Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 4:1 ihsou" de pneumato" agiou plhrh" upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati ei" thn erhmon   2 hmera" tessarakonta peirazomeno" upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en tai" hmerai" ekeinai" kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen   3 kai eipen autw o diabolo" ei uio" ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai arto"   4 kai apekriqh ihsou" pro" auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpo" all epi panti rhmati qeou   5 kai anagagwn auton o diabolo" ei" oro" uyhlon edeixen autw pasa" ta" basileia" th" oikoumenh" en stigmh cronou   6 kai eipen autw o diabolo" soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn   7 su oun ean proskunhsh" enwpion mou estai sou panta   8 kai apokriqei" autw eipen o ihsou" upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhsei" kurion ton qeon sou kai autw monw latreusei"   9 kai hgagen auton ei" ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uio" ei tou qeou bale seauton enteuqen katw   10 gegraptai gar oti toi" aggeloi" autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se   11 kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyh" pro" liqon ton poda sou   12 kai apokriqei" eipen autw o ihsou" oti eirhtai ouk ekpeirasei" kurion ton qeon sou   13 kai suntelesa" panta peirasmon o diabolo" apesth ap autou acri kairou   14 kai upestreyen o ihsou" en th dunamei tou pneumato" ei" thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olh" th" pericwrou peri autou   15 kai auto" edidasken en tai" sunagwgai" autwn doxazomeno" upo pantwn   16 kai hlqen ei" thn nazaret ou hn teqrammeno" kai eishlqen kata to eiwqo" autw en th hmera twn sabbatwn ei" thn sunagwghn kai anesth anagnwnai   17 kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxa" to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon   18 pneuma kuriou ep eme ou eneken ecrisen me euaggelizesqai ptwcoi" apestalken me iasasqai tou" suntetrimmenou" thn kardian khruxai aicmalwtoi" afesin kai tufloi" anableyin aposteilai teqrausmenou" en afesei   19 khruxai eniauton kuriou dekton   20 kai ptuxa" to biblion apodou" tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonte" autw   21 hrxato de legein pro" autou" oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toi" wsin umwn   22 kai pante" emarturoun autw kai eqaumazon epi toi" logoi" th" carito" toi" ekporeuomenoi" ek tou stomato" autou kai elegon ouc outo" estin o uio" iwshf   23 kai eipen pro" autou" pantw" ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou   24 eipen de amhn legw umin oti oudei" profhth" dekto" estin en th patridi autou   25 ep alhqeia" de legw umin pollai chrai hsan en tai" hmerai" hliou en tw israhl ote ekleisqh o ourano" epi eth tria kai mhna" ex w" egeneto limo" mega" epi pasan thn ghn   26 kai pro" oudemian autwn epemfqh hlia" ei mh ei" sarepta th" sidwno" pro" gunaika chran   27 kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudei" autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suro"   28 kai eplhsqhsan pante" qumou en th sunagwgh akouonte" tauta   29 kai anastante" exebalon auton exw th" polew" kai hgagon auton ew" th" ofruo" tou orou" ef ou h poli" autwn wkodomhto ei" to katakrhmnisai auton   30 auto" de dielqwn dia mesou autwn eporeueto   31 kai kathlqen ei" kapernaoum polin th" galilaia" kai hn didaskwn autou" en toi" sabbasin   32 kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logo" autou   33 kai en th sunagwgh hn anqrwpo" ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh   34 legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqe" apolesai hma" oida se ti" ei o agio" tou qeou   35 kai epetimhsen autw o ihsou" legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion ei" to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton   36 kai egeneto qambo" epi panta" kai sunelaloun pro" allhlou" legonte" ti" o logo" outo" oti en exousia kai dunamei epitassei toi" akaqartoi" pneumasin kai exercontai   37 kai exeporeueto hco" peri autou ei" panta topon th" pericwrou   38 anasta" de ek th" sunagwgh" eishlqen ei" thn oikian simwno" h penqera de tou simwno" hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri auth"   39 kai epista" epanw auth" epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoi"   40 dunonto" de tou hliou pante" osoi eicon asqenounta" nosoi" poikilai" hgagon autou" pro" auton o de eni ekastw autwn ta" ceira" epiqei" eqerapeusen autou"   41 exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristo" o uio" tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai   42 genomenh" de hmera" exelqwn eporeuqh ei" erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton kai hlqon ew" autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn   43 o de eipen pro" autou" oti kai tai" eterai" polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti ei" touto apestalmai   44 kai hn khrusswn en tai" sunagwgai" th" galilaia"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 4:1


Chapter 4

Satan Tempts Jesus
1 Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit intov the wilderness, 2 being tempted for forty days by the devil. And in those days He ate nothing, and afterward, when they had ended, He was hungry.

3 And the devil said to Him, “If You are the Son of God, command this stone to become bread.”

4 But Jesus answered him, saying,wIt is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’x

5 Then the devil, taking Him up on a high mountain, showed Himy all the kingdoms of the world in a moment of time. 6 And the devil said to Him, “All this authority I will give You, and their glory; for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. 7 Therefore, if You will worship before me, all will be Yours.”

8 And Jesus answered and said to him, “Get behind Me, Satan!z Fora it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.’b

9 Then he brought Him to Jerusalem, set Him on the pinnacle of the temple, and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself down from here. 10 For it is written:

‘He shall give His angels charge over you,
To keep you,’ 11 and,

‘In their hands they shall bear you up,
Lest you dash your foot against a stone.’c


12 And Jesus answered and said to him, “It has been said, ‘You shall not tempt the Lord your God.’d

13 Now when the devil had ended every temptation, he departed from Him until an opportune time.


Jesus Begins His Galilean Ministry

14 Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of Him went out through all the surrounding region. 15 And He taught in their synagogues, being glorified by all.


Jesus Rejected at Nazareth

16 So He came to Nazareth, where He had been brought up. And as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read. 17 And He was handed the book of the prophet Isaiah. And when He had opened the book, He found the place where it was written:
18 “The Spirit of the Lord is upon Me,
Because He has anointed Me
To preach the gospel to the poor;
He has sent Me to heal the brokenhearted,e
To proclaim liberty to the captives
And recovery of sight to the blind,
To set at liberty those who are oppressed;
19 To proclaim the acceptable year of the Lord.f


20 Then He closed the book, and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. 21 And He began to say to them, “Today this Scripture is fulfilled in your hearing.” 22 So all bore witness to Him, and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. And they said, “Is this not Joseph's son?”

23 He said to them, “You will surely say this proverb to Me, ‘Physician, heal yourself! Whatever we have heard done in Capernaum,g do also here in Your country.’ 24 Then He said, “Assuredly, I say to you, no prophet is accepted in his own country. 25 But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up three years and six months, and there was a great famine throughout all the land; 26 but to none of them was Elijah sent except to Zarephath,h in the region of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.”

28 So all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, 29 and rose up and thrust Him out of the city; and they led Him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw Him down over the cliff. 30 Then passing through the midst of them, He went His way.


Jesus Casts Out an Unclean Spirit

31 Then He went down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the Sabbaths. 32 And they were astonished at His teaching, for His word was with authority. 33 Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, 34 saying, “Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth? Did You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

35 But Jesus rebuked him, saying, “Be quiet, and come out of him!” And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. 36 Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, “What a word this is! For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.” 37 And the report about Him went out into every place in the surrounding region.


Peter's Mother-in-Law Healed

38 Now He arose from the synagogue and entered Simon's house. But Simon's wife's mother was sick with a high fever, and they made request of Him concerning her. 39 So He stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she arose and served them.


Many Healed After Sabbath Sunset

40 When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to Him; and He laid His hands on every one of them and healed them. 41 And demons also came out of many, crying out and saying, “You are the Christ,i the Son of God!”

And He, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that He was the Christ.


Jesus Preaches in Galilee

42 Now when it was day, He departed and went into a deserted place. And the crowd sought Him and came to Him, and tried to keep Him from leaving them; 43 but He said to them, “I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent.” 44 And He was preaching in the synagogues of Galilee.jCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 4:1 4:1 v NU-Text reads in.4:4 w Deuteronomy 8:34:4 x NU-Text omits but by every word of God.4:5 y NU-Text reads And taking Him up, he showed Him.4:8 z NU-Text omits Get behind Me, Satan.4:8 a NU-Text and M-Text omit For.4:8 b Deuteronomy 6:134:11 c Psalm 91:11, 124:12 d Deuteronomy 6:164:18 e NU-Text omits to heal the brokenhearted.4:19 f Isaiah 61:1, 24:23 g Here and elsewhere the NU-Text spelling is Capharnaum.4:26 h Greek Sarepta4:41 i NU-Text omits the Christ.4:44 j NU-Text reads Judea.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright