Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Luke 9:1 sugkalesameno" de tou" dwdeka maqhta" autou edwken autoi" dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosou" qerapeuein   2 kai apesteilen autou" khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai tou" asqenounta"   3 kai eipen pro" autou" mhden airete ei" thn odon mhte rabdou" mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwna" ecein   4 kai ei" hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe   5 kai osoi an mh dexwntai uma" exercomenoi apo th" polew" ekeinh" kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate ei" marturion ep autou"   6 exercomenoi de dihrconto kata ta" kwma" euaggelizomenoi kai qerapeuonte" pantacou   7 hkousen de hrwdh" o tetrarch" ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannh" eghgertai ek nekrwn   8 upo tinwn de oti hlia" efanh allwn de oti profhth" ei" twn arcaiwn anesth   9 kai eipen o hrwdh" iwannhn egw apekefalisa ti" de estin outo" peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton   10 kai upostreyante" oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autou" upecwrhsen kat idian ei" topon erhmon polew" kaloumenh" bhqsaida   11 oi de ocloi gnonte" hkolouqhsan autw kai dexameno" autou" elalei autoi" peri th" basileia" tou qeou kai tou" creian econta" qerapeia" iato   12 h de hmera hrxato klinein proselqonte" de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqonte" ei" ta" kuklw kwma" kai tou" agrou" kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen   13 eipen de pro" autou" dote autoi" umei" fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icque" ei mhti poreuqente" hmei" agoraswmen ei" panta ton laon touton brwmata   14 hsan gar wsei andre" pentakiscilioi eipen de pro" tou" maqhta" autou kataklinate autou" klisia" ana penthkonta   15 kai epoihsan outw" kai aneklinan apanta"   16 labwn de tou" pente artou" kai tou" duo icqua" anableya" ei" ton ouranon euloghsen autou" kai kateklasen kai edidou toi" maqhtai" paratiqenai tw oclw   17 kai efagon kai ecortasqhsan pante" kai hrqh to perisseusan autoi" klasmatwn kofinoi dwdeka   18 kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamona" sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autou" legwn tina me legousin oi ocloi einai   19 oi de apokriqente" eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhth" ti" twn arcaiwn anesth   20 eipen de autoi" umei" de tina me legete einai apokriqei" de o petro" eipen ton criston tou qeou   21 o de epitimhsa" autoi" parhggeilen mhdeni eipein touto   22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai   23 elegen de pro" panta" ei ti" qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi   24 o" gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn o" d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outo" swsei authn   25 ti gar wfeleitai anqrwpo" kerdhsa" ton kosmon olon eauton de apolesa" h zhmiwqei"   26 o" gar an epaiscunqh me kai tou" emou" logou" touton o uio" tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patro" kai twn agiwn aggelwn   27 legw de umin alhqw" eisin tine" twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ew" an idwsin thn basileian tou qeou   28 egeneto de meta tou" logou" toutou" wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh ei" to oro" proseuxasqai   29 kai egeneto en tw proseucesqai auton to eido" tou proswpou autou eteron kai o imatismo" autou leuko" exastraptwn   30 kai idou andre" duo sunelaloun autw oitine" hsan mwsh" kai hlia"   31 oi ofqente" en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm   32 o de petro" kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsante" de eidon thn doxan autou kai tou" duo andra" tou" sunestwta" autw   33 kai egeneto en tw diacwrizesqai autou" ap autou eipen o petro" pro" ton ihsoun epistata kalon estin hma" wde einai kai poihswmen skhna" trei" mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidw" o legei   34 tauta de autou legonto" egeneto nefelh kai epeskiasen autou" efobhqhsan de en tw ekeinou" eiselqein ei" thn nefelhn   35 kai fwnh egeneto ek th" nefelh" legousa outo" estin o uio" mou o agaphto" autou akouete   36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsou" mono" kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinai" tai" hmerai" ouden wn ewrakasin   37 egeneto de en th exh" hmera katelqontwn autwn apo tou orou" sunhnthsen autw oclo" polu"   38 kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenh" estin moi   39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnh" krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogi" apocwrei ap autou suntribon auton   40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan   41 apokriqei" de o ihsou" eipen w genea apisto" kai diestrammenh ew" pote esomai pro" uma" kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou   42 eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsou" tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou   43 exeplhssonto de pante" epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oi" epoihsen o ihsou" eipen pro" tou" maqhta" autou   44 qesqe umei" ei" ta wta umwn tou" logou" toutou" o gar uio" tou anqrwpou mellei paradidosqai ei" ceira" anqrwpwn   45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmato" toutou   46 eishlqen de dialogismo" en autoi" to ti" an eih meizwn autwn   47 o de ihsou" idwn ton dialogismon th" kardia" autwn epilabomeno" paidiou esthsen auto par eautw   48 kai eipen autoi" o" ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai o" ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikrotero" en pasin umin uparcwn outo" estai mega"   49 apokriqei" de o iwannh" eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn   50 kai eipen pro" auton o ihsou" mh kwluete o" gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin   51 egeneto de en tw sumplhrousqai ta" hmera" th" analhyew" autou kai auto" to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai ei" ierousalhm   52 kai apesteilen aggelou" pro proswpou autou kai poreuqente" eishlqon ei" kwmhn samareitwn wste etoimasai autw   53 kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon ei" ierousalhm   54 idonte" de oi maqhtai autou iakwbo" kai iwannh" eipon kurie qelei" eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autou" w" kai hlia" epoihsen   55 strafei" de epetimhsen autoi" kai eipen ouk oidate oiou pneumato" este umei"   56 o gar uio" tou anqrwpou ouk hlqen yuca" anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan ei" eteran kwmhn   57 egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen ti" pro" auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie   58 kai eipen autw o ihsou" ai alwpeke" fwleou" ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwsei" o de uio" tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh   59 eipen de pro" eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou   60 eipen de autw o ihsou" afe" tou" nekrou" qayai tou" eautwn nekrou" su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou   61 eipen de kai etero" akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toi" ei" ton oikon mou   62 eipen de pro" auton o ihsou" oudei" epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn ei" ta opisw euqeto" estin ei" thn basileian tou qeouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Luke 9:1


Chapter 9

Sending Out the Twelve
1 Then He called His twelve disciples together and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 2 He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. 3 And He said to them, “Take nothing for the journey, neither staffs nor bag nor bread nor money; and do not have two tunics apiece.

4 Whatever house you enter, stay there, and from there depart. 5 And whoever will not receive you, when you go out of that city, shake off the very dust from your feet as a testimony against them.”

6 So they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere.


Herod Seeks to See Jesus

7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by Him; and he was perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead, 8 and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen again. 9 Herod said, “John I have beheaded, but who is this of whom I hear such things?” So he sought to see Him.


Feeding the Five Thousand

10 And the apostles, when they had returned, told Him all that they had done. Then He took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida. 11 But when the multitudes knew it, they followed Him; and He received them and spoke to them about the kingdom of God, and healed those who had need of healing. 12 When the day began to wear away, the twelve came and said to Him, “Send the multitude away, that they may go into the surrounding towns and country, and lodge and get provisions; for we are in a deserted place here.”

13 But He said to them, “You give them something to eat.”

And they said, “We have no more than five loaves and two fish, unless we go and buy food for all these people.” 14 For there were about five thousand men.

Then He said to His disciples, “Make them sit down in groups of fifty.” 15 And they did so, and made them all sit down.

16 Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed and broke them, and gave them to the disciples to set before the multitude. 17 So they all ate and were filled, and twelve baskets of the leftover fragments were taken up by them.


Peter Confesses Jesus as the Christ

18 And it happened, as He was alone praying, that His disciples joined Him, and He asked them, saying, “Who do the crowds say that I am?”

19 So they answered and said, “John the Baptist, but some say Elijah; and others say that one of the old prophets has risen again.”

20 He said to them, “But who do you say that I am?”

Peter answered and said, “The Christ of God.”


Jesus Predicts His Death and Resurrection

21 And He strictly warned and commanded them to tell this to no one, 22 saying, “The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day.”


Take Up the Cross and Follow Him

23 Then He said to them all, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily,r and follow Me. 24 For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will save it. 25 For what profit is it to a man if he gains the whole world, and is himself destroyed or lost? 26 For whoever is ashamed of Me and My words, of him the Son of Man will be ashamed when He comes in His own glory, and in His Father's, and of the holy angels.


Jesus Transfigured on the Mount
27 But I tell you truly, there are some standing here who shall not taste death till they see the kingdom of God.”

28 Now it came to pass, about eight days after these sayings, that He took Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. 29 As He prayed, the appearance of His face was altered, and His robe became white and glistening. 30 And behold, two men talked with Him, who were Moses and Elijah, 31 who appeared in glory and spoke of His decease which He was about to accomplish at Jerusalem. 32 But Peter and those with him were heavy with sleep; and when they were fully awake, they saw His glory and the two men who stood with Him. 33 Then it happened, as they were parting from Him, that Peter said to Jesus, “Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah”—not knowing what he said.

34 While he was saying this, a cloud came and overshadowed them; and they were fearful as they entered the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son.s Hear Him!” 36 When the voice had ceased, Jesus was found alone. But they kept quiet, and told no one in those days any of the things they had seen.


A Boy Is Healed

37 Now it happened on the next day, when they had come down from the mountain, that a great multitude met Him. 38 Suddenly a man from the multitude cried out, saying, “Teacher, I implore You, look on my son, for he is my only child. 39 And behold, a spirit seizes him, and he suddenly cries out; it convulses him so that he foams at the mouth; and it departs from him with great difficulty, bruising him. 40 So I implored Your disciples to cast it out, but they could not.”

41 Then Jesus answered and said, “O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here.” 42 And as he was still coming, the demon threw him down and convulsed him. Then Jesus rebuked the unclean spirit, healed the child, and gave him back to his father.


Jesus Again Predicts His Death

43 And they were all amazed at the majesty of God.

But while everyone marveled at all the things which Jesus did, He said to His disciples, 44 Let these words sink down into your ears, for the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men.” 45 But they did not understand this saying, and it was hidden from them so that they did not perceive it; and they were afraid to ask Him about this saying.


Who Is the Greatest?

46 Then a dispute arose among them as to which of them would be greatest. 47 And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a little child and set him by Him, 48 and said to them, “Whoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great.”


Jesus Forbids Sectarianism

49 Now John answered and said, “Master, we saw someone casting out demons in Your name, and we forbade him because he does not follow with us.”

50 But Jesus said to him, “Do not forbid him, for he who is not against ust is on our side.”u


A Samaritan Village Rejects the Savior

51 Now it came to pass, when the time had come for Him to be received up, that He steadfastly set His face to go to Jerusalem, 52 and sent messengers before His face. And as they went, they entered a village of the Samaritans, to prepare for Him. 53 But they did not receive Him, because His face was set for the journey to Jerusalem. 54 And when His disciples James and John saw this, they said, “Lord, do You want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did?”v

55 But He turned and rebuked them,w and said, “You do not know what manner of spirit you are of. 56 For the Son of Man did not come to destroy men's lives but to save them.”x And they went to another village.


The Cost of Discipleship

57 Now it happened as they journeyed on the road, that someone said to Him, “Lord, I will follow You wherever You go.”

58 And Jesus said to him, “Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head.”

59 Then He said to another, “Follow Me.”

But he said, “Lord, let me first go and bury my father.”

60 Jesus said to him, “Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God.”

61 And another also said, “Lord, I will follow You, but let me first go and bid them farewell who are at my house.”

62 But Jesus said to him, “No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Luke 9:23 9:23 r M-Text omits daily.9:35 s NU-Text reads This is My Son, the Chosen One.9:50 t NU-Text reads you.9:50 u NU-Text reads your.9:54 v NU-Text omits just as Elijah did.9:55 w NU-Text omits the rest of this verse.9:56 x NU-Text omits the first sentence of this verse.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright