Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 10:1 kakeiqen anasta" ercetai ei" ta oria th" ioudaia" dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi pro" auton kai w" eiwqei palin edidasken autou"   2 kai proselqonte" [oi] farisaioi ephrwthsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazonte" auton   3 o de apokriqei" eipen autoi" ti umin eneteilato mwsh"   4 oi de eipon mwsh" epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai   5 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" pro" thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn   6 apo de arch" ktisew" arsen kai qhlu epoihsen autou" o qeo"   7 eneken toutou kataleiyei anqrwpo" ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai pro" thn gunaika autou   8 kai esontai oi duo ei" sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx   9 o oun o qeo" sunezeuxen anqrwpo" mh cwrizetw   10 kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton   11 kai legei autoi" o" ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn   12 kai ean gunh apolush ton andra auth" kai gamhqh allw moicatai   13 kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toi" prosferousin   14 idwn de o ihsou" hganakthsen kai eipen autoi" afete ta paidia ercesqai pro" me mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou   15 amhn legw umin o" ean mh dexhtai thn basileian tou qeou w" paidion ou mh eiselqh ei" authn   16 kai enagkalisameno" auta tiqei" ta" ceira" ep auta eulogei auta   17 kai ekporeuomenou autou ei" odon prosdramwn ei" kai gonupethsa" auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw   18 o de ihsou" eipen autw ti me legei" agaqon oudei" agaqo" ei mh ei" o qeo"   19 ta" entola" oida" mh moiceush" mh foneush" mh kleyh" mh yeudomarturhsh" mh aposterhsh" tima ton patera sou kai thn mhtera   20 o de apokriqei" eipen autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothto" mou   21 o de ihsou" embleya" autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa ecei" pwlhson kai do" ptwcoi" kai exei" qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi ara" ton stauron   22 o de stugnasa" epi tw logw aphlqen lupoumeno" hn gar ecwn kthmata polla   23 kai peribleyameno" o ihsou" legei toi" maqhtai" autou pw" duskolw" oi ta crhmata econte" ei" thn basileian tou qeou eiseleusontai   24 oi de maqhtai eqambounto epi toi" logoi" autou o de ihsou" palin apokriqei" legei autoi" tekna pw" duskolon estin tou" pepoiqota" epi crhmasin ei" thn basileian tou qeou eiselqein   25 eukopwteron estin kamhlon dia th" trumalia" th" rafido" eiselqein h plousion ei" thn basileian tou qeou eiselqein   26 oi de perissw" exeplhssonto legonte" pro" eautou" kai ti" dunatai swqhnai   27 embleya" de autoi" o ihsou" legei para anqrwpoi" adunaton all ou para qew panta gar dunata estin para tw qew   28 hrxato o petro" legein autw idou hmei" afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi   29 apokriqei" [de] o ihsou" eipen amhn legw umin oudei" estin o" afhken oikian h adelfou" h adelfa" h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrou" eneken emou kai [eneken] tou euaggeliou   30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikia" kai adelfou" kai adelfa" kai mhtera" kai tekna kai agrou" meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion   31 polloi de esontai prwtoi escatoi kai [oi] escatoi prwtoi   32 hsan de en th odw anabainonte" ei" ierosoluma kai hn proagwn autou" o ihsou" kai eqambounto kai akolouqounte" efobounto kai paralabwn palin tou" dwdeka hrxato autoi" legein ta mellonta autw sumbainein   33 oti idou anabainomen ei" ierosoluma kai o uio" tou anqrwpou paradoqhsetai toi" arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toi" eqnesin   34 kai empaixousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai   35 kai prosporeuontai autw iakwbo" kai iwannh" oi uioi zebedaiou legonte" didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihsh" hmin   36 o de eipen autoi" ti qelete poihsai me umin   37 oi de eipon autw do" hmin ina ei" ek dexiwn sou kai ei" ex euwnumwn sou kaqiswmen en th doxh sou   38 o de ihsou" eipen autoi" ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai   39 oi de eipon autw dunameqa o de ihsou" eipen autoi" to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe   40 to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn ouk estin emon dounai all oi" htoimastai   41 kai akousante" oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou   42 o de ihsou" proskalesameno" autou" legei autoi" oidate oti oi dokounte" arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn   43 ouc outw" de estai en umin all o" ean qelh genesqai mega" en umin estai umwn diakono"   44 kai o" ean qelh umwn genesqai prwto" estai pantwn doulo"   45 kai gar o uio" tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn   46 kai ercontai ei" iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou uio" timaiou bartimaio" o tuflo" ekaqhto para thn odon prosaitwn   47 kai akousa" oti ihsou" o nazwraio" estin hrxato krazein kai legein o uio" dauid ihsou elehson me   48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me   49 kai sta" o ihsou" eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legonte" autw qarsei egeirai fwnei se   50 o de apobalwn to imation autou anasta" hlqen pro" ton ihsoun   51 kai apokriqei" legei autw o ihsou" ti qelei" poihsw soi o de tuflo" eipen autw rabbouni ina anableyw   52 o de ihsou" eipen autw upage h pisti" sou seswken se kai euqew" anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw


 

(NKJV) Mark 10:1


Chapter 10

Marriage and Divorce
1 Then He arose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan. And multitudes gathered to Him again, and as He was accustomed, He taught them again.

2 The Pharisees came and asked Him, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” testing Him.

3 And He answered and said to them, “What did Moses command you?”

4 They said, “Moses permitted a man to write a certificate of divorce, and to dismiss her.

5 And Jesus answered and said to them, “Because of the hardness of your heart he wrote you this precept. 6 But from the beginning of the creation, God ‘made them male and female.’t 7 “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, 8 and the two shall become one flesh’;u so then they are no longer two, but one flesh. 9 Therefore what God has joined together, let not man separate.”

10 In the house His disciples also asked Him again about the same matter. 11 So He said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. 12 And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery.”


Jesus Blesses Little Children

13 Then they brought little children to Him, that He might touch them; but the disciples rebuked those who brought them. 14 But when Jesus saw it, He was greatly displeased and said to them, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of God. 15 Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it.” 16 And He took them up in His arms, laid His hands on them, and blessed them.


Jesus Counsels the Rich Young Ruler

17 Now as He was going out on the road, one came running, knelt before Him, and asked Him, “Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?”

18 So Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. 19 You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and your mother.’v

20 And he answered and said to Him, “Teacher, all these things I have kept from my youth.”

21 Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, “One thing you lack: Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, take up the cross, and follow Me.”

22 But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had great possessions.


With God All Things Are Possible

23 Then Jesus looked around and said to His disciples, “How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!” 24 And the disciples were astonished at His words. But Jesus answered again and said to them, “Children, how hard it is for those who trust in richesw to enter the kingdom of God! 25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”

26 And they were greatly astonished, saying among themselves, “Who then can be saved?”

27 But Jesus looked at them and said, “With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.”

28 Then Peter began to say to Him, “See, we have left all and followed You.”

29 So Jesus answered and said, “Assuredly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wifex or children or lands, for My sake and the gospel's, 30 who shall not receive a hundredfold now in this time—houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions—and in the age to come, eternal life. 31 But many who are first will be last, and the last first.”


Jesus a Third Time Predicts His Death and Resurrection

32 Now they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was going before them; and they were amazed. And as they followed they were afraid. Then He took the twelve aside again and began to tell them the things that would happen to Him: 33 Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes; and they will condemn Him to death and deliver Him to the Gentiles; 34 and they will mock Him, and scourge Him, and spit on Him, and kill Him. And the third day He will rise again.”


Greatness Is Serving

35 Then James and John, the sons of Zebedee, came to Him, saying, “Teacher, we want You to do for us whatever we ask.”

36 And He said to them, “What do you want Me to do for you?”

37 They said to Him, “Grant us that we may sit, one on Your right hand and the other on Your left, in Your glory.”

38 But Jesus said to them, “You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?”

39 They said to Him, “We are able.”

So Jesus said to them, “You will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism I am baptized with you will be baptized; 40 but to sit on My right hand and on My left is not Mine to give, but it is for those for whom it is prepared.”

41 And when the ten heard it, they began to be greatly displeased with James and John. 42 But Jesus called them to Himself and said to them, “You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 43 Yet it shall not be so among you; but whoever desires to become great among you shall be your servant. 44 And whoever of you desires to be first shall be slave of all. 45 For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.”


Jesus Heals Blind Bartimaeus

46 Now they came to Jericho. As He went out of Jericho with His disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. 47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

48 Then many warned him to be quiet; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”

49 So Jesus stood still and commanded him to be called.

Then they called the blind man, saying to him, “Be of good cheer. Rise, He is calling you.”

50 And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus.

51 So Jesus answered and said to him, “What do you want Me to do for you?”

The blind man said to Him, “Rabboni, that I may receive my sight.”

52 Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.
(NKJV Notes) Mark 10:6 10:6 t Genesis 1:27; 5:210:8 u Genesis 2:2410:19 v Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-2010:24 w NU-Text omits for those who trust in riches.10:29 x NU-Text omits or wife.

NKJV Copyright