Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 23:1 kai anastan apan to plhqo" autwn hgagen auton epi ton pilaton   2 hrxanto de kathgorein autou legonte" touton euromen diastrefonta to eqno" kai kwluonta kaisari forou" didonai legonta eauton criston basilea einai   3 o de pilato" ephrwthsen auton legwn su ei o basileu" twn ioudaiwn o de apokriqei" autw efh su legei"   4 o de pilato" eipen pro" tou" arcierei" kai tou" oclou" ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw   5 oi de episcuon legonte" oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olh" th" ioudaia" arxameno" apo th" galilaia" ew" wde   6 pilato" de akousa" galilaian ephrwthsen ei o anqrwpo" galilaio" estin   7 kai epignou" oti ek th" exousia" hrwdou estin anepemyen auton pro" hrwdhn onta kai auton en ierosolumoi" en tautai" tai" hmerai"   8 o de hrwdh" idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar qelwn ex ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon   9 ephrwta de auton en logoi" ikanoi" auto" de ouden apekrinato autw   10 eisthkeisan de oi arcierei" kai oi grammatei" eutonw" kathgorounte" autou   11 exouqenhsa" de auton o hrwdh" sun toi" strateumasin autou kai empaixa" peribalwn auton esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw   12 egenonto de filoi o te pilato" kai o hrwdh" en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra onte" pro" eautou"   13 pilato" de sugkalesameno" tou" arcierei" kai tou" arconta" kai ton laon   14 eipen pro" autou" proshnegkate moi ton anqrwpon touton w" apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrina" ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou   15 all oude hrwdh" anepemya gar uma" pro" auton kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw   16 paideusa" oun auton apolusw   17 anagkhn de eicen apoluein autoi" kata eorthn ena   18 anekraxan de pamplhqei legonte" aire touton apoluson de hmin ton barabban   19 osti" hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmeno" ei" fulakhn   20 palin oun o pilato" prosefwnhsen qelwn apolusai ton ihsoun   21 oi de epefwnoun legonte" staurwson staurwson auton   22 o de triton eipen pro" autou" ti gar kakon epoihsen outo" ouden aition qanatou euron en autw paideusa" oun auton apolusw   23 oi de epekeinto fwnai" megalai" aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn kai twn arcierewn   24 o de pilato" epekrinen genesqai to aithma autwn   25 apelusen de autoi" ton dia stasin kai fonon beblhmenon ei" thn fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn   26 kai w" aphgagon auton epilabomenoi simwno" tino" kurhnaiou tou ercomenou ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou   27 hkolouqei de autw polu plhqo" tou laou kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton   28 strafei" de pro" auta" o ihsou" eipen qugatere" ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eauta" klaiete kai epi ta tekna umwn   29 oti idou ercontai hmerai en ai" erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan   30 tote arxontai legein toi" oresin pesete ef hma" kai toi" bounoi" kaluyate hma"   31 oti ei en tw ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai   32 hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai   33 kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai tou" kakourgou" on men ek dexiwn on de ex aristerwn   34 o de ihsou" elegen pater afe" autoi" ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klhron   35 kai eisthkei o lao" qewrwn exemukthrizon de kai oi arconte" sun autoi" legonte" allou" eswsen swsatw eauton ei outo" estin o cristo" o tou qeou eklekto"   36 enepaizon de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi kai oxo" prosferonte" autw   37 kai legonte" ei su ei o basileu" twn ioudaiwn swson seauton   38 hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin ellhnikoi" kai rwmaikoi" kai ebraikoi" outo" estin o basileu" twn ioudaiwn   39 ei" de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton legwn ei su ei o cristo" swson seauton kai hma"   40 apokriqei" de o etero" epetima autw legwn oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei   41 kai hmei" men dikaiw" axia gar wn epraxamen apolambanomen outo" de ouden atopon epraxen   42 kai elegen tw ihsou mnhsqhti mou kurie otan elqh" en th basileia sou   43 kai eipen autw o ihsou" amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeisw   44 hn de wsei wra ekth kai skoto" egeneto ef olhn thn ghn ew" wra" ennath"   45 kai eskotisqh o hlio" kai escisqh to katapetasma tou naou meson   46 kai fwnhsa" fwnh megalh o ihsou" eipen pater ei" ceira" sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn exepneusen   47 idwn de o ekatontarco" to genomenon edoxasen ton qeon legwn ontw" o anqrwpo" outo" dikaio" hn   48 kai pante" oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrounte" ta genomena tuptonte" eautwn ta sthqh upestrefon   49 eisthkeisan de pante" oi gnwstoi autou makroqen kai gunaike" ai sunakolouqhsasai autw apo th" galilaia" orwsai tauta   50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuth" uparcwn anhr agaqo" kai dikaio"   51 outo" ouk hn sugkatateqeimeno" th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaia" polew" twn ioudaiwn o" kai prosedeceto kai auto" thn basileian tou qeou   52 outo" proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou   53 kai kaqelwn auto enetulixen auto sindoni kai eqhken auto en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudepw oudei" keimeno"   54 kai hmera hn paraskeuh kai sabbaton epefwsken   55 katakolouqhsasai de kai gunaike" aitine" hsan sunelhluquiai autw ek th" galilaia" eqeasanto to mnhmeion kai w" eteqh to swma autou   56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn


 

(NKJV) Luke 23:1


Chapter 23

Jesus Handed Over to Pontius Pilate
1 Then the whole multitude of them arose and led Him to Pilate. 2 And they began to accuse Him, saying, “We found this fellow perverting they nation, and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that He Himself is Christ, a King.”

3 Then Pilate asked Him, saying, “Are You the King of the Jews?”

He answered him and said, “It is as you say.”

4 So Pilate said to the chief priests and the crowd, “I find no fault in this Man.”

5 But they were the more fierce, saying, “He stirs up the people, teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place.”


Jesus Faces Herod

6 When Pilate heard of Galilee,z he asked if the Man were a Galilean. 7 And as soon as he knew that He belonged to Herod's jurisdiction, he sent Him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. 8 Now when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad; for he had desired for a long time to see Him, because he had heard many things about Him, and he hoped to see some miracle done by Him. 9 Then he questioned Him with many words, but He answered him nothing. 10 And the chief priests and scribes stood and vehemently accused Him. 11 Then Herod, with his men of war, treated Him with contempt and mocked Him, arrayed Him in a gorgeous robe, and sent Him back to Pilate. 12 That very day Pilate and Herod became friends with each other, for previously they had been at enmity with each other.


Taking the Place of Barabbas

13 Then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, 14 said to them, “You have brought this Man to me, as one who misleads the people. And indeed, having examined Him in your presence, I have found no fault in this Man concerning those things of which you accuse Him; 15 no, neither did Herod, for I sent you back to him;a and indeed nothing deserving of death has been done by Him. 16 I will therefore chastise Him and release Him 17 (for it was necessary for him to release one to them at the feast).b

18 And they all cried out at once, saying, “Away with this Man, and release to us Barabbas”— 19 who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city, and for murder.

20 Pilate, therefore, wishing to release Jesus, again called out to them. 21 But they shouted, saying, “Crucify Him, crucify Him!”

22 Then he said to them the third time, “Why, what evil has He done? I have found no reason for death in Him. I will therefore chastise Him and let Him go.”

23 But they were insistent, demanding with loud voices that He be crucified. And the voices of these men and of the chief priests prevailed.c 24 So Pilate gave sentence that it should be as they requested. 25 And he released to themd the one they requested, who for rebellion and murder had been thrown into prison; but he delivered Jesus to their will.


The King on a Cross

26 Now as they led Him away, they laid hold of a certain man, Simon a Cyrenian, who was coming from the country, and on him they laid the cross that he might bear it after Jesus.

27 And a great multitude of the people followed Him, and women who also mourned and lamented Him. 28 But Jesus, turning to them, said, “Daughters of Jerusalem, do not weep for Me, but weep for yourselves and for your children. 29 For indeed the days are coming in which they will say, ‘Blessed are the barren, wombs that never bore, and breasts which never nursed!’ 30 Then they will begin ‘to say to the mountains, “Fall on us!” and to the hills, “Cover us!” e 31 For if they do these things in the green wood, what will be done in the dry?”

32 There were also two others, criminals, led with Him to be put to death. 33 And when they had come to the place called Calvary, there they crucified Him, and the criminals, one on the right hand and the other on the left. 34 Then Jesus said, “Father, forgive them, for they do not know what they do.”f

And they divided His garments and cast lots. 35 And the people stood looking on. But even the rulers with them sneered, saying, “He saved others; let Him save Himself if He is the Christ, the chosen of God.”

36 The soldiers also mocked Him, coming and offering Him sour wine, 37 and saying, “If You are the King of the Jews, save Yourself.”

38 And an inscription also was written over Him in letters of Greek, Latin, and Hebrew:g

THIS IS THE KING OF THE JEWS.


39 Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, “If You are the Christ,h save Yourself and us.”

40 But the other, answering, rebuked him, saying, “Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? 41 And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds; but this Man has done nothing wrong.” 42 Then he said to Jesus, “Lord,i remember me when You come into Your kingdom.”

43 And Jesus said to him, “Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise.”


Jesus Dies on the Cross

44 Now it wasj about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until the ninth hour. 45 Then the sun was darkened,k and the veil of the temple was torn in two. 46 And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, ‘into Your hands I commit My spirit.’l ” Having said this, He breathed His last.

47 So when the centurion saw what had happened, he glorified God, saying, “Certainly this was a righteous Man!”

48 And the whole crowd who came together to that sight, seeing what had been done, beat their breasts and returned. 49 But all His acquaintances, and the women who followed Him from Galilee, stood at a distance, watching these things.


Jesus Buried in Joseph's Tomb

50 Now behold, there was a man named Joseph, a council member, a good and just man. 51 He had not consented to their decision and deed. He was from Arimathea, a city of the Jews, who himself was also waitingm for the kingdom of God. 52 This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. 53 Then he took it down, wrapped it in linen, and laid it in a tomb that was hewn out of the rock, where no one had ever lain before. 54 That day was the Preparation, and the Sabbath drew near.

55 And the women who had come with Him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how His body was laid. 56 Then they returned and prepared spices and fragrant oils. And they rested on the Sabbath according to the commandment.
(NKJV Notes) Luke 23:2 23:2 y NU-Text reads our.23:6 z NU-Text omits of Galilee.23:15 a NU-Text reads for he sent Him back to us.23:17 b NU-Text omits verse 17.23:23 c NU-Text omits and of the chief priests.23:25 d NU-Text and M-Text omit to them.23:30 e Hosea 10:823:34 f NU-Text brackets the first sentence as a later addition.23:38 g NU-Text omits written and in letters of Greek, Latin, and Hebrew.23:39 h NU-Text reads Are You not the Christ?23:42 i NU-Text reads And he said, "Jesus, remember me.23:44 j NU-Text adds already.23:45 k NU-Text reads obscured.23:46 l Psalm 31:523:51 m NU-Text reads who was waiting.

NKJV Copyright