Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Mark 14:1 hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmera" kai ezhtoun oi arcierei" kai oi grammatei" pw" auton en dolw krathsante" apokteinwsin   2 elegon de mh en th eorth mhpote qorubo" estai tou laou   3 kai onto" autou en bhqania en th oikia simwno" tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikh" polutelou" kai suntriyasa to alabastron kateceen autou kata th" kefalh"   4 hsan de tine" aganaktounte" pro" eautou" kai legonte" ei" ti h apwleia auth tou murou gegonen   5 hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toi" ptwcoi" kai enebrimwnto auth   6 o de ihsou" eipen afete authn ti auth kopou" parecete kalon ergon eirgasato ei" eme   7 pantote gar tou" ptwcou" ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autou" eu poihsai eme de ou pantote ecete   8 o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma ei" ton entafiasmon   9 amhn legw umin opou an khrucqh to euaggelion touto ei" olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai ei" mnhmosunon auth"   10 kai o iouda" o iskariwth" ei" twn dwdeka aphlqen pro" tou" arcierei" ina paradw auton autoi"   11 oi de akousante" ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pw" eukairw" auton paradw   12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qelei" apelqonte" etoimaswmen ina fagh" to pasca   13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoi" upagete ei" thn polin kai apanthsei umin anqrwpo" keramion udato" bastazwn akolouqhsate autw   14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskalo" legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw   15 kai auto" umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin   16 kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon ei" thn polin kai euron kaqw" eipen autoi" kai htoimasan to pasca   17 kai oyia" genomenh" ercetai meta twn dwdeka   18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsou" amhn legw umin oti ei" ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou   19 oi de hrxanto lupeisqai kai legein autw ei" kaq ei" mhti egw kai allo" mhti egw   20 o de apokriqei" eipen autoi" ei" ek twn dwdeka o embaptomeno" met emou ei" to trublion   21 o men uio" tou anqrwpou upagei kaqw" gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uio" tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpo" ekeino"   22 kai esqiontwn autwn labwn o ihsou" arton euloghsa" eklasen kai edwken autoi" kai eipen labete fagete touto estin to swma mou   23 kai labwn to pothrion eucaristhsa" edwken autoi" kai epion ex autou pante"   24 kai eipen autoi" touto estin to aima mou to th" kainh" diaqhkh" to peri pollwn ekcunomenon   25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmato" th" ampelou ew" th" hmera" ekeinh" otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou   26 kai umnhsante" exhlqon ei" to oro" twn elaiwn   27 kai legei autoi" o ihsou" oti pante" skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata   28 alla meta to egerqhnai me proaxw uma" ei" thn galilaian   29 o de petro" efh autw kai ei pante" skandalisqhsontai all ouk egw   30 kai legei autw o ihsou" amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h di" alektora fwnhsai tri" aparnhsh me   31 o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautw" de kai pante" elegon   32 kai ercontai ei" cwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toi" maqhtai" autou kaqisate wde ew" proseuxwmai   33 kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein   34 kai legei autoi" perilupo" estin h yuch mou ew" qanatou meinate wde kai grhgoreite   35 kai proelqwn mikron epesen epi th" gh" kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra   36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su   37 kai ercetai kai euriskei autou" kaqeudonta" kai legei tw petrw simwn kaqeudei" ouk iscusa" mian wran grhgorhsai   38 grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte ei" peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenh"   39 kai palin apelqwn proshuxato ton auton logon eipwn   40 kai upostreya" euren autou" palin kaqeudonta" hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin   41 kai ercetai to triton kai legei autoi" kaqeudete to loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uio" tou anqrwpou ei" ta" ceira" twn amartwlwn   42 egeiresqe agwmen idou o paradidou" me hggiken   43 kai euqew" eti autou lalounto" paraginetai iouda" ei" wn twn dwdeka kai met autou oclo" polu" meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn   44 dedwkei de o paradidou" auton susshmon autoi" legwn on an filhsw auto" estin krathsate auton kai apagagete asfalw"   45 kai elqwn euqew" proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton   46 oi de epebalon ep auton ta" ceira" autwn kai ekrathsan auton   47 ei" de ti" twn paresthkotwn spasameno" thn macairan epaisen ton doulon tou arcierew" kai afeilen autou to wtion   48 kai apokriqei" o ihsou" eipen autoi" w" epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me   49 kaq hmeran hmhn pro" uma" en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai   50 kai afente" auton pante" efugon   51 kai ei" ti" neanisko" hkolouqei autw peribeblhmeno" sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi   52 o de katalipwn thn sindona gumno" efugen ap autwn   53 kai aphgagon ton ihsoun pro" ton arcierea kai sunercontai autw pante" oi arcierei" kai oi presbuteroi kai oi grammatei"   54 kai o petro" apo makroqen hkolouqhsen autw ew" esw ei" thn aulhn tou arcierew" kai hn sugkaqhmeno" meta twn uphretwn kai qermainomeno" pro" to fw"   55 oi de arcierei" kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian ei" to qanatwsai auton kai ouc euriskon   56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan   57 kai tine" anastante" eyeudomarturoun kat autou legonte"   58 oti hmei" hkousamen autou legonto" oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw   59 kai oude outw" ish hn h marturia autwn   60 kai anasta" o arciereu" ei" to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin   61 o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereu" ephrwta auton kai legei autw su ei o cristo" o uio" tou euloghtou   62 o de ihsou" eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn th" dunamew" kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou   63 o de arciereu" diarrhxa" tou" citwna" autou legei ti eti creian ecomen marturwn   64 hkousate th" blasfhmia" ti umin fainetai oi de pante" katekrinan auton einai enocon qanatou   65 kai hrxanto tine" emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon   66 kai onto" tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierew"   67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa   68 o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legei" kai exhlqen exw ei" to proaulion kai alektwr efwnhsen   69 kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toi" paresthkosin oti outo" ex autwn estin   70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwte" elegon tw petrw alhqw" ex autwn ei kai gar galilaio" ei kai h lalia sou omoiazei   71 o de hrxato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete   72 kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petro" tou rhmato" ou eipen autw o ihsou" oti prin alektora fwnhsai di" aparnhsh me tri" kai epibalwn eklaienCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 14:1


Chapter 14

The Plot to Kill Jesus
1 After two days it was the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take Him by trickery and put Him to death. 2 But they said, “Not during the feast, lest there be an uproar of the people.”


The Anointing at Bethany

3 And being in Bethany at the house of Simon the leper, as He sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on His head. 4 But there were some who were indignant among themselves, and said, “Why was this fragrant oil wasted? 5 For it might have been sold for more than three hundred denarii and given to the poor.” And they criticized her sharply.

6 But Jesus said, “Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for Me. 7 For you have the poor with you always, and whenever you wish you may do them good; but Me you do not have always. 8 She has done what she could. She has come beforehand to anoint My body for burial. 9 Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her.”


Judas Agrees to Betray Jesus

10 Then Judas Iscariot, one of the twelve, went to the chief priests to betray Him to them. 11 And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. So he sought how he might conveniently betray Him.


Jesus Celebrates the Passover with His Disciples

12 Now on the first day of Unleavened Bread, when they killed the Passover lamb, His disciples said to Him, “Where do You want us to go and prepare, that You may eat the Passover?”

13 And He sent out two of His disciples and said to them, “Go into the city, and a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him. 14 Wherever he goes in, say to the master of the house, ‘The Teacher says, “Where is the guest room in which I may eat the Passover with My disciples?” 15 Then he will show you a large upper room, furnished and prepared; there make ready for us.”

16 So His disciples went out, and came into the city, and found it just as He had said to them; and they prepared the Passover.

17 In the evening He came with the twelve. 18 Now as they sat and ate, Jesus said, “Assuredly, I say to you, one of you who eats with Me will betray Me.”

19 And they began to be sorrowful, and to say to Him one by one, “Is it I?” And another said,Is it I?”v

20 He answered and said to them, “It is one of the twelve, who dips with Me in the dish. 21 The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had never been born.”


Jesus Institutes the Lord's Supper

22 And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them and said, “Take, eat;w this is My body.”

23 Then He took the cup, and when He had given thanks He gave it to them, and they all drank from it. 24 And He said to them, “This is My blood of the newx covenant, which is shed for many. 25 Assuredly, I say to you, I will no longer drink of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.”

26 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.


Jesus Predicts Peter's Denial

27 Then Jesus said to them, “All of you will be made to stumble because of Me this night,y for it is written:

‘I will strike the Shepherd,
And the sheep will be scattered.’z


28 But after I have been raised, I will go before you to Galilee.”

29 Peter said to Him, “Even if all are made to stumble, yet I will not be.

30 Jesus said to him, “Assuredly, I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny Me three times.”

31 But he spoke more vehemently, “If I have to die with You, I will not deny You!”

And they all said likewise.


The Prayer in the Garden

32 Then they came to a place which was named Gethsemane; and He said to His disciples, “Sit here while I pray.” 33 And He took Peter, James, and John with Him, and He began to be troubled and deeply distressed. 34 Then He said to them, “My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch.”

35 He went a little farther, and fell on the ground, and prayed that if it were possible, the hour might pass from Him. 36 And He said, “Abba, Father, all things are possible for You. Take this cup away from Me; nevertheless, not what I will, but what You will.

37 Then He came and found them sleeping, and said to Peter, “Simon, are you sleeping? Could you not watch one hour? 38 Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

39 Again He went away and prayed, and spoke the same words. 40 And when He returned, He found them asleep again, for their eyes were heavy; and they did not know what to answer Him.

41 Then He came the third time and said to them, “Are you still sleeping and resting? It is enough! The hour has come; behold, the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. 42 Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand.”


Betrayal and Arrest in Gethsemane

43 And immediately, while He was still speaking, Judas, one of the twelve, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. 44 Now His betrayer had given them a signal, saying, “Whomever I kiss, He is the One; seize Him and lead Him away safely.”

45 As soon as he had come, immediately he went up to Him and said to Him, “Rabbi, Rabbi!” and kissed Him.

46 Then they laid their hands on Him and took Him. 47 And one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest, and cut off his ear.

48 Then Jesus answered and said to them, “Have you come out, as against a robber, with swords and clubs to take Me? 49 I was daily with you in the temple teaching, and you did not seize Me. But the Scriptures must be fulfilled.”

50 Then they all forsook Him and fled.


A Young Man Flees Naked

51 Now a certain young man followed Him, having a linen cloth thrown around his naked body. And the young men laid hold of him, 52 and he left the linen cloth and fled from them naked.


Jesus Faces the Sanhedrin

53 And they led Jesus away to the high priest; and with him were assembled all the chief priests, the elders, and the scribes. 54 But Peter followed Him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he sat with the servants and warmed himself at the fire.

55 Now the chief priests and all the council sought testimony against Jesus to put Him to death, but found none. 56 For many bore false witness against Him, but their testimonies did not agree.

57 Then some rose up and bore false witness against Him, saying, 58 “We heard Him say, ‘I will destroy this temple made with hands, and within three days I will build another made without hands.’ ” 59 But not even then did their testimony agree.

60 And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, “Do You answer nothing? What is it these men testify against You?” 61 But He kept silent and answered nothing.

Again the high priest asked Him, saying to Him, “Are You the Christ, the Son of the Blessed?”

62 Jesus said, “I am. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Power, and coming with the clouds of heaven.”

63 Then the high priest tore his clothes and said, “What further need do we have of witnesses? 64 You have heard the blasphemy! What do you think?”

And they all condemned Him to be deserving of death.

65 Then some began to spit on Him, and to blindfold Him, and to beat Him, and to say to Him, “Prophesy!” And the officers struck Him with the palms of their hands.a


Peter Denies Jesus, and Weeps

66 Now as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. 67 And when she saw Peter warming himself, she looked at him and said, “You also were with Jesus of Nazareth.”

68 But he denied it, saying, “I neither know nor understand what you are saying.” And he went out on the porch, and a rooster crowed.

69 And the servant girl saw him again, and began to say to those who stood by, “This is one of them.” 70 But he denied it again.

And a little later those who stood by said to Peter again, “Surely you are one of them; for you are a Galilean, and your speech shows it.b

71 Then he began to curse and swear, “I do not know this Man of whom you speak!”

72 A second time the rooster crowed. Then Peter called to mind the word that Jesus had said to him, “Before the rooster crows twice, you will deny Me three times.” And when he thought about it, he wept.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 14:19 14:19 v NU-Text omits this sentence.14:22 w NU-Text omits eat.14:24 x NU-Text omits new.14:27 y NU-Text omits because of Me this night.14:27 z Zechariah 13:714:65 a NU-Text reads received Him with slaps.14:70 b NU-Text omits and your speech shows it.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright