadducees: What About the Resurrection?

27 Then some of the Sadducees, who deny that there is a resurrection, came to Him and asked Him, 28 saying: “Teacher, Moses wrote to us that if a man's brother dies, having a wife, and he dies without children, his brother should take his wife and raise up offspring for his brother. 29 Now there were seven brothers. And the first took a wife, and died without children. 30 And the secondh took her as wife, and he died childless. 31 Then the third took her, and in like manner the seven also; and they left no children,i and died. 32 Last of all the woman died also. 33 Therefore, in the resurrection, whose wife does she become? For all seven had her as wife.”

34 Jesus answered and said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage. 35 But those who are counted worthy to attain that age, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage; 36 nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. 37 But even Moses showed in the burning bush passage that the dead are raised, when he called the Lord ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’j 38 For He is not the God of the dead but of the living, for all live to Him.”

39 Then some of the scribes answered and said, “Teacher, You have spoken well.” 40 But after that they dared not question Him anymore.


Jesus: How Can David Call His Descendant Lord?

41 And He said to them, “How can they say that the Christ is the Son of David? 42 Now David himself said in the Book of Psalms:

‘The Lord said to my Lord,
“Sit at My right hand,
43 Till I make Your enemies Your footstool.”k


44 Therefore David calls Him ‘Lord’; how is He then his Son?”


Beware of the Scribes

45 Then, in the hearing of all the people, He said to His disciples, 46 Beware of the scribes, who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places at feasts, 47 who devour widows’ houses, and for a pretense make long prayers. These will receive greater condemnation.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 20:5 20:5 d NU-Text and M-Text omit then.20:17 e Psalm 118:2220:19 f M-Text reads but they were afraid.20:23 g NU-Text omits Why do you test Me?20:30 h NU-Text ends verse 30 here.20:31 i NU-Text and M-Text read the seven also left no children.20:37 j Exodus 3:6, 1520:43 k Psalm 110:1

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright