Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 15:1 kai euqew" epi to prwi sumboulion poihsante" oi arcierei" meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsante" ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw   2 kai ephrwthsen auton o pilato" su ei o basileu" twn ioudaiwn o de apokriqei" eipen autw su legei"   3 kai kathgoroun autou oi arcierei" polla   4 o de pilato" palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin   5 o de ihsou" ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton   6 kata de eorthn apeluen autoi" ena desmion onper htounto   7 hn de o legomeno" barabba" meta twn sustasiastwn dedemeno" oitine" en th stasei fonon pepoihkeisan   8 kai anabohsa" o oclo" hrxato aiteisqai kaqw" aei epoiei autoi"   9 o de pilato" apekriqh autoi" legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn   10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arcierei"   11 oi de arcierei" aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autoi"   12 o de pilato" apokriqei" palin eipen autoi" ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn   13 oi de palin ekraxan staurwson auton   14 o de pilato" elegen autoi" ti gar kakon epoihsen oi de perissoterw" ekraxan staurwson auton   15 o de pilato" boulomeno" tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoi" ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsa" ina staurwqh   16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw th" aulh" o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran   17 kai enduousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexante" akanqinon stefanon   18 kai hrxanto aspazesqai auton caire o basileu" twn ioudaiwn   19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqente" ta gonata prosekunoun autw   20 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurwswsin auton   21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou   22 kai ferousin auton epi golgoqa topon o estin meqermhneuomenon kraniou topo"   23 kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben   24 kai staurwsante" auton diamerizontai ta imatia autou ballonte" klhron ep auta ti" ti arh   25 hn de wra trith kai estaurwsan auton   26 kai hn h epigrafh th" aitia" autou epigegrammenh o basileu" twn ioudaiwn   27 kai sun autw staurousin duo lhsta" ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou   28 kai eplhrwqh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisqh   29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounte" ta" kefala" autwn kai legonte" oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmerai" oikodomwn   30 swson seauton kai kataba apo tou staurou   31 omoiw" kai oi arcierei" empaizonte" pro" allhlou" meta twn grammatewn elegon allou" eswsen eauton ou dunatai swsai   32 o cristo" o basileu" tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen [autw] kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton   33 genomenh" de wra" ekth" skoto" egeneto ef olhn thn ghn ew" wra" enath"   34 kai th wra th enath ebohsen o ihsou" fwnh megalh legwn elwi elwi lima sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeo" mou o qeo" mou ei" ti me egkatelipe"   35 kai tine" twn paresthkotwn akousante" elegon idou hlian fwnei   36 dramwn de ei" kai gemisa" spoggon oxou" periqei" te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hlia" kaqelein auton   37 o de ihsou" afei" fwnhn megalhn exepneusen   38 kai to katapetasma tou naou escisqh ei" duo apo anwqen ew" katw   39 idwn de o kenturiwn o paresthkw" ex enantia" autou oti outw" kraxa" exepneusen eipen alhqw" o anqrwpo" outo" uio" hn qeou   40 hsan de kai gunaike" apo makroqen qewrousai en ai" hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh   41 ai kai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw ei" ierosoluma   42 kai hdh oyia" genomenh" epei hn paraskeuh o estin prosabbaton   43 hlqen iwshf o apo arimaqaia" euschmwn bouleuth" o" kai auto" hn prosdecomeno" thn basileian tou qeou tolmhsa" eishlqen pro" pilaton kai hthsato to swma tou ihsou   44 o de pilato" eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesameno" ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeqanen   45 kai gnou" apo tou kenturiwno" edwrhsato to swma tw iwshf   46 kai agorasa" sindona kai kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateqhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petra" kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou   47 h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eqewroun pou tiqetaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 15:1


Chapter 15

Jesus Faces Pilate
1 Immediately, in the morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council; and they bound Jesus, led Him away, and delivered Him to Pilate. 2 Then Pilate asked Him, “Are You the King of the Jews?”

He answered and said to him, “It is as you say.”

3 And the chief priests accused Him of many things, but He answered nothing. 4 Then Pilate asked Him again, saying, “Do You answer nothing? See how many things they testify against You!”c 5 But Jesus still answered nothing, so that Pilate marveled.


Taking the Place of Barabbas

6 Now at the feast he was accustomed to releasing one prisoner to them, whomever they requested. 7 And there was one named Barabbas, who was chained with his fellow rebels; they had committed murder in the rebellion. 8 Then the multitude, crying aloud,d began to ask him to do just as he had always done for them. 9 But Pilate answered them, saying, “Do you want me to release to you the King of the Jews?” 10 For he knew that the chief priests had handed Him over because of envy.

11 But the chief priests stirred up the crowd, so that he should rather release Barabbas to them. 12 Pilate answered and said to them again, “What then do you want me to do with Him whom you call the King of the Jews?”

13 So they cried out again, “Crucify Him!”

14 Then Pilate said to them, “Why, what evil has He done?”

But they cried out all the more, “Crucify Him!”

15 So Pilate, wanting to gratify the crowd, released Barabbas to them; and he delivered Jesus, after he had scourged Him, to be crucified.


The Soldiers Mock Jesus

16 Then the soldiers led Him away into the hall called Praetorium, and they called together the whole garrison. 17 And they clothed Him with purple; and they twisted a crown of thorns, put it on His head, 18 and began to salute Him, “Hail, King of the Jews!” 19 Then they struck Him on the head with a reed and spat on Him; and bowing the knee, they worshiped Him. 20 And when they had mocked Him, they took the purple off Him, put His own clothes on Him, and led Him out to crucify Him.


The King on a Cross

21 Then they compelled a certain man, Simon a Cyrenian, the father of Alexander and Rufus, as he was coming out of the country and passing by, to bear His cross. 22 And they brought Him to the place Golgotha, which is translated, Place of a Skull. 23 Then they gave Him wine mingled with myrrh to drink, but He did not take it. 24 And when they crucified Him, they divided His garments, casting lots for them to determine what every man should take.

25 Now it was the third hour, and they crucified Him. 26 And the inscription of His accusation was written above:

THE KING OF THE JEWS.


27 With Him they also crucified two robbers, one on His right and the other on His left. 28 So the Scripture was fulfillede which says, “And He was numbered with the transgressors.”f

29 And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads and saying, “Aha! You who destroy the temple and build it in three days, 30 save Yourself, and come down from the cross!”

31 Likewise the chief priests also, mocking among themselves with the scribes, said, “He saved others; Himself He cannot save. 32 Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe.”g

Even those who were crucified with Him reviled Him.


Jesus Dies on the Cross

33 Now when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. 34 And at the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” which is translated, “My God, My God, why have You forsaken Me?”h

35 Some of those who stood by, when they heard that, said, “Look, He is calling for Elijah!” 36 Then someone ran and filled a sponge full of sour wine, put it on a reed, and offered it to Him to drink, saying, “Let Him alone; let us see if Elijah will come to take Him down.”

37 And Jesus cried out with a loud voice, and breathed His last.

38 Then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. 39 So when the centurion, who stood opposite Him, saw that He cried out like this and breathed His last,i he said, “Truly this Man was the Son of God!”

40 There were also women looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James the Less and of Joses, and Salome, 41 who also followed Him and ministered to Him when He was in Galilee, and many other women who came up with Him to Jerusalem.


Jesus Buried in Joseph's Tomb

42 Now when evening had come, because it was the Preparation Day, that is, the day before the Sabbath, 43 Joseph of Arimathea, a prominent council member, who was himself waiting for the kingdom of God, coming and taking courage, went in to Pilate and asked for the body of Jesus. 44 Pilate marveled that He was already dead; and summoning the centurion, he asked him if He had been dead for some time. 45 So when he found out from the centurion, he granted the body to Joseph. 46 Then he bought fine linen, took Him down, and wrapped Him in the linen. And he laid Him in a tomb which had been hewn out of the rock, and rolled a stone against the door of the tomb. 47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses observed where He was laid.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 15:4 15:4 c NU-Text reads of which they accuse You.15:8 d NU-Text reads going up.15:28 e Isaiah 53:1215:28 f NU-Text omits this verse.15:32 g M-Text reads believe Him.15:34 h Psalm 22:115:39 i NU-Text reads that He thus breathed His last.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright