Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 5:1 egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw tou akouein ton logon tou qeou kai auto" hn estw" para thn limnhn gennhsaret   2 kai eiden duo ploia estwta para thn limnhn oi de aliei" apobante" ap autwn apeplunan ta diktua   3 emba" de ei" en twn ploiwn o hn tou simwno" hrwthsen auton apo th" gh" epanagagein oligon kai kaqisa" edidasken ek tou ploiou tou" oclou"   4 w" de epausato lalwn eipen pro" ton simwna epanagage ei" to baqo" kai calasate ta diktua umwn ei" agran   5 kai apokriqei" o simwn eipen autw epistata di olh" th" nukto" kopiasante" ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw to diktuon   6 kai touto poihsante" sunekleisan plhqo" icquwn polu dierrhgnuto de to diktuon autwn   7 kai kateneusan toi" metocoi" toi" en tw eterw ploiw tou elqonta" sullabesqai autoi" kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta   8 idwn de simwn petro" prosepesen toi" gonasin ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwlo" eimi kurie   9 qambo" gar periescen auton kai panta" tou" sun autw epi th agra twn icquwn h sunelabon   10 omoiw" de kai iakwbon kai iwannhn uiou" zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen pro" ton simwna o ihsou" mh fobou apo tou nun anqrwpou" esh zwgrwn   11 kai katagagonte" ta ploia epi thn ghn afente" apanta hkolouqhsan autw   12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrh" lepra" kai idwn ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelh" dunasai me kaqarisai   13 kai ekteina" thn ceira hyato autou eipwn qelw kaqarisqhti kai euqew" h lepra aphlqen ap autou   14 kai auto" parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqw" prosetaxen mwsh" ei" marturion autoi"   15 dihrceto de mallon o logo" peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai up autou apo twn asqeneiwn autwn   16 auto" de hn upocwrwn en tai" erhmoi" kai proseucomeno"   17 kai egeneto en mia twn hmerwn kai auto" hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqote" ek pash" kwmh" th" galilaia" kai ioudaia" kai ierousalhm kai dunami" kuriou hn ei" to iasqai autou"   18 kai idou andre" feronte" epi klinh" anqrwpon o" hn paralelumeno" kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai enwpion autou   19 kai mh euronte" poia" eisenegkwsin auton dia ton oclon anabante" epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw ei" to meson emprosqen tou ihsou   20 kai idwn thn pistin autwn eipen autw anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou   21 kai hrxanto dialogizesqai oi grammatei" kai oi farisaioi legonte" ti" estin outo" o" lalei blasfhmia" ti" dunatai afienai amartia" ei mh mono" o qeo"   22 epignou" de o ihsou" tou" dialogismou" autwn apokriqei" eipen pro" autou" ti dialogizesqe en tai" kardiai" umwn   23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeirai kai peripatei   24 ina de eidhte oti exousian ecei o uio" tou anqrwpou epi th" gh" afienai amartia" eipen tw paralelumenw soi legw egeirai kai ara" to klinidion sou poreuou ei" ton oikon sou   25 kai paracrhma anasta" enwpion autwn ara" ef o katekeito aphlqen ei" ton oikon autou doxazwn ton qeon   26 kai ekstasi" elaben apanta" kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legonte" oti eidomen paradoxa shmeron   27 kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi   28 kai katalipwn apanta anasta" hkolouqhsen autw   29 kai epoihsen dochn megalhn leui" autw en th oikia autou kai hn oclo" telwnwn polu" kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi   30 kai egogguzon oi grammatei" autwn kai oi farisaioi pro" tou" maqhta" autou legonte" dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete   31 kai apokriqei" o ihsou" eipen pro" autou" ou creian ecousin oi ugiainonte" iatrou all oi kakw" econte"   32 ouk elhluqa kalesai dikaiou" alla amartwlou" ei" metanoian   33 oi de eipon pro" auton dia ti oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehsei" poiountai omoiw" kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin   34 o de eipen pro" autou" mh dunasqe tou" uiou" tou numfwno" en w o numfio" met autwn estin poihsai nhsteuein   35 eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfio" tote nhsteusousin en ekeinai" tai" hmerai"   36 elegen de kai parabolhn pro" autou" oti oudei" epiblhma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mhge kai to kainon scizei kai tw palaiw ou sumfwnei to apo tou kainou   37 kai oudei" ballei oinon neon ei" askou" palaiou" ei de mhge rhxei o neo" oino" tou" askou" kai auto" ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai   38 alla oinon neon ei" askou" kainou" blhteon kai amfoteroi sunthrountai   39 kai oudei" piwn palaion euqew" qelei neon legei gar o palaio" crhstotero" estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 5:1


