Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 3:1 en etei de pentekaidekatw th" hgemonia" tiberiou kaisaro" hgemoneuonto" pontiou pilatou th" ioudaia" kai tetrarcounto" th" galilaia" hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarcounto" th" itouraia" kai tracwnitido" cwra" kai lusaniou th" abilhnh"   2 ep arcierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zacariou uion en th erhmw   3 kai hlqen ei" pasan thn pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoia" ei" afesin amartiwn   4 w" gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legonto" fwnh bownto" en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeia" poieite ta" tribou" autou   5 pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oro" kai bouno" tapeinwqhsetai kai estai ta skolia ei" euqeian kai ai traceiai ei" odou" leia"   6 kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou   7 elegen oun toi" ekporeuomenoi" ocloi" baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn ti" upedeixen umin fugein apo th" melloush" orgh"   8 poihsate oun karpou" axiou" th" metanoia" kai mh arxhsqe legein en eautoi" patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeo" ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam   9 hdh de kai h axinh pro" thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai ei" pur balletai   10 kai ephrwtwn auton oi ocloi legonte" ti oun poihsomen   11 apokriqei" de legei autoi" o ecwn duo citwna" metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiw" poieitw   12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon pro" auton didaskale ti poihsomen   13 o de eipen pro" autou" mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete   14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonte" kai hmei" ti poihsomen kai eipen pro" autou" mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toi" oywnioi" umwn   15 prosdokwnto" de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en tai" kardiai" autwn peri tou iwannou mhpote auto" eih o cristo"   16 apekrinato o iwannh" apasin legwn egw men udati baptizw uma" ercetai de o iscurotero" mou ou ouk eimi ikano" lusai ton imanta twn upodhmatwn autou auto" uma" baptisei en pneumati agiw kai puri   17 ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton ei" thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw   18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon   19 o de hrwdh" o tetrarch" elegcomeno" up autou peri hrwdiado" th" gunaiko" filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdh"   20 proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh   21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqento" kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon   22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai legousan su ei o uio" mou o agaphto" en soi hudokhsa   23 kai auto" hn o ihsou" wsei etwn triakonta arcomeno" wn w" enomizeto uio" iwshf tou hli   24 tou matqat tou leui tou melci tou ianna tou iwshf   25 tou mattaqiou tou amw" tou naoum tou esli tou naggai   26 tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda   27 tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri   28 tou melci tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr   29 tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui   30 tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim   31 tou melea tou mainan tou mattaqa tou naqan tou dauid   32 tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn   33 tou aminadab tou aram tou esrwm tou fare" tou iouda   34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr   35 tou sarouc tou ragau tou falek tou eber tou sala   36 tou kainan tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec   37 tou maqousala tou enwc tou iared tou malelehl tou kainan   38 tou enw" tou shq tou adam tou qeouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 3:1


Chapter 3

John the Baptist Prepares the Way
1 Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, 2 while Annas and Caiaphas were high priests,r the word of God came to John the son of Zacharias in the wilderness. 3 And he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins, 4 as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying:

“The voice of one crying in the wilderness:
‘Prepare the way of the Lord;
Make His paths straight.
5 Every valley shall be filled
And every mountain and hill brought low;
The crooked places shall be made straight
And the rough ways smooth;
6 And all flesh shall see the salvation of God.’s


John Preaches to the People

7 Then he said to the multitudes that came out to be baptized by him, “Brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? 8 Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not begin to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. 9 And even now the ax is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.”

10 So the people asked him, saying, “What shall we do then?”

11 He answered and said to them, “He who has two tunics, let him give to him who has none; and he who has food, let him do likewise.”

12 Then tax collectors also came to be baptized, and said to him, “Teacher, what shall we do?”

13 And he said to them, “Collect no more than what is appointed for you.”

14 Likewise the soldiers asked him, saying, “And what shall we do?”

So he said to them, “Do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages.”

15 Now as the people were in expectation, and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not, 16 John answered, saying to all, “I indeed baptize you with water; but One mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 17 His winnowing fan is in His hand, and He will thoroughly clean out His threshing floor, and gather the wheat into His barn; but the chaff He will burn with unquenchable fire.”

18 And with many other exhortations he preached to the people. 19 But Herod the tetrarch, being rebuked by him concerning Herodias, his brother Philip's wife,t and for all the evils which Herod had done, 20 also added this, above all, that he shut John up in prison.


John Baptizes Jesus

21 When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized; and while He prayed, the heaven was opened. 22 And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven which said, “You are My beloved Son; in You I am well pleased.”


The Genealogy of Jesus Christ

23 Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, the son of Heli, 24 the son of Matthat,u the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph, 25 the son of Mattathiah, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai, 26 the son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Judah, 27 the son of Joannas, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri, 28 the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er, 29 the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, 30 the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim, 31 the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David, 32 the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon, 33 the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, 34 the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, 35 the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, 36 the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, 37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan, 38 the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 3:2 3:2 r NU-Text and M-Text read in the high priesthood of Annas and Caiaphas.3:6 s Isaiah 40:3-53:19 t NU-Text reads his brother's wife.3:24 u This and several other names in the genealogy are spelled somewhat differently in the NU-Text. Since the New King James Version uses the Old Testament spelling for persons mentioned in the New Testament, these variations, which come from the Greek, have not been footnoted.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright