Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 21:1 anableya" de eiden tou" ballonta" ta dwra autwn ei" to gazofulakion plousiou"   2 eiden de tina kai chran penicran ballousan ekei duo lepta   3 kai eipen alhqw" legw umin oti h chra h ptwch auth pleion pantwn ebalen   4 apante" gar outoi ek tou perisseuonto" autoi" ebalon ei" ta dwra tou qeou auth de ek tou usterhmato" auth" apanta ton bion on eicen ebalen   5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqoi" kaloi" kai anaqhmasin kekosmhtai eipen   6 tauta a qewreite eleusontai hmerai en ai" ouk afeqhsetai liqo" epi liqw o" ou kataluqhsetai   7 ephrwthsan de auton legonte" didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai   8 o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonte" oti egw eimi kai o kairo" hggiken mh oun poreuqhte opisw autwn   9 otan de akoushte polemou" kai akatastasia" mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqew" to telo"   10 tote elegen autoi" egerqhsetai eqno" epi eqno" kai basileia epi basileian   11 seismoi te megaloi kata topou" kai limoi kai loimoi esontai fobhtra te kai shmeia ap ouranou megala estai   12 pro de toutwn pantwn epibalousin ef uma" ta" ceira" autwn kai diwxousin paradidonte" ei" sunagwga" kai fulaka" agomenou" epi basilei" kai hgemona" eneken tou onomato" mou   13 apobhsetai de umin ei" marturion   14 qesqe oun ei" ta" kardia" umwn mh promeletan apologhqhnai   15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai anteipein oude antisthnai pante" oi antikeimenoi umin   16 paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai suggenwn kai filwn kai adelfwn kai qanatwsousin ex umwn   17 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou   18 kai qrix ek th" kefalh" umwn ou mh apolhtai   19 en th upomonh umwn kthsasqe ta" yuca" umwn   20 otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn thn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsi" auth"   21 tote oi en th ioudaia feugetwsan ei" ta orh kai oi en mesw auth" ekcwreitwsan kai oi en tai" cwrai" mh eisercesqwsan ei" authn   22 oti hmerai ekdikhsew" autai eisin tou plhsqhnai panta ta gegrammena   23 ouai de tai" en gastri ecousai" kai tai" qhlazousai" en ekeinai" tai" hmerai" estai gar anagkh megalh epi th" gh" kai orgh en tw law toutw   24 kai pesountai stomati macaira" kai aicmalwtisqhsontai ei" panta ta eqnh kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn acri plhrwqwsin kairoi eqnwn   25 kai estai shmeia en hliw kai selhnh kai astroi" kai epi th" gh" sunoch eqnwn en aporia hcoush" qalassh" kai salou   26 apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokia" twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunamei" twn ouranwn saleuqhsontai   27 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamew" kai doxh" pollh"   28 arcomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate ta" kefala" umwn dioti eggizei h apolutrwsi" umwn   29 kai eipen parabolhn autoi" idete thn sukhn kai panta ta dendra   30 otan probalwsin hdh bleponte" af eautwn ginwskete oti hdh eggu" to qero" estin   31 outw" kai umei" otan idhte tauta ginomena ginwskete oti eggu" estin h basileia tou qeou   32 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ew" an panta genhtai   33 o ourano" kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin   34 prosecete de eautoi" mhpote barhqwsin umwn ai kardiai en kraipalh kai meqh kai merimnai" biwtikai" kai aifnidio" ef uma" episth h hmera ekeinh   35 w" pagi" gar epeleusetai epi panta" tou" kaqhmenou" epi proswpon pash" th" gh"   36 agrupneite oun en panti kairw deomenoi ina kataxiwqhte ekfugein panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou   37 hn de ta" hmera" en tw ierw didaskwn ta" de nukta" exercomeno" hulizeto ei" to oro" to kaloumenon elaiwn   38 kai pa" o lao" wrqrizen pro" auton en tw ierw akouein autou


 

(NKJV) Luke 21:1


Chapter 21

The Widow's Two Mites
1 And He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury, 2 and He saw also a certain poor widow putting in two mites. 3 So He said, “Truly I say to you that this poor widow has put in more than all; 4 for all these out of their abundance have put in offerings for God,l but she out of her poverty put in all the livelihood that she had.”


Jesus Predicts the Destruction of the Temple

5 Then, as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones and donations, He said, 6 These things which you see—the days will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down.”


The Signs of the Times and the End of the Age

7 So they asked Him, saying, “Teacher, but when will these things be? And what sign will there be when these things are about to take place?”

8 And He said: “Take heed that you not be deceived. For many will come in My name, saying, ‘I am He,’ and, ‘The time has drawn near.’ Thereforem do not go after them. 9 But when you hear of wars and commotions, do not be terrified; for these things must come to pass first, but the end will not come immediately.”

10 Then He said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11 And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven. 12 But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. You will be brought before kings and rulers for My name's sake. 13 But it will turn out for you as an occasion for testimony. 14 Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer; 15 for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. 16 You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends; and they will put some of you to death. 17 And you will be hated by all for My name's sake. 18 But not a hair of your head shall be lost. 19 By your patience possess your souls.


The Destruction of Jerusalem

20 But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. 22 For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For there will be great distress in the land and wrath upon this people. 24 And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.


The Coming of the Son of Man

25 And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; 26 men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. 27 Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28 Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near.”


The Parable of the Fig Tree

29 Then He spoke to them a parable: “Look at the fig tree, and all the trees. 30 When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. 31 So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. 32 Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. 33 Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away.


The Importance of Watching

34 But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that Day come on you unexpectedly. 35 For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. 36 Watch therefore, and pray always that you may be counted worthyn to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man.”

37 And in the daytime He was teaching in the temple, but at night He went out and stayed on the mountain called Olivet. 38 Then early in the morning all the people came to Him in the temple to hear Him.
(NKJV Notes) Luke 21:4 21:4 l NU-Text omits for God.21:8 m NU-Text omits Therefore.21:36 n NU-Text reads may have strength.

NKJV Copyright