Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 22:1 hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasca   2 kai ezhtoun oi arcierei" kai oi grammatei" to pw" anelwsin auton efobounto gar ton laon   3 eishlqen de o satana" ei" ioudan ton epikaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka   4 kai apelqwn sunelalhsen toi" arciereusin kai toi" strathgoi" to pw" auton paradw autoi"   5 kai ecarhsan kai suneqento autw argurion dounai   6 kai exwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton autoi" ater oclou   7 hlqen de h hmera twn azumwn en h edei quesqai to pasca   8 kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqente" etoimasate hmin to pasca ina fagwmen   9 oi de eipon autw pou qelei" etoimaswmen   10 o de eipen autoi" idou eiselqontwn umwn ei" thn polin sunanthsei umin anqrwpo" keramion udato" bastazwn akolouqhsate autw ei" thn oikian ou eisporeuetai   11 kai ereite tw oikodespoth th" oikia" legei soi o didaskalo" pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw   12 kakeino" umin deixei anwgeon mega estrwmenon ekei etoimasate   13 apelqonte" de euron kaqw" eirhken autoi" kai htoimasan to pasca   14 kai ote egeneto h wra anepesen kai oi dwdeka apostoloi sun autw   15 kai eipen pro" autou" epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein   16 legw gar umin oti ouketi ou mh fagw ex autou ew" otou plhrwqh en th basileia tou qeou   17 kai dexameno" pothrion eucaristhsa" eipen labete touto kai diamerisate eautoi"   18 legw gar umin oti ou mh piw apo tou gennhmato" th" ampelou ew" otou h basileia tou qeou elqh   19 kai labwn arton eucaristhsa" eklasen kai edwken autoi" legwn touto estin to swma mou to uper umwn didomenon touto poieite ei" thn emhn anamnhsin   20 wsautw" kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn ekcunomenon   21 plhn idou h ceir tou paradidonto" me met emou epi th" trapezh"   22 kai o men uio" tou anqrwpou poreuetai kata to wrismenon plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai   23 kai autoi hrxanto suzhtein pro" eautou" to ti" ara eih ex autwn o touto mellwn prassein   24 egeneto de kai filoneikia en autoi" to ti" autwn dokei einai meizwn   25 o de eipen autoi" oi basilei" twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi exousiazonte" autwn euergetai kalountai   26 umei" de ouc outw" all o meizwn en umin genesqw w" o newtero" kai o hgoumeno" w" o diakonwn   27 ti" gar meizwn o anakeimeno" h o diakonwn ouci o anakeimeno" egw de eimi en mesw umwn w" o diakonwn   28 umei" de este oi diamemenhkote" met emou en toi" peirasmoi" mou   29 kagw diatiqemai umin kaqw" dieqeto moi o pathr mou basileian   30 ina esqihte kai pinhte epi th" trapezh" mou en th basileia mou kai kaqishsqe epi qronwn krinonte" ta" dwdeka fula" tou israhl   31 eipen de o kurio" simwn simwn idou o satana" exhthsato uma" tou siniasai w" ton siton   32 egw de edehqhn peri sou ina mh ekleiph h pisti" sou kai su pote epistreya" sthrixon tou" adelfou" sou   33 o de eipen autw kurie meta sou etoimo" eimi kai ei" fulakhn kai ei" qanaton poreuesqai   34 o de eipen legw soi petre ou mh fwnhsei shmeron alektwr prin h tri" aparnhsh mh eidenai me   35 kai eipen autoi" ote apesteila uma" ater balantiou kai phra" kai upodhmatwn mh tino" usterhsate oi de eipon oudeno"   36 eipen oun autoi" alla nun o ecwn balantion aratw omoiw" kai phran kai o mh ecwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw macairan   37 legw gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar ta peri emou telo" ecei   38 oi de eipon kurie idou macairai wde duo o de eipen autoi" ikanon estin   39 kai exelqwn eporeuqh kata to eqo" ei" to oro" twn elaiwn hkolouqhsan de autw kai oi maqhtai autou   40 genomeno" de epi tou topou eipen autoi" proseucesqe mh eiselqein ei" peirasmon   41 kai auto" apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qei" ta gonata proshuceto   42 legwn pater ei boulei parenegkein to pothrion touto ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son genesqw   43 wfqh de autw aggelo" ap ouranou eniscuwn auton   44 kai genomeno" en agwnia ektenesteron proshuceto egeneto de o idrw" autou wsei qromboi aimato" katabainonte" epi thn ghn   45 kai anasta" apo th" proseuch" elqwn pro" tou" maqhta" euren autou" koimwmenou" apo th" luph"   46 kai eipen autoi" ti kaqeudete anastante" proseucesqe ina mh eiselqhte ei" peirasmon   47 eti de autou lalounto" idou oclo" kai o legomeno" iouda" ei" twn dwdeka prohrceto autwn kai hggisen tw ihsou filhsai auton   48 o de ihsou" eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidw"   49 idonte" de oi peri auton to esomenon eipon autw kurie ei pataxomen en macaira   50 kai epataxen ei" ti" ex autwn ton doulon tou arcierew" kai afeilen autou to ou" to dexion   51 apokriqei" de o ihsou" eipen eate ew" toutou kai ayameno" tou wtiou autou iasato auton   52 eipen de o ihsou" pro" tou" paragenomenou" ep auton arcierei" kai strathgou" tou ierou kai presbuterou" w" epi lhsthn exelhluqate meta macairwn kai xulwn   53 kaq hmeran onto" mou meq umwn en tw ierw ouk exeteinate ta" ceira" ep eme all auth umwn estin h wra kai h exousia tou skotou"   54 sullabonte" de auton hgagon kai eishgagon auton ei" ton oikon tou arcierew" o de petro" hkolouqei makroqen   55 ayantwn de pur en mesw th" aulh" kai sugkaqisantwn autwn ekaqhto o petro" en mesw autwn   56 idousa de auton paidiskh ti" kaqhmenon pro" to fw" kai atenisasa autw eipen kai outo" sun autw hn   57 o de hrnhsato auton legwn gunai ouk oida auton   58 kai meta bracu etero" idwn auton efh kai su ex autwn ei o de petro" eipen anqrwpe ouk eimi   59 kai diastash" wsei wra" mia" allo" ti" diiscurizeto legwn ep alhqeia" kai outo" met autou hn kai gar galilaio" estin   60 eipen de o petro" anqrwpe ouk oida o legei" kai paracrhma eti lalounto" autou efwnhsen o alektwr   61 kai strafei" o kurio" enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petro" tou logou tou kuriou w" eipen autw oti prin alektora fwnhsai aparnhsh me tri"   62 kai exelqwn exw o petro" eklausen pikrw"   63 kai oi andre" oi suneconte" ton ihsoun enepaizon autw deronte"   64 kai perikaluyante" auton etupton autou to proswpon kai ephrwtwn auton legonte" profhteuson ti" estin o paisa" se   65 kai etera polla blasfhmounte" elegon ei" auton   66 kai w" egeneto hmera sunhcqh to presbuterion tou laou arcierei" te kai grammatei" kai anhgagon auton ei" to sunedrion eautwn legonte"   67 ei su ei o cristo" eipe hmin eipen de autoi" ean umin eipw ou mh pisteushte   68 ean de kai erwthsw ou mh apokriqhte moi h apolushte   69 apo tou nun estai o uio" tou anqrwpou kaqhmeno" ek dexiwn th" dunamew" tou qeou   70 eipon de pante" su oun ei o uio" tou qeou o de pro" autou" efh umei" legete oti egw eimi   71 oi de eipon ti eti creian ecomen marturia" autoi gar hkousamen apo tou stomato" autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 22:1


Chapter 22

The Plot to Kill Jesus
1 Now the Feast of Unleavened Bread drew near, which is called Passover. 2 And the chief priests and the scribes sought how they might kill Him, for they feared the people.

3 Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the twelve. 4 So he went his way and conferred with the chief priests and captains, how he might betray Him to them. 5 And they were glad, and agreed to give him money. 6 So he promised and sought opportunity to betray Him to them in the absence of the multitude.


Jesus and His Disciples Prepare the Passover

7 Then came the Day of Unleavened Bread, when the Passover must be killed. 8 And He sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover for us, that we may eat.”

9 So they said to Him, “Where do You want us to prepare?”

10 And He said to them, “Behold, when you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house which he enters. 11 Then you shall say to the master of the house, ‘The Teacher says to you, “Where is the guest room where I may eat the Passover with My disciples?” 12 Then he will show you a large, furnished upper room; there make ready.”

13 So they went and found it just as He had said to them, and they prepared the Passover.


Jesus Institutes the Lord's Supper

14 When the hour had come, He sat down, and the twelveo apostles with Him. 15 Then He said to them, “With fervent desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer; 16 for I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God.”

17 Then He took the cup, and gave thanks, and said, “Take this and divide it among yourselves; 18 for I say to you,p I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.”

19 And He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me.”

20 Likewise He also took the cup after supper, saying, “This cup is the new covenant in My blood, which is shed for you. 21 But behold, the hand of My betrayer is with Me on the table. 22 And truly the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom He is betrayed!”

23 Then they began to question among themselves, which of them it was who would do this thing.


The Disciples Argue About Greatness

24 Now there was also a dispute among them, as to which of them should be considered the greatest. 25 And He said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called ‘benefactors.’ 26 But not so among you; on the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. 27 For who is greater, he who sits at the table, or he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am among you as the One who serves.

28 But you are those who have continued with Me in My trials. 29 And I bestow upon you a kingdom, just as My Father bestowed one upon Me, 30 that you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.”


Jesus Predicts Peter's Denial

31 And the Lord said,qSimon, Simon! Indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. 32 But I have prayed for you, that your faith should not fail; and when you have returned to Me, strengthen your brethren.”

33 But he said to Him, “Lord, I am ready to go with You, both to prison and to death.”

34 Then He said, “I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny three times that you know Me.”


Supplies for the Road

35 And He said to them, “When I sent you without money bag, knapsack, and sandals, did you lack anything?”

So they said, “Nothing.”

36 Then He said to them, “But now, he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack; and he who has no sword, let him sell his garment and buy one. 37 For I say to you that this which is written must still be accomplished in Me: ‘And He was numbered with the transgressors.’r For the things concerning Me have an end.”

38 So they said, “Lord, look, here are two swords.”

And He said to them, “It is enough.”


The Prayer in the Garden

39 Coming out, He went to the Mount of Olives, as He was accustomed, and His disciples also followed Him. 40 When He came to the place, He said to them, “Pray that you may not enter into temptation.”

41 And He was withdrawn from them about a stone's throw, and He knelt down and prayed, 42 saying, “Father, if it is Your will, take this cup away from Me; nevertheless not My will, but Yours, be done.” 43 Then an angel appeared to Him from heaven, strengthening Him. 44 And being in agony, He prayed more earnestly. Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground.s

45 When He rose up from prayer, and had come to His disciples, He found them sleeping from sorrow. 46 Then He said to them, “Why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation.”


Betrayal and Arrest in Gethsemane

47 And while He was still speaking, behold, a multitude; and he who was called Judas, one of the twelve, went before them and drew near to Jesus to kiss Him. 48 But Jesus said to him, “Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?”

49 When those around Him saw what was going to happen, they said to Him, “Lord, shall we strike with the sword?” 50 And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear.

51 But Jesus answered and said, “Permit even this.” And He touched his ear and healed him.

52 Then Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and the elders who had come to Him, “Have you come out, as against a robber, with swords and clubs? 53 When I was with you daily in the temple, you did not try to seize Me. But this is your hour, and the power of darkness.”


Peter Denies Jesus, and Weeps Bitterly

54 Having arrested Him, they led Him and brought Him into the high priest's house. But Peter followed at a distance. 55 Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. 56 And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, looked intently at him and said, “This man was also with Him.”

57 But he denied Him,t saying, “Woman, I do not know Him.”

58 And after a little while another saw him and said, “You also are of them.”

But Peter said, “Man, I am not!”

59 Then after about an hour had passed, another confidently affirmed, saying, “Surely this fellow also was with Him, for he is a Galilean.”

60 But Peter said, “Man, I do not know what you are saying!”

Immediately, while he was still speaking, the roosteru crowed. 61 And the Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how He had said to him, “Before the rooster crows,v you will deny Me three times.” 62 So Peter went out and wept bitterly.


Jesus Mocked and Beaten

63 Now the men who held Jesus mocked Him and beat Him. 64 And having blindfolded Him, they struck Him on the face and asked Him,w saying, “Prophesy! Who is the one who struck You?” 65 And many other things they blasphemously spoke against Him.


Jesus Faces the Sanhedrin

66 As soon as it was day, the elders of the people, both chief priests and scribes, came together and led Him into their council, saying, 67 “If You are the Christ, tell us.”

But He said to them, “If I tell you, you will by no means believe. 68 And if I also ask you, you will by no means answer Me or let Me go. x 69 Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God.”

70 Then they all said, “Are You then the Son of God?”

So He said to them, “You rightly say that I am.”

71 And they said, “What further testimony do we need? For we have heard it ourselves from His own mouth.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 22:14 22:14 o NU-Text omits twelve.22:18 p NU-Text adds from now on.22:31 q NU-Text omits And the Lord said.22:37 r Isaiah 53:1222:44 s NU-Text brackets verses 43 and 44 as not in the original text.22:57 t NU-Text reads denied it.22:60 u NU-Text and M-Text read a rooster.22:61 v NU-Text adds today.22:64 w NU-Text reads And having blindfolded Him, they asked Him.22:68 x NU-Text omits also and Me or let Me go.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright