Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 24:1 th de mia twn sabbatwn orqrou baqeo" hlqon epi to mnhma ferousai a htoimasan arwmata kai tine" sun autai"   2 euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou   3 kai eiselqousai ouc euron to swma tou kuriou ihsou   4 kai egeneto en tw diaporeisqai auta" peri toutou kai idou duo andre" epesthsan autai" en esqhsesin astraptousai"   5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn to proswpon ei" thn ghn eipon pro" auta" ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn   6 ouk estin wde all hgerqh mnhsqhte w" elalhsen umin eti wn en th galilaia   7 legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai ei" ceira" anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai   8 kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou   9 kai upostreyasai apo tou mnhmeiou aphggeilan tauta panta toi" endeka kai pasin toi" loipoi"   10 hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria iakwbou kai ai loipai sun autai" ai elegon pro" tou" apostolou" tauta   11 kai efanhsan enwpion autwn wsei lhro" ta rhmata autwn kai hpistoun autai"   12 o de petro" anasta" edramen epi to mnhmeion kai parakuya" blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqen pro" eauton qaumazwn to gegono"   13 kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera ei" kwmhn apecousan stadiou" exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaou"   14 kai autoi wmiloun pro" allhlou" peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn   15 kai egeneto en tw omilein autou" kai suzhtein kai auto" o ihsou" eggisa" suneporeueto autoi"   16 oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton   17 eipen de pro" autou" tine" oi logoi outoi ou" antiballete pro" allhlou" peripatounte" kai este skuqrwpoi   18 apokriqei" de o ei" w onoma kleopa" eipen pro" auton su mono" paroikei" en ierousalhm kai ouk egnw" ta genomena en auth en tai" hmerai" tautai"   19 kai eipen autoi" poia oi de eipon autw ta peri ihsou tou nazwraiou o" egeneto anhr profhth" dunato" en ergw kai logw enantion tou qeou kai panto" tou laou   20 opw" te paredwkan auton oi arcierei" kai oi arconte" hmwn ei" krima qanatou kai estaurwsan auton   21 hmei" de hlpizomen oti auto" estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoi" trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto   22 alla kai gunaike" tine" ex hmwn exesthsan hma" genomenai orqriai epi to mnhmeion   23 kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn   24 kai aphlqon tine" twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outw" kaqw" kai ai gunaike" eipon auton de ouk eidon   25 kai auto" eipen pro" autou" w anohtoi kai bradei" th kardia tou pisteuein epi pasin oi" elalhsan oi profhtai   26 ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein ei" thn doxan autou   27 kai arxameno" apo mwsew" kai apo pantwn twn profhtwn dihrmhneuen autoi" en pasai" tai" grafai" ta peri eautou   28 kai hggisan ei" thn kwmhn ou eporeuonto kai auto" prosepoieito porrwterw poreuesqai   29 kai parebiasanto auton legonte" meinon meq hmwn oti pro" esperan estin kai kekliken h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoi"   30 kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasa" epedidou autoi"   31 autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai auto" afanto" egeneto ap autwn   32 kai eipon pro" allhlou" ouci h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin w" elalei hmin en th odw kai w" dihnoigen hmin ta" grafa"   33 kai anastante" auth th wra upestreyan ei" ierousalhm kai euron sunhqroismenou" tou" endeka kai tou" sun autoi"   34 legonta" oti hgerqh o kurio" ontw" kai wfqh simwni   35 kai autoi exhgounto ta en th odw kai w" egnwsqh autoi" en th klasei tou artou   36 tauta de autwn lalountwn auto" o ihsou" esth en mesw autwn kai legei autoi" eirhnh umin   37 ptohqente" de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein   38 kai eipen autoi" ti tetaragmenoi este kai diati dialogismoi anabainousin en tai" kardiai" umwn   39 idete ta" ceira" mou kai tou" poda" mou oti auto" egw eimi yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqw" eme qewreite econta   40 kai touto eipwn epedeixen autoi" ta" ceira" kai tou" poda"   41 eti de apistountwn autwn apo th" cara" kai qaumazontwn eipen autoi" ecete ti brwsimon enqade   42 oi de epedwkan autw icquo" optou mero" kai apo melissiou khriou   43 kai labwn enwpion autwn efagen   44 eipen de autoi" outoi oi logoi ou" elalhsa pro" uma" eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwsew" kai profhtai" kai yalmoi" peri emou   45 tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai ta" grafa"   46 kai eipen autoi" oti outw" gegraptai kai outw" edei paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera   47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn ei" panta ta eqnh arxamenon apo ierousalhm   48 umei" de este marture" toutwn   49 kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patro" mou ef uma" umei" de kaqisate en th polei ierousalhm ew" ou endushsqe dunamin ex uyou"   50 exhgagen de autou" exw ew" ei" bhqanian kai epara" ta" ceira" autou euloghsen autou"   51 kai egeneto en tw eulogein auton autou" diesth ap autwn kai anefereto ei" ton ouranon   52 kai autoi proskunhsante" auton upestreyan ei" ierousalhm meta cara" megalh"   53 kai hsan diapanto" en tw ierw ainounte" kai eulogounte" ton qeon amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 24:1


Chapter 24

He Is Risen
1 Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other women with them,n came to the tomb bringing the spices which they had prepared. 2 But they found the stone rolled away from the tomb. 3 Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. 4 And it happened, as they were greatlyo perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. 5 Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, “Why do you seek the living among the dead? 6 He is not here, but is risen! Remember how He spoke to you when He was still in Galilee, 7 saying, ‘The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.’

8 And they remembered His words. 9 Then they returned from the tomb and told all these things to the eleven and to all the rest. 10 It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles. 11 And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. 12 But Peter arose and ran to the tomb; and stooping down, he saw the linen cloths lyingp by themselves; and he departed, marveling to himself at what had happened.


The Road to Emmaus

13 Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was seven milesq from Jerusalem. 14 And they talked together of all these things which had happened. 15 So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus Himself drew near and went with them. 16 But their eyes were restrained, so that they did not know Him.

17 And He said to them, “What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?”r

18 Then the one whose name was Cleopas answered and said to Him, “Are You the only stranger in Jerusalem, and have You not known the things which happened there in these days?”

19 And He said to them, “What things?”

So they said to Him, “The things concerning Jesus of Nazareth, who was a Prophet mighty in deed and word before God and all the people, 20 and how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death, and crucified Him. 21 But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. 22 Yes, and certain women of our company, who arrived at the tomb early, astonished us. 23 When they did not find His body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said He was alive. 24 And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said; but Him they did not see.”

25 Then He said to them, “O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! 26 Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory?” 27 And beginning at Moses and all the Prophets, He expounded to them in all the Scriptures the things concerning Himself.


The Disciples' Eyes Opened

28 Then they drew near to the village where they were going, and He indicated that He would have gone farther. 29 But they constrained Him, saying, “Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent.” And He went in to stay with them.

30 Now it came to pass, as He sat at the table with them, that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them. 31 Then their eyes were opened and they knew Him; and He vanished from their sight.

32 And they said to one another, “Did not our heart burn within us while He talked with us on the road, and while He opened the Scriptures to us?” 33 So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and those who were with them gathered together, 34 saying, “The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon!” 35 And they told about the things that had happened on the road, and how He was known to them in the breaking of bread.


Jesus Appears to His Disciples

36 Now as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them, “Peace to you.” 37 But they were terrified and frightened, and supposed they had seen a spirit. 38 And He said to them, “Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? 39 Behold My hands and My feet, that it is I Myself. Handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have.”

40 When He had said this, He showed them His hands and His feet.s 41 But while they still did not believe for joy, and marveled, He said to them, “Have you any food here?” 42 So they gave Him a piece of a broiled fish and some honeycomb.t 43 And He took it and ate in their presence.


The Scriptures Opened

44 Then He said to them, “These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms concerning Me.” 45 And He opened their understanding, that they might comprehend the Scriptures.

46 Then He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to riseu from the dead the third day, 47 and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. 48 And you are witnesses of these things. 49 Behold, I send the Promise of My Father upon you; but tarry in the city of Jerusalemv until you are endued with power from on high.”


The Ascension

50 And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. 51 Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven. 52 And they worshiped Him, and returned to Jerusalem with great joy, 53 and were continually in the temple praising andw blessing God. Amen.xCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 24:1 24:1 n NU-Text omits and certain other women with them.24:4 o NU-Text omits greatly.24:12 p NU-Text omits lying.24:13 q Literally sixty stadia24:17 r NU-Text reads as you walk? And they stood still, looking sad.24:40 s Some printed New Testaments omit this verse. It is found in nearly all Greek manuscripts.24:42 t NU-Text omits and some honeycomb.24:46 u NU-Text reads written, that the Christ should suffer and rise.24:49 v NU-Text omits of Jerusalem.24:53 w NU-Text omits praising and.24:53 x NU-Text omits Amen.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright