Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 2:1 kai eishlqen palin ei" kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti ei" oikon estin   2 kai euqew" sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta pro" thn quran kai elalei autoi" ton logon   3 kai ercontai pro" auton paralutikon feronte" airomenon upo tessarwn   4 kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxante" calwsin ton krabbaton ef w o paralutiko" katekeito   5 idwn de o ihsou" thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afewntai soi ai amartiai sou   6 hsan de tine" twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en tai" kardiai" autwn   7 ti outo" outw" lalei blasfhmia" ti" dunatai afienai amartia" ei mh ei" o qeo"   8 kai euqew" epignou" o ihsou" tw pneumati autou oti outw" autoi dialogizontai en eautoi" eipen autoi" ti tauta dialogizesqe en tai" kardiai" umwn   9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afewntai sou ai amartiai h eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei   10 ina de eidhte oti exousian ecei o uio" tou anqrwpou afienai epi th" gh" amartia" legei tw paralutikw   11 soi legw egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage ei" ton oikon sou   12 kai hgerqh euqew" kai ara" ton krabbaton exhlqen enantion pantwn wste existasqai panta" kai doxazein ton qeon legonta" oti oudepote outw" eidomen   13 kai exhlqen palin para thn qalassan kai pa" o oclo" hrceto pro" auton kai edidasken autou"   14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anasta" hkolouqhsen autw   15 kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toi" maqhtai" autou hsan gar polloi kai hkolouqhsan autw   16 kai oi grammatei" kai oi farisaioi idonte" auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn elegon toi" maqhtai" autou ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei   17 kai akousa" o ihsou" legei autoi" ou creian ecousin oi iscuonte" iatrou all oi kakw" econte" ouk hlqon kalesai dikaiou" alla amartwlou" ei" metanoian   18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuonte" kai ercontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi maqhtai ou nhsteuousin   19 kai eipen autoi" o ihsou" mh dunantai oi uioi tou numfwno" en w o numfio" met autwn estin nhsteuein oson cronon meq eautwn ecousin ton numfion ou dunantai nhsteuein   20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfio" kai tote nhsteusousin en ekeinai" tai" hmerai"   21 kai oudei" epiblhma rakou" agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai   22 kai oudei" ballei oinon neon ei" askou" palaiou" ei de mh rhssei o oino" o neo" tou" askou" kai o oino" ekceitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon ei" askou" kainou" blhteon   23 kai egeneto paraporeuesqai auton en toi" sabbasin dia twn sporimwn kai hrxanto oi maqhtai autou odon poiein tillonte" tou" stacua"   24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin en toi" sabbasin o ouk exestin   25 kai auto" elegen autoi" oudepote anegnwte ti epoihsen dauid ote creian escen kai epeinasen auto" kai oi met autou   26 pw" eishlqen ei" ton oikon tou qeou epi abiaqar arcierew" kai tou" artou" th" proqesew" efagen ou" ouk exestin fagein ei mh toi" iereusin kai edwken kai toi" sun autw ousin   27 kai elegen autoi" to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto ouc o anqrwpo" dia to sabbaton   28 wste kurio" estin o uio" tou anqrwpou kai tou sabbatouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 2:1


Chapter 2

Jesus Forgives and Heals a Paralytic
1 And again He entered Capernaum after some days, and it was heard that He was in the house. 2 Immediatelyg many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And He preached the word to them. 3 Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four men. 4 And when they could not come near Him because of the crowd, they uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying.

5 When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven you.”

6 And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, 7 “Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?”

8 But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, “Why do you reason about these things in your hearts? 9 Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Arise, take up your bed and walk’? 10 But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”—He said to the paralytic, 11 I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.” 12 Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, “We never saw anything like this!”


Matthew the Tax Collector

13 Then He went out again by the sea; and all the multitude came to Him, and He taught them. 14 As He passed by, He saw Levi the son of Alphaeus sitting at the tax office. And He said to him, “Follow Me.” So he arose and followed Him.

15 Now it happened, as He was dining in Levi's house, that many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and His disciples; for there were many, and they followed Him. 16 And when the scribes andh Pharisees saw Him eating with the tax collectors and sinners, they said to His disciples, “How is it that He eats and drinks with tax collectors and sinners?”

17 When Jesus heard it, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.”i


Jesus Is Questioned About Fasting

18 The disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to Him, “Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?”

19 And Jesus said to them, “Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them they cannot fast. 20 But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. 21 No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment; or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. 22 And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine bursts the wineskins, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins.”


Jesus Is Lord of the Sabbath

23 Now it happened that He went through the grainfields on the Sabbath; and as they went His disciples began to pluck the heads of grain. 24 And the Pharisees said to Him, “Look, why do they do what is not lawful on the Sabbath?”

25 But He said to them, “Have you never read what David did when he was in need and hungry, he and those with him: 26 how he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and ate the showbread, which is not lawful to eat except for the priests, and also gave some to those who were with him?”

27 And He said to them, “The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. 28 Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 2:2 2:2 g NU-Text omits Immediately.2:16 h NU-Text reads of the.2:17 i NU-Text omits to repentance.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright