Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 1:1 arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou   2 w" gegraptai en toi" profhtai" idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou o" kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou   3 fwnh bownto" en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeia" poieite ta" tribou" autou   4 egeneto iwannh" baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoia" ei" afesin amartiwn   5 kai exeporeueto pro" auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pante" en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi ta" amartia" autwn   6 hn de o iwannh" endedumeno" trica" kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akrida" kai meli agrion   7 kai ekhrussen legwn ercetai o iscurotero" mou opisw mou ou ouk eimi ikano" kuya" lusai ton imanta twn upodhmatwn autou   8 egw men ebaptisa uma" en udati auto" de baptisei uma" en pneumati agiw   9 kai egeneto en ekeinai" tai" hmerai" hlqen ihsou" apo nazaret th" galilaia" kai ebaptisqh upo iwannou ei" ton iordanhn   10 kai euqew" anabainwn apo tou udato" eiden scizomenou" tou" ouranou" kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton   11 kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uio" mou o agaphto" en w eudokhsa   12 kai euqu" to pneuma auton ekballei ei" thn erhmon   13 kai hn ekei en th erhmw hmera" tessarakonta peirazomeno" upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw   14 meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsou" ei" thn galilaian khrusswn to euaggelion th" basileia" tou qeou   15 kai legwn oti peplhrwtai o kairo" kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw   16 peripatwn de para thn qalassan th" galilaia" eiden simwna kai andrean ton adelfon autou tou simwno" ballonta" amfiblhstron en th qalassh hsan gar aliei"   17 kai eipen autoi" o ihsou" deute opisw mou kai poihsw uma" genesqai aliei" anqrwpwn   18 kai euqew" afente" ta diktua autwn hkolouqhsan autw   19 kai proba" ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autou" en tw ploiw katartizonta" ta diktua   20 kai euqew" ekalesen autou" kai afente" ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou   21 kai eisporeuontai ei" kapernaoum kai euqew" toi" sabbasin eiselqwn ei" thn sunagwghn edidasken   22 kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autou" w" exousian ecwn kai ouc w" oi grammatei"   23 kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpo" en pneumati akaqartw kai anekraxen   24 legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqe" apolesai hma" oida se ti" ei o agio" tou qeou   25 kai epetimhsen autw o ihsou" legwn fimwqhti kai exelqe ex autou   26 kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou   27 kai eqambhqhsan pante" wste suzhtein pro" eautou" legonta" ti estin touto ti" h didach h kainh auth oti kat exousian kai toi" pneumasin toi" akaqartoi" epitassei kai upakouousin autw   28 exhlqen de h akoh autou euqu" ei" olhn thn pericwron th" galilaia"   29 kai euqew" ek th" sunagwgh" exelqonte" hlqon ei" thn oikian simwno" kai andreou meta iakwbou kai iwannou   30 h de penqera simwno" katekeito puressousa kai euqew" legousin autw peri auth"   31 kai proselqwn hgeiren authn krathsa" th" ceiro" auth" kai afhken authn o pureto" euqew" kai dihkonei autoi"   32 oyia" de genomenh" ote edu o hlio" eferon pro" auton panta" tou" kakw" econta" kai tou" daimonizomenou"   33 kai h poli" olh episunhgmenh hn pro" thn quran   34 kai eqerapeusen pollou" kakw" econta" poikilai" nosoi" kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton   35 kai prwi ennucon lian anasta" exhlqen kai aphlqen ei" erhmon topon kakei proshuceto   36 kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou   37 kai euronte" auton legousin autw oti pante" se zhtousin   38 kai legei autoi" agwmen ei" ta" ecomena" kwmopolei" ina kai ekei khruxw ei" touto gar exelhluqa   39 kai hn khrusswn en tai" sunagwgai" autwn ei" olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn   40 kai ercetai pro" auton lepro" parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelh" dunasai me kaqarisai   41 o de ihsou" splagcnisqei" ekteina" thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti   42 kai eiponto" autou euqew" aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh   43 kai embrimhsameno" autw euqew" exebalen auton   44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiph" all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwsh" ei" marturion autoi"   45 o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerw" ei" polin eiselqein all exw en erhmoi" topoi" hn kai hrconto pro" auton pantacoqenCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Mark 1:1


The Gospel According to

MARK


Chapter 1

John the Baptist Prepares the Way

1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. 2 As it is written in the Prophets:a

“Behold, I send My messenger before Your face,
Who will prepare Your way before You.”b
3 “The voice of one crying in the wilderness:
‘Prepare the way of the Lord;
Make His paths straight.’c


4 John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. 5 Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.

6 Now John was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. 7 And he preached, saying, “There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. 8 I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit.”


John Baptizes Jesus

9 It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. 10 And immediately, coming up fromd the water, He saw the heavens parting and the Spirit descending upon Him like a dove. 11 Then a voice came from heaven, “You are My beloved Son, in whom I am well pleased.”


Satan Tempts Jesus

12 Immediately the Spirit drove Him into the wilderness. 13 And He was there in the wilderness forty days, tempted by Satan, and was with the wild beasts; and the angels ministered to Him.


Jesus Begins His Galilean Ministry

14 Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdome of God, 15 and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”


Four Fishermen Called as Disciples

16 And as He walked by the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea; for they were fishermen. 17 Then Jesus said to them, “Follow Me, and I will make you become fishers of men.” 18 They immediately left their nets and followed Him.

19 When He had gone a little farther from there, He saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending their nets. 20 And immediately He called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after Him.


Jesus Casts Out an Unclean Spirit

21 Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath He entered the synagogue and taught. 22 And they were astonished at His teaching, for He taught them as one having authority, and not as the scribes.

23 Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit. And he cried out, 24 saying, “Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth? Did You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

25 But Jesus rebuked him, saying, “Be quiet, and come out of him!” 26 And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. 27 Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, “What is this? What new doctrine is this? For with authorityf He commands even the unclean spirits, and they obey Him.” 28 And immediately His fame spread throughout all the region around Galilee.


Peter's Mother-in-Law Healed

29 Now as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew, with James and John. 30 But Simon's wife's mother lay sick with a fever, and they told Him about her at once. 31 So He came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her. And she served them.


Many Healed After Sabbath Sunset

32 At evening, when the sun had set, they brought to Him all who were sick and those who were demon-possessed. 33 And the whole city was gathered together at the door. 34 Then He healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and He did not allow the demons to speak, because they knew Him.


Preaching in Galilee

35 Now in the morning, having risen a long while before daylight, He went out and departed to a solitary place; and there He prayed. 36 And Simon and those who were with Him searched for Him. 37 When they found Him, they said to Him, “Everyone is looking for You.”

38 But He said to them, “Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth.”

39 And He was preaching in their synagogues throughout all Galilee, and casting out demons.


Jesus Cleanses a Leper

40 Now a leper came to Him, imploring Him, kneeling down to Him and saying to Him, “If You are willing, You can make me clean.”

41 Then Jesus, moved with compassion, stretched out His hand and touched him, and said to him, “I am willing; be cleansed.” 42 As soon as He had spoken, immediately the leprosy left him, and he was cleansed. 43 And He strictly warned him and sent him away at once, 44 and said to him, “See that you say nothing to anyone; but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded, as a testimony to them.”

45 However, he went out and began to proclaim it freely, and to spread the matter, so that Jesus could no longer openly enter the city, but was outside in deserted places; and they came to Him from every direction.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 1:2 1:2 a NU-Text reads Isaiah the prophet.1:2 b Malachi 3:11:3 c Isaiah 40:31:10 d NU-Text reads out of.1:14 e NU-Text omits of the kingdom.1:27 f NU-Text reads What is this? A new doctrine with authority.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright