Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Mark 13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw ei" twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai   2 kai o ihsou" apokriqei" eipen autw blepei" tauta" ta" megala" oikodoma" ou mh afeqh liqo" epi liqw o" ou mh kataluqh   3 kai kaqhmenou autou ei" to oro" twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petro" kai iakwbo" kai iwannh" kai andrea"   4 eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai   5 o de ihsou" apokriqei" autoi" hrxato legein blepete mh ti" uma" planhsh   6 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonte" oti egw eimi kai pollou" planhsousin   7 otan de akoushte polemou" kai akoa" polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to telo"   8 egerqhsetai gar eqno" epi eqno" kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topou" kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta   9 blepete de umei" eautou" paradwsousin gar uma" ei" sunedria kai ei" sunagwga" darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou ei" marturion autoi"   10 kai ei" panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion   11 otan de agagwsin uma" paradidonte" mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umei" oi lalounte" alla to pneuma to agion   12 paradwsei de adelfo" adelfon ei" qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi gonei" kai qanatwsousin autou"   13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeina" ei" telo" outo" swqhsetai   14 otan de idhte to bdelugma th" erhmwsew" to rhqen upo danihl tou profhtou esto" opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan ei" ta orh   15 o de epi tou dwmato" mh katabatw ei" thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek th" oikia" autou   16 kai o ei" ton agron wn mh epistreyatw ei" ta opisw arai to imation autou   17 ouai de tai" en gastri ecousai" kai tai" qhlazousai" en ekeinai" tai" hmerai"   18 proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwno"   19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyi" oia ou gegonen toiauth ap arch" ktisew" h" ektisen o qeo" ew" tou nun kai ou mh genhtai   20 kai ei mh kurio" ekolobwsen ta" hmera" ouk an eswqh pasa sarx alla dia tou" eklektou" ou" exelexato ekolobwsen ta" hmera"   21 kai tote ean ti" umin eiph idou wde o cristo" h idou ekei mh pisteushte   22 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata pro" to apoplanan ei dunaton kai tou" eklektou"   23 umei" de blepete idou proeirhka umin panta   24 all en ekeinai" tai" hmerai" meta thn qliyin ekeinhn o hlio" skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggo" auth"   25 kai oi astere" tou ouranou esontai ekpiptonte" kai ai dunamei" ai en toi" ouranoi" saleuqhsontai   26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelai" meta dunamew" pollh" kai doxh"   27 kai tote apostelei tou" aggelou" autou kai episunaxei tou" eklektou" autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou gh" ew" akrou ouranou   28 apo de th" sukh" maqete thn parabolhn otan auth" hdh o klado" apalo" genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti eggu" to qero" estin   29 outw" kai umei" otan tauta idhte ginomena ginwskete oti eggu" estin epi qurai"   30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecri" ou panta tauta genhtai   31 o ourano" kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin   32 peri de th" hmera" ekeinh" kai th" wra" oudei" oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uio" ei mh o pathr   33 blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairo" estin   34 w" anqrwpo" apodhmo" afei" thn oikian autou kai dou" toi" douloi" autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh   35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurio" th" oikia" ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwnia" h prwi   36 mh elqwn exaifnh" eurh uma" kaqeudonta"   37 a de umin legw pasin legw grhgoreiteCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Mark 13:1


Chapter 13

Jesus Predicts the Destruction of the Temple
1 Then as He went out of the temple, one of His disciples said to Him, “Teacher, see what manner of stones and what buildings are here!

2 And Jesus answered and said to him, “Do you see these great buildings? Not one stone shall be left upon another, that shall not be thrown down.”


The Signs of the Times and the End of the Age

3 Now as He sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked Him privately, 4 “Tell us, when will these things be? And what will be the sign when all these things will be fulfilled?”

5 And Jesus, answering them, began to say: “Take heed that no one deceives you. 6 For many will come in My name, saying, “I am He,’ and will deceive many. 7 But when you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled; for such things must happen, but the end is not yet. 8 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles.p These are the beginnings of sorrows.

9 But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be broughtq before rulers and kings for My sake, for a testimony to them. 10 And the gospel must first be preached to all the nations. 11 But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand, or premeditater what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that; for it is not you who speak, but the Holy Spirit. 12 Now brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and cause them to be put to death. 13 And you will be hated by all for My name's sake. But he who endures to the end shall be saved.


The Great Tribulation

14 So when you see the ‘abomination of desolation,’s spoken of by Daniel the prophet,t standing where it ought not” (let the reader understand), “then let those who are in Judea flee to the mountains. 15 Let him who is on the housetop not go down into the house, nor enter to take anything out of his house. 16 And let him who is in the field not go back to get his clothes. 17 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 18 And pray that your flight may not be in winter. 19 For in those days there will be tribulation, such as has not been since the beginning of the creation which God created until this time, nor ever shall be. 20 And unless the Lord had shortened those days, no flesh would be saved; but for the elect's sake, whom He chose, He shortened the days.

21 Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or, ‘Look, He is there!’ do not believe it. 22 For false christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 23 But take heed; see, I have told you all things beforehand.


The Coming of the Son of Man

24 But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light; 25 the stars of heaven will fall, and the powers in the heavens will be shaken. 26 Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then He will send His angels, and gather together His elect from the four winds, from the farthest part of earth to the farthest part of heaven.


The Parable of the Fig Tree

28 Now learn this parable from the fig tree: When its branch has already become tender, and puts forth leaves, you know that summer is near. 29 So you also, when you see these things happening, know that itu is near—at the doors! 30 Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away.


No One Knows the Day or Hour

32 But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. 33 Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. 34 It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. 35 Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming—in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning— 36 lest, coming suddenly, he find you sleeping. 37 And what I say to you, I say to all: Watch!”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 13:8 13:8 p NU-Text omits and troubles.13:9 q NU-Text and M-Text read will stand.13:11 r NU-Text omits or premeditate.13:14 s Daniel 11:31; 12:1113:14 t NU-Text omits spoken of by Daniel the prophet.13:29 u Or He

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright