Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 12:1 kai hrxato autoi" en parabolai" legein ampelwna efuteusen anqrwpo" kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoi" kai apedhmhsen   2 kai apesteilen pro" tou" gewrgou" tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwno"   3 oi de labonte" auton edeiran kai apesteilan kenon   4 kai palin apesteilen pro" autou" allon doulon kakeinon liqobolhsante" ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon   5 kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollou" allou" tou" men deronte" tou" de apoktenonte"   6 eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton pro" autou" escaton legwn oti entraphsontai ton uion mou   7 ekeinoi de oi gewrgoi eipon pro" eautou" oti outo" estin o klhronomo" deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia   8 kai labonte" auton apekteinan kai exebalon exw tou ampelwno"   9 ti oun poihsei o kurio" tou ampelwno" eleusetai kai apolesei tou" gewrgou" kai dwsei ton ampelwna alloi"   10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomounte" outo" egenhqh ei" kefalhn gwnia"   11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoi" hmwn   12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti pro" autou" thn parabolhn eipen kai afente" auton aphlqon   13 kai apostellousin pro" auton tina" twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw   14 oi de elqonte" legousin autw didaskale oidamen oti alhqh" ei kai ou melei soi peri oudeno" ou gar blepei" ei" proswpon anqrwpwn all ep alhqeia" thn odon tou qeou didaskei" exestin khnson kaisari dounai h ou   15 dwmen h mh dwmen o de eidw" autwn thn upokrisin eipen autoi" ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw   16 oi de hnegkan kai legei autoi" tino" h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaro"   17 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" apodote ta kaisaro" kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw   18 kai ercontai saddoukaioi pro" auton oitine" legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legonte"   19 didaskale mwsh" egrayen hmin oti ean tino" adelfo" apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfo" autou thn gunaika autou kai exanasthsh sperma tw adelfw autou   20 epta adelfoi hsan kai o prwto" elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma   21 kai o deutero" elaben authn kai apeqanen kai oude auto" afhken sperma kai o trito" wsautw"   22 kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma escath pantwn apeqanen kai h gunh   23 en th anastasei otan anastwsin tino" autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika   24 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" ou dia touto planasqe mh eidote" ta" grafa" mhde thn dunamin tou qeou   25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin w" aggeloi oi en toi" ouranoi"   26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsew" epi tou batou w" eipen autw o qeo" legwn egw o qeo" abraam kai o qeo" isaak kai o qeo" iakwb   27 ouk estin o qeo" nekrwn alla qeo" zwntwn umei" oun polu planasqe   28 kai proselqwn ei" twn grammatewn akousa" autwn suzhtountwn eidw" oti kalw" autoi" apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth pantwn entolh   29 o de ihsou" apekriqh autw oti prwth pantwn twn entolwn akoue israhl kurio" o qeo" hmwn kurio" ei" estin   30 kai agaphsei" kurion ton qeon sou ex olh" th" kardia" sou kai ex olh" th" yuch" sou kai ex olh" th" dianoia" sou kai ex olh" th" iscuo" sou auth prwth entolh   31 kai deutera omoia auth agaphsei" ton plhsion sou w" seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin   32 kai eipen autw o grammateu" kalw" didaskale ep alhqeia" eipa" oti ei" estin kai ouk estin allo" plhn autou   33 kai to agapan auton ex olh" th" kardia" kai ex olh" th" sunesew" kai ex olh" th" yuch" kai ex olh" th" iscuo" kai to agapan ton plhsion w" eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai qusiwn   34 kai o ihsou" idwn auton oti nounecw" apekriqh eipen autw ou makran ei apo th" basileia" tou qeou kai oudei" ouketi etolma auton eperwthsai   35 kai apokriqei" o ihsou" elegen didaskwn en tw ierw pw" legousin oi grammatei" oti o cristo" uio" estin dauid   36 auto" gar dauid eipen en pneumati agiw legei o kurio" tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ew" an qw tou" ecqrou" sou upopodion twn podwn sou   37 auto" oun dauid legei auton kurion kai poqen uio" autou estin kai o polu" oclo" hkouen autou hdew"   38 kai elegen autoi" en th didach autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolai" peripatein kai aspasmou" en tai" agorai"   39 kai prwtokaqedria" en tai" sunagwgai" kai prwtoklisia" en toi" deipnoi"   40 oi katesqionte" ta" oikia" twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhyontai perissoteron krima   41 kai kaqisa" o ihsou" katenanti tou gazofulakiou eqewrei pw" o oclo" ballei calkon ei" to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla   42 kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranth"   43 kai proskalesameno" tou" maqhta" autou legei autoi" amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn beblhken twn ballontwn ei" to gazofulakion   44 pante" gar ek tou perisseuonto" autoi" ebalon auth de ek th" usterhsew" auth" panta osa eicen ebalen olon ton bion auth"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 12:1


Chapter 12

The Parable of the Wicked Vinedressers
1 Then He began to speak to them in parables: “A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat and built a tower. And he leased it to vinedressers and went into a far country. 2 Now at vintage-time he sent a servant to the vinedressers, that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vinedressers. 3 And they took him and beat him and sent him away empty-handed. 4 Again he sent them another servant, and at him they threw stones,f wounded him in the head, and sent him away shamefully treated. 5 And again he sent another, and him they killed; and many others, beating some and killing some. 6 Therefore still having one son, his beloved, he also sent him to them last, saying, ‘They will respect my son.’ 7 But those vinedressers said among themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours.’ 8 So they took him and killed him and cast him out of the vineyard.

9 Therefore what will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vinedressers, and give the vineyard to others. 10 Have you not even read this Scripture:

“The stone which the builders rejected
Has become the chief cornerstone.
11 This was the Lord's doing,
And it is marvelous in our eyes’?g


12 And they sought to lay hands on Him, but feared the multitude, for they knew He had spoken the parable against them. So they left Him and went away.


The Pharisees: Is It Lawful to Pay Taxes to Caesar?

13 Then they sent to Him some of the Pharisees and the Herodians, to catch Him in His words. 14 When they had come, they said to Him, “Teacher, we know that You are true, and care about no one; for You do not regard the person of men, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? 15 Shall we pay, or shall we not pay?”

But He, knowing their hypocrisy, said to them, “Why do you test Me? Bring Me a denarius that I may see it. 16 So they brought it.

And He said to them, “Whose image and inscription is this?” They said to Him, “Caesar's.”

17 And Jesus answered and said to them, “Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.”

And they marveled at Him.


The Sadducees: What About the Resurrection?

18 Then some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Him; and they asked Him, saying: 19 “Teacher, Moses wrote to us that if a man's brother dies, and leaves his wife behind, and leaves no children, his brother should take his wife and raise up offspring for his brother. 20 Now there were seven brothers. The first took a wife; and dying, he left no offspring. 21 And the second took her, and he died; nor did he leave any offspring. And the third likewise. 22 So the seven had her and left no offspring. Last of all the woman died also. 23 Therefore, in the resurrection, when they rise, whose wife will she be? For all seven had her as wife.”

24 Jesus answered and said to them, “Are you not therefore mistaken, because you do not know the Scriptures nor the power of God? 25 For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. 26 But concerning the dead, that they rise, have you not read in the book of Moses, in the burning bush passage, how God spoke to him, saying, “I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob’h ? 27 He is not the God of the dead, but the God of the living. You are therefore greatly mistaken.”


The Scribes: Which Is the First Commandment of All?

28 Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceivingi that He had answered them well, asked Him, “Which is the first commandment of all?”

29 Jesus answered him, “The first of all the commandments is: ‘Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 30 And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’j This is the first commandment.k 31 And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’l There is no other commandment greater than these.”

32 So the scribe said to Him, “Well said, Teacher. You have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. 33 And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul,m and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices.”

34 Now when Jesus saw that he answered wisely, He said to him, “You are not far from the kingdom of God.”

But after that no one dared question Him.


Jesus: How Can David Call His Descendant Lord?

35 Then Jesus answered and said, while He taught in the temple, “How is it that the scribes say that the Christ is the Son of David? 36 For David himself said by the Holy Spirit:

‘The Lord said to my Lord,
“Sit at My right hand,
Till I make Your enemies Your footstool.”n


37 Therefore David himself calls Him “Lord’; how is He then his Son?”

And the common people heard Him gladly.


Beware of the Scribes

38 Then He said to them in His teaching, “Beware of the scribes, who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplaces, 39 the best seats in the synagogues, and the best places at feasts, 40 who devour widows’ houses, and for a pretense make long prayers. These will receive greater condemnation.”


The Widow's Two Mites

41 Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. And many who were rich put in much. 42 Then one poor widow came and threw in two mites,o which make a quadrans. 43 So He called His disciples to Himself and said to them, “Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury; 44 for they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 12:4 12:4 f NU-Text omits and at him they threw stones.12:11 g Psalm 118:22, 2312:26 h Exodus 3:6, 1512:28 i NU-Text reads seeing.12:30 j Deuteronomy 6:4, 512:30 k NU-Text omits this sentence.12:31 l Leviticus 19:1812:33 m NU-Text omits with all the soul.12:36 n Psalm 110:112:42 o Greek lepta, very small copper coins worth a fraction of a penny

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright