Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Luke 8:1 kai egeneto en tw kaqexh" kai auto" diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomeno" thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw   2 kai gunaike" tine" ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af h" daimonia epta exelhluqei   3 kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitine" dihkonoun autoi" apo twn uparcontwn autai"   4 sunionto" de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn pro" auton eipen dia parabolh"   5 exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto   6 kai eteron epesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada   7 kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto   8 kai eteron epesen ei" thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw   9 ephrwtwn de auton oi maqhtai autou legonte" ti" eih h parabolh auth   10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria th" basileia" tou qeou toi" de loipoi" en parabolai" ina bleponte" mh blepwsin kai akouonte" mh suniwsin   11 estin de auth h parabolh o sporo" estin o logo" tou qeou   12 oi de para thn odon eisin oi akouonte" eita ercetai o diabolo" kai airei ton logon apo th" kardia" autwn ina mh pisteusante" swqwsin   13 oi de epi th" petra" oi otan akouswsin meta cara" decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi pro" kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai   14 to de ei" ta" akanqa" peson outoi eisin oi akousante" kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin   15 to de en th kalh gh outoi eisin oitine" en kardia kalh kai agaqh akousante" ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh   16 oudei" de lucnon aya" kaluptei auton skeuei h upokatw klinh" tiqhsin all epi lucnia" epitiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fw"   17 ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou gnwsqhsetai kai ei" faneron elqh   18 blepete oun pw" akouete o" gar ean ech doqhsetai autw kai o" ean mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou   19 paregenonto de pro" auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon   20 kai aphggelh autw legontwn h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein se qelonte"   21 o de apokriqei" eipen pro" autou" mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouonte" kai poiounte" auton   22 kai egeneto en mia twn hmerwn kai auto" enebh ei" ploion kai oi maqhtai autou kai eipen pro" autou" dielqwmen ei" to peran th" limnh" kai anhcqhsan   23 pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou ei" thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon   24 proselqonte" de dihgeiran auton legonte" epistata epistata apollumeqa o de egerqei" epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udato" kai epausanto kai egeneto galhnh   25 eipen de autoi" pou estin h pisti" umwn fobhqente" de eqaumasan legonte" pro" allhlou" ti" ara outo" estin oti kai toi" anemoi" epitassei kai tw udati kai upakouousin autw   26 kai katepleusan ei" thn cwran twn gadarhnwn hti" estin antiperan th" galilaia"   27 exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen autw anhr ti" ek th" polew" o" eicen daimonia ek cronwn ikanwn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en toi" mnhmasin   28 idwn de ton ihsoun kai anakraxa" prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou deomai sou mh me basanish"   29 parhggeilen gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou polloi" gar cronoi" sunhrpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedai" fulassomeno" kai diarrhsswn ta desma hlauneto upo tou daimono" ei" ta" erhmou"   30 ephrwthsen de auton o ihsou" legwn ti soi estin onoma o de eipen legewn oti daimonia polla eishlqen ei" auton   31 kai parekalei auton ina mh epitaxh autoi" ei" thn abusson apelqein   32 hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenwn en tw orei kai parekaloun auton ina epitreyh autoi" ei" ekeinou" eiselqein kai epetreyen autoi"   33 exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqon ei" tou" coirou" kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou ei" thn limnhn kai apepnigh   34 idonte" de oi boskonte" to gegenhmenon efugon kai aphggeilan ei" thn polin kai ei" tou" agrou"   35 exhlqon de idein to gegono" kai hlqon pro" ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exelhluqei imatismenon kai swfronounta para tou" poda" tou ihsou kai efobhqhsan   36 aphggeilan de autoi" kai oi idonte" pw" eswqh o daimonisqei"   37 kai hrwthsan auton apan to plhqo" th" pericwrou twn gadarhnwn apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto auto" de emba" ei" to ploion upestreyen   38 edeeto de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton o ihsou" legwn   39 upostrefe ei" ton oikon sou kai dihgou osa epoihsen soi o qeo" kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsou"   40 egeneto de en tw upostreyai ton ihsoun apedexato auton o oclo" hsan gar pante" prosdokwnte" auton   41 kai idou hlqen anhr w onoma iaeiro" kai auto" arcwn th" sunagwgh" uphrcen kai peswn para tou" poda" tou ihsou parekalei auton eiselqein ei" ton oikon autou   42 oti qugathr monogenh" hn autw w" etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton   43 kai gunh ousa en rusei aimato" apo etwn dwdeka hti" iatroi" prosanalwsasa olon ton bion ouk iscusen up oudeno" qerapeuqhnai   44 proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusi" tou aimato" auth"   45 kai eipen o ihsou" ti" o ayameno" mou arnoumenwn de pantwn eipen o petro" kai oi met autou epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin kai legei" ti" o ayameno" mou   46 o de ihsou" eipen hyato mou ti" egw gar egnwn dunamin exelqousan ap emou   47 idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen autw enwpion panto" tou laou kai w" iaqh paracrhma   48 o de eipen auth qarsei qugater h pisti" sou seswken se poreuou ei" eirhnhn   49 eti autou lalounto" ercetai ti" para tou arcisunagwgou legwn autw oti teqnhken h qugathr sou mh skulle ton didaskalon   50 o de ihsou" akousa" apekriqh autw legwn mh fobou monon pisteue kai swqhsetai   51 elqwn de ei" thn oikian ouk afhken eiselqein oudena ei mh petron kai iwannhn kai iakwbon kai ton patera th" paido" kai thn mhtera   52 eklaion de pante" kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ouk apeqanen alla kaqeudei   53 kai kategelwn autou eidote" oti apeqanen   54 auto" de ekbalwn exw panta" kai krathsa" th" ceiro" auth" efwnhsen legwn h pai" egeirou   55 kai epestreyen to pneuma auth" kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein   56 kai exesthsan oi gonei" auth" o de parhggeilen autoi" mhdeni eipein to gegono"


 

(NKJV) Luke 8:1


Chapter 8

Many Women Minister to Jesus
1 Now it came to pass, afterward, that He went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the twelve were with Him, 2 and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities—Mary called Magdalene, out of whom had come seven demons, 3 and Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for Himf from their substance.


The Parable of the Sower

4 And when a great multitude had gathered, and they had come to Him from every city, He spoke by a parable: 5 A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. 6 Some fell on rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. 7 And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. 8 But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a hundredfold.” When He had said these things He cried, “He who has ears to hear, let him hear!”


The Purpose of Parables

9 Then His disciples asked Him, saying, “What does this parable mean?”

10 And He said, “To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that

‘Seeing they may not see,
And hearing they may not understand.’g


The Parable of the Sower Explained

11 Now the parable is this: The seed is the word of God. 12 Those by the wayside are the ones who hear; then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. 13 But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, who believe for a while and in time of temptation fall away. 14 Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. 15 But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience.


The Parable of the Revealed Light

16 No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. 17 For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. 18 Therefore take heed how you hear. For whoever has, to him more will be given; and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him.”


Jesus' Mother and Brothers Come to Him

19 Then His mother and brothers came to Him, and could not approach Him because of the crowd. 20 And it was told Him by some, who said, “Your mother and Your brothers are standing outside, desiring to see You.”

21 But He answered and said to them, “My mother and My brothers are these who hear the word of God and do it.”


Wind and Wave Obey Jesus

22 Now it happened, on a certain day, that He got into a boat with His disciples. And He said to them, “Let us cross over to the other side of the lake.” And they launched out. 23 But as they sailed He fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water, and were in jeopardy. 24 And they came to Him and awoke Him, saying, “Master, Master, we are perishing!”

Then He arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and there was a calm. 25 But He said to them, “Where is your faith?”

And they were afraid, and marveled, saying to one another, “Who can this be? For He commands even the winds and water, and they obey Him!”


A Demon-Possessed Man Healed

26 Then they sailed to the country of the Gadarenes,h which is opposite Galilee. 27 And when He stepped out on the land, there met Him a certain man from the city who had demons for a long time. And he wore no clothes,i nor did he live in a house but in the tombs. 28 When he saw Jesus, he cried out, fell down before Him, and with a loud voice said, “What have I to do with You, Jesus, Son of the Most High God? I beg You, do not torment me!” 29 For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. For it had often seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackles; and he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness.

30 Jesus asked him, saying, “What is your name?”

And he said, “Legion,” because many demons had entered him. 31 And they begged Him that He would not command them to go out into the abyss.

32 Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged Him that He would permit them to enter them. And He permitted them. 33 Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned.

34 When those who fed them saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. 35 Then they went out to see what had happened, and came to Jesus, and found the man from whom the demons had departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. And they were afraid. 36 They also who had seen it told them by what means he who had been demon-possessed was healed. 37 Then the whole multitude of the surrounding region of the Gadarenesj asked Him to depart from them, for they were seized with great fear. And He got into the boat and returned.

38 Now the man from whom the demons had departed begged Him that he might be with Him. But Jesus sent him away, saying, 39 Return to your own house, and tell what great things God has done for you.” And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him.


A Girl Restored to Life and a Woman Healed

40 So it was, when Jesus returned, that the multitude welcomed Him, for they were all waiting for Him. 41 And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus’ feet and begged Him to come to his house, 42 for he had an only daughter about twelve years of age, and she was dying.

But as He went, the multitudes thronged Him. 43 Now a woman, having a flow of blood for twelve years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, 44 came from behind and touched the border of His garment. And immediately her flow of blood stopped.

45 And Jesus said, “Who touched Me?”

When all denied it, Peter and those with himk said, “Master, the multitudes throng and press You, and You say, ‘Who touched Me?’l

46 But Jesus said, “Somebody touched Me, for I perceived power going out from Me.” 47 Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling; and falling down before Him, she declared to Him in the presence of all the people the reason she had touched Him and how she was healed immediately.

48 And He said to her, “Daughter, be of good cheer;m your faith has made you well. Go in peace.”

49 While He was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, “Your daughter is dead. Do not trouble the Teacher.”n

50 But when Jesus heard it, He answered him, saying, “Do not be afraid; only believe, and she will be made well.” 51 When He came into the house, He permitted no one to go ino except Peter, James, and John,p and the father and mother of the girl. 52 Now all wept and mourned for her; but He said, “Do not weep; she is not dead, but sleeping.” 53 And they ridiculed Him, knowing that she was dead.

54 But He put them all outside,q took her by the hand and called, saying, “Little girl, arise.” 55 Then her spirit returned, and she arose immediately. And He commanded that she be given something to eat. 56 And her parents were astonished, but He charged them to tell no one what had happened.
(NKJV Notes) Luke 8:3 8:3 f NU-Text and M-Text read them.8:10 g Isaiah 6:98:26 h NU-Text reads Gerasenes.8:27 i NU-Text reads who had demons and for a long time wore no clothes.8:37 j NU-Text reads Gerasenes.8:45 k NU-Text omits and those with him.8:45 l NU-Text omits and You say, 'Who touched Me?'8:48 m NU-Text omits be of good cheer.8:49 n NU-Text adds anymore.8:51 o NU-Text adds with Him.8:51 p NU-Text and M-Text read Peter, John, and James.8:54 q NU-Text omits put them all outside.

NKJV Copyright