Chapter 5

Four Fishermen Called as Disciples
1 So it was, as the multitude pressed about Him to hear the word of God, that He stood by the Lake of Gennesaret, 2 and saw two boats standing by the lake; but the fishermen had gone from them and were washing their nets. 3 Then He got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And He sat down and taught the multitudes from the boat.

4 When He had stopped speaking, He said to Simon, “Launch out into the deep and let down your nets for a catch.”

5 But Simon answered and said to Him, “Master, we have toiled all night and caught nothing; nevertheless at Your word I will let down the net.” 6 And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. 7 So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. 8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, “Depart from me, for I am a sinful man, O Lord!”

9 For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken; 10 and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, “Do not be afraid. From now on you will catch men.” 11 So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed Him.


Jesus Cleanses a Leper

12 And it happened when He was in a certain city, that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus; and he fell on his face and implored Him, saying, “Lord, if You are willing, You can make me clean.”

13 Then He put out His hand and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” Immediately the leprosy left him. 14 And He charged him to tell no one, “But go and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing, as a testimony to them, just as Moses commanded.”

15 However, the report went around concerning Him all the more; and great multitudes came together to hear, and to be healed by Him of their infirmities. 16 So He Himself often withdrew into the wilderness and prayed.


Jesus Forgives and Heals a Paralytic

17 Now it happened on a certain day, as He was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them.k 18 Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before Him. 19 And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus.

20 When He saw their faith, He said to him, “Man, your sins are forgiven you.”

21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, “Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?”

22 But when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them, “Why are you reasoning in your hearts? 23 Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Rise up and walk’? 24 But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”—He said to the man who was paralyzed, “I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.”

25 Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. 26 And they were all amazed, and they glorified God and were filled with fear, saying, “We have seen strange things today!”


Matthew the Tax Collector

27 After these things He went out and saw a tax collector named Levi, sitting at the tax office. And He said to him, “Follow Me.” 28 So he left all, rose up, and followed Him.

29 Then Levi gave Him a great feast in his own house. And there were a great number of tax collectors and others who sat down with them. 30 And their scribes and the Phariseesl complained against His disciples, saying, “Why do You eat and drink with tax collectors and sinners?”

31 Jesus answered and said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. 32 I have not come to call the righteous, but sinners, to repentance.”


Jesus Is Questioned About Fasting

33 Then they said to Him, “Why dom the disciples of John fast often and make prayers, and likewise those of the Pharisees, but Yours eat and drink?”

34 And He said to them, “Can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? 35 But the days will come when the bridegroom will be taken away from them; then they will fast in those days.”

36 Then He spoke a parable to them: “No one puts a piece from a new garment on an old one;n otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. 37 And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. 38 But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved.o 39 And no one, having drunk old wine, immediatelyp desires new; for he says, ‘The old is better.’qCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 5:17 5:17 k NU-Text reads present with Him to heal.5:30 l NU-Text reads But the Pharisees and their scribes.5:33 m NU-Text omits Why do, making the verse a statement.5:36 n NU-Text reads No one tears a piece from a new garment and puts it on an old one.5:38 o NU-Text omits and both are preserved.5:39 p NU-Text omits immediately.5:39 q NU-Text reads good.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright