Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Mark 11:1 kai ote eggizousin ei" ierousalhm ei" bhqfagh kai bhqanian pro" to oro" twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou   2 kai legei autoi" upagete ei" thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqew" eisporeuomenoi ei" authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudei" anqrwpwn kekaqiken lusante" auton agagete   3 kai ean ti" umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurio" autou creian ecei kai euqew" auton apostelei wde   4 aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon pro" thn quran exw epi tou amfodou kai luousin auton   5 kai tine" twn ekei esthkotwn elegon autoi" ti poieite luonte" ton pwlon   6 oi de eipon autoi" kaqw" eneteilato o ihsou" kai afhkan autou"   7 kai hgagon ton pwlon pro" ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw   8 polloi de ta imatia autwn estrwsan ei" thn odon alloi de stoibada" ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon ei" thn odon   9 kai oi proagonte" kai oi akolouqounte" ekrazon legonte" wsanna euloghmeno" o ercomeno" en onomati kuriou   10 euloghmenh h ercomenh basileia en onomati kuriou tou patro" hmwn dauid wsanna en toi" uyistoi"   11 kai eishlqen ei" ierosoluma o ihsou" kai ei" to ieron kai peribleyameno" panta oyia" hdh oush" th" wra" exhlqen ei" bhqanian meta twn dwdeka   12 kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqania" epeinasen   13 kai idwn sukhn makroqen ecousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairo" sukwn   14 kai apokriqei" o ihsou" eipen auth mhketi ek sou ei" ton aiwna mhdei" karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou   15 kai ercontai ei" ierosoluma kai eiselqwn o ihsou" ei" to ieron hrxato ekballein tou" pwlounta" kai agorazonta" en tw ierw kai ta" trapeza" twn kollubistwn kai ta" kaqedra" twn pwlountwn ta" peristera" katestreyen   16 kai ouk hfien ina ti" dienegkh skeuo" dia tou ierou   17 kai edidasken legwn autoi" ou gegraptai oti o oiko" mou oiko" proseuch" klhqhsetai pasin toi" eqnesin umei" de epoihsate auton sphlaion lhstwn   18 kai hkousan oi grammatei" kai oi arcierei" kai ezhtoun pw" auton apolesousin efobounto gar auton oti pa" o oclo" exeplhsseto epi th didach autou   19 kai ote oye egeneto exeporeueto exw th" polew"   20 kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn   21 kai anamnhsqei" o petro" legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai   22 kai apokriqei" ihsou" legei autoi" ecete pistin qeou   23 amhn gar legw umin oti o" an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti ei" thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph   24 dia touto legw umin panta osa an proseucomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin   25 kai otan sthkhte proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tino" ina kai o pathr umwn o en toi" ouranoi" afh umin ta paraptwmata umwn   26 ei de umei" ouk afiete oude o pathr umwn o en toi" ouranoi" afhsei ta paraptwmata umwn   27 kai ercontai palin ei" ierosoluma kai en tw ierw peripatounto" autou ercontai pro" auton oi arcierei" kai oi grammatei" kai oi presbuteroi   28 kai legousin autw en poia exousia tauta poiei" kai ti" soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poih"   29 o de ihsou" apokriqei" eipen autoi" eperwthsw uma" kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw   30 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi   31 kai elogizonto pro" eautou" legonte" ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw   32 all ean eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton laon apante" gar eicon ton iwannhn oti ontw" profhth" hn   33 kai apokriqente" legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsou" apokriqei" legei autoi" oude egw legw umin en poia exousia tauta poiwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 11:1


Chapter 11

The Triumphal Entry
1 Now when they drew near Jerusalem, to Bethphagey and Bethany, at the Mount of Olives, He sent two of His disciples; 2 and He said to them, “Go into the village opposite you; and as soon as you have entered it you will find a colt tied, on which no one has sat. Loose it and bring it. 3 And if anyone says to you, ‘Why are you doing this?’ say, ‘The Lord has need of it,’ and immediately he will send it here.”

4 So they went their way, and found thez colt tied by the door outside on the street, and they loosed it. 5 But some of those who stood there said to them, “What are you doing, loosing the colt?”

6 And they spoke to them just as Jesus had commanded. So they let them go. 7 Then they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and He sat on it. 8 And many spread their clothes on the road, and others cut down leafy branches from the trees and spread them on the road. 9 Then those who went before and those who followed cried out, saying:

“Hosanna!
‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!a
10 Blessed is the kingdom of our father David
That comes in the name of the Lord!b
Hosanna in the highest!”


11 And Jesus went into Jerusalem and into the temple. So when He had looked around at all things, as the hour was already late, He went out to Bethany with the twelve.


The Fig Tree Withered

12 Now the next day, when they had come out from Bethany, He was hungry. 13 And seeing from afar a fig tree having leaves, He went to see if perhaps He would find something on it. When He came to it, He found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 14 In response Jesus said to it, “Let no one eat fruit from you ever again.”

And His disciples heard it.


Jesus Cleanses the Temple

15 So they came to Jerusalem. Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. 16 And He would not allow anyone to carry wares through the temple. 17 Then He taught, saying to them, “Is it not written, “My house shall be called a house of prayer for all nations’c? But you have made it a ‘den of thieves.’d

18 And the scribes and chief priests heard it and sought how they might destroy Him; for they feared Him, because all the people were astonished at His teaching. 19 When evening had come, He went out of the city.


The Lesson of the Withered Fig Tree

20 Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. 21 And Peter, remembering, said to Him, “Rabbi, look! The fig tree which You cursed has withered away.”

22 So Jesus answered and said to them, “Have faith in God. 23 For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. 24 Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.


Forgiveness and Prayer

25 And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. 26 But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses.”e


Jesus' Authority Questioned

27 Then they came again to Jerusalem. And as He was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to Him. 28 And they said to Him, “By what authority are You doing these things? And who gave You this authority to do these things?”

29 But Jesus answered and said to them, “I also will ask you one question; then answer Me, and I will tell you by what authority I do these things: 30 The baptism of John—was it from heaven or from men? Answer Me.”

31 And they reasoned among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ He will say, ‘Why then did you not believe him?’ 32 But if we say, “From men’ ”—they feared the people, for all counted John to have been a prophet indeed. 33 So they answered and said to Jesus, “We do not know.”

And Jesus answered and said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 11:1 11:1 y M-Text reads Bethsphage.11:4 z NU-Text and M-Text read a.11:9 a Psalm 118:2611:10 b NU-Text omits in the name of the Lord.11:17 c Isaiah 56:711:17 d Jeremiah 7:1111:26 e NU-Text omits this verse.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright