Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 6:1 egeneto de en sabbatw deuteroprwtw diaporeuesqai auton dia twn sporimwn kai etillon oi maqhtai autou tou" stacua" kai hsqion ywconte" tai" cersin   2 tine" de twn farisaiwn eipon autoi" ti poieite o ouk exestin poiein en toi" sabbasin   3 kai apokriqei" pro" autou" eipen o ihsou" oude touto anegnwte o epoihsen dauid opote epeinasen auto" kai oi met autou onte"   4 w" eishlqen ei" ton oikon tou qeou kai tou" artou" th" proqesew" elaben kai efagen kai edwken kai toi" met autou ou" ouk exestin fagein ei mh monou" tou" ierei"   5 kai elegen autoi" oti kurio" estin o uio" tou anqrwpou kai tou sabbatou   6 egeneto de kai en eterw sabbatw eiselqein auton ei" thn sunagwghn kai didaskein kai hn ekei anqrwpo" kai h ceir autou h dexia hn xhra   7 parethroun de auton oi grammatei" kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeusei ina eurwsin kathgorian autou   8 auto" de hdei tou" dialogismou" autwn kai eipen tw anqrwpw tw xhran econti thn ceira egeirai kai sthqi ei" to meson o de anasta" esth   9 eipen oun o ihsou" pro" autou" eperwthsw uma" ti exestin toi" sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apolesai   10 kai peribleyameno" panta" autou" eipen tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou o de epoihsen outw" kai apokatestaqh h ceir autou ugih" w" h allh   11 autoi de eplhsqhsan anoia" kai dielaloun pro" allhlou" ti an poihseian tw ihsou   12 egeneto de en tai" hmerai" tautai" exhlqen ei" to oro" proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou qeou   13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen tou" maqhta" autou kai eklexameno" ap autwn dwdeka ou" kai apostolou" wnomasen   14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou iakwbon kai iwannhn filippon kai barqolomaion   15 matqaion kai qwman iakwbon ton tou alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn   16 ioudan iakwbou kai ioudan iskariwthn o" kai egeneto prodoth"   17 kai kataba" met autwn esth epi topou pedinou kai oclo" maqhtwn autou kai plhqo" polu tou laou apo pash" th" ioudaia" kai ierousalhm kai th" paraliou turou kai sidwno" oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn   18 kai oi ocloumenoi upo pneumatwn akaqartwn kai eqerapeuonto   19 kai pa" o oclo" ezhtei aptesqai autou oti dunami" par autou exhrceto kai iato panta"   20 kai auto" epara" tou" ofqalmou" autou ei" tou" maqhta" autou elegen makarioi oi ptwcoi oti umetera estin h basileia tou qeou   21 makarioi oi peinwnte" nun oti cortasqhsesqe makarioi oi klaionte" nun oti gelasete   22 makarioi este otan mishswsin uma" oi anqrwpoi kai otan aforiswsin uma" kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn w" ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou   23 cairete en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqo" umwn polu" en tw ouranw kata tauta gar epoioun toi" profhtai" oi patere" autwn   24 plhn ouai umin toi" plousioi" oti apecete thn paraklhsin umwn   25 ouai umin oi empeplhsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelwnte" nun oti penqhsete kai klausete   26 ouai umin otan kalw" uma" eipwsin pante" oi anqrwpoi kata tauta gar epoioun toi" yeudoprofhtai" oi patere" autwn   27 all umin legw toi" akouousin agapate tou" ecqrou" umwn kalw" poieite toi" misousin uma"   28 eulogeite tou" katarwmenou" umin kai proseucesqe uper twn ephreazontwn uma"   29 tw tuptonti se epi thn siagona parece kai thn allhn kai apo tou aironto" sou to imation kai ton citwna mh kwlush"   30 panti de tw aitounti se didou kai apo tou aironto" ta sa mh apaitei   31 kai kaqw" qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi kai umei" poieite autoi" omoiw"   32 kai ei agapate tou" agapwnta" uma" poia umin cari" estin kai gar oi amartwloi tou" agapwnta" autou" agapwsin   33 kai ean agaqopoihte tou" agaqopoiounta" uma" poia umin cari" estin kai gar oi amartwloi to auto poiousin   34 kai ean daneizhte par wn elpizete apolabein poia umin cari" estin kai gar oi amartwloi amartwloi" daneizousin ina apolabwsin ta isa   35 plhn agapate tou" ecqrou" umwn kai agaqopoieite kai daneizete mhden apelpizonte" kai estai o misqo" umwn polu" kai esesqe uioi tou uyistou oti auto" crhsto" estin epi tou" acaristou" kai ponhrou"   36 ginesqe oun oiktirmone" kaqw" kai o pathr umwn oiktirmwn estin   37 kai mh krinete kai ou mh kriqhte mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe   38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekcunomenon dwsousin ei" ton kolpon umwn tw gar autw metrw w metreite antimetrhqhsetai umin   39 eipen de parabolhn autoi" mhti dunatai tuflo" tuflon odhgein ouci amfoteroi ei" boqunon pesountai   40 ouk estin maqhth" uper ton didaskalon autou kathrtismeno" de pa" estai w" o didaskalo" autou   41 ti de blepei" to karfo" to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoei"   42 h pw" dunasai legein tw adelfw sou adelfe afe" ekbalw to karfo" to en tw ofqalmw sou auto" thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyei" ekbalein to karfo" to en tw ofqalmw tou adelfou   43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon   44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou trugwsin stafulhn   45 o agaqo" anqrwpo" ek tou agaqou qhsaurou th" kardia" autou proferei to agaqon kai o ponhro" anqrwpo" ek tou ponhrou qhsaurou th" kardia" autou proferei to ponhron ek gar tou perisseumato" th" kardia" lalei to stoma autou   46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw   47 pa" o ercomeno" pro" me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autou" upodeixw umin tini estin omoio"   48 omoio" estin anqrwpw oikodomounti oikian o" eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmura" de genomenh" proserrhxen o potamo" th oikia ekeinh kai ouk iscusen saleusai authn teqemeliwto gar epi thn petran   49 o de akousa" kai mh poihsa" omoio" estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwri" qemeliou h proserrhxen o potamo" kai euqew" epesen kai egeneto to rhgma th" oikia" ekeinh" megaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Luke 6:1


Chapter 6

Jesus Is Lord of the Sabbath
1 Now it happened on the second Sabbath after the firstr that He went through the grainfields. And His disciples plucked the heads of grain and ate them, rubbing them in their hands. 2 And some of the Pharisees said to them, “Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?”

3 But Jesus answering them said, “Have you not even read this, what David did when he was hungry, he and those who were with him: 4 how he went into the house of God, took and ate the showbread, and also gave some to those with him, which is not lawful for any but the priests to eat?” 5 And He said to them, “The Son of Man is also Lord of the Sabbath.”


Healing on the Sabbath

6 Now it happened on another Sabbath, also, that He entered the synagogue and taught. And a man was there whose right hand was withered. 7 So the scribes and Pharisees watched Him closely, whether He would heal on the Sabbath, that they might find an accusation against Him. 8 But He knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, “Arise and stand here.” And he arose and stood. 9 Then Jesus said to them, “I will ask you one thing: Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to destroy?”s 10 And when He had looked around at them all, He said to the man,tStretch out your hand.” And he did so, and his hand was restored as whole as the other.u 11 But they were filled with rage, and discussed with one another what they might do to Jesus.


The Twelve Apostles

12 Now it came to pass in those days that He went out to the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. 13 And when it was day, He called His disciples to Himself; and from them He chose twelve whom He also named apostles: 14 Simon, whom He also named Peter, and Andrew his brother; James and John; Philip and Bartholomew; 15 Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot; 16 Judas the son of James, and Judas Iscariot who also became a traitor.


Jesus Heals a Great Multitude

17 And He came down with them and stood on a level place with a crowd of His disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear Him and be healed of their diseases, 18 as well as those who were tormented with unclean spirits. And they were healed. 19 And the whole multitude sought to touch Him, for power went out from Him and healed them all.


The Beatitudes

20 Then He lifted up His eyes toward His disciples, and said:

Blessed are you poor,
For yours is the kingdom of God. 21 Blessed are you who hunger now,

For you shall be filled.
Blessed are you who weep now,
For you shall laugh. 22 Blessed are you when men hate you,

And when they exclude you,
And revile you, and cast out your name as evil,
For the Son of Man's sake. 23 Rejoice in that day and leap for joy!

For indeed your reward is great in heaven,
For in like manner their fathers did to the prophets.


Jesus Pronounces Woes
24 But woe to you who are rich,

For you have received your consolation. 25 Woe to you who are full,

For you shall hunger.
Woe to you who laugh now,
For you shall mourn and weep. 26 Woe to youv when allw men speak well of you,

For so did their fathers to the false prophets.


Love Your Enemies

27 But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, 28 bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. 29 To him who strikes you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. 30 Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back. 31 And just as you want men to do to you, you also do to them likewise.

32 But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. 33 And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. 34 And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. 35 But love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the unthankful and evil. 36 Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.


Do Not Judge

37 Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. 38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.”

39 And He spoke a parable to them: “Can the blind lead the blind? Will they not both fall into the ditch? 40 A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. 41 And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not perceive the plank in your own eye? 42 Or how can you say to your brother, ‘Brother, let me remove the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the plank that is in your own eye? Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother's eye.


A Tree Is Known by Its Fruit

43 For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. 44 For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. 45 A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heartx brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.


Build on the Rock

46 But why do you call Me ‘Lord, Lord,’ and not do the things which I say? 47 Whoever comes to Me, and hears My sayings and does them, I will show you whom he is like: 48 He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock.y 49 But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently; and immediately it fell.z And the ruin of that house was great.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 6:1 6:1 r NU-Text reads on a Sabbath.6:9 s M-Text reads to kill.6:10 t NU-Text and M-Text read to him.6:10 u NU-Text omits as whole as the other.6:26 v NU-Text and M-Text omit to you.6:26 w M-Text omits all.6:45 x NU-Text omits treasure of his heart.6:48 y NU-Text reads for it was well built.6:49 z NU-Text reads collapsed.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright