Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 3:1 kai eishlqen palin ei" thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpo" exhrammenhn ecwn thn ceira   2 kai parethroun auton ei toi" sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou   3 kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai ei" to meson   4 kai legei autoi" exestin toi" sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn   5 kai peribleyameno" autou" met orgh" sullupoumeno" epi th pwrwsei th" kardia" autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh h ceir autou ugih" w" h allh   6 kai exelqonte" oi farisaioi euqew" meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opw" auton apoleswsin   7 kai o ihsou" anecwrhsen meta twn maqhtwn autou pro" thn qalassan kai polu plhqo" apo th" galilaia" hkolouqhsan autw kai apo th" ioudaia"   8 kai apo ierosolumwn kai apo th" idoumaia" kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqo" polu akousante" osa epoiei hlqon pro" auton   9 kai eipen toi" maqhtai" autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton   10 pollou" gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastiga"   11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uio" tou qeou   12 kai polla epetima autoi" ina mh faneron auton poihswsin   13 kai anabainei ei" to oro" kai proskaleitai ou" hqelen auto" kai aphlqon pro" auton   14 kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autou" khrussein   15 kai ecein exousian qerapeuein ta" nosou" kai ekballein ta daimonia   16 kai epeqhken tw simwni onoma petron   17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoi" onomata boanerge" o estin uioi bronth"   18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn   19 kai ioudan iskariwthn o" kai paredwken auton kai ercontai ei" oikon   20 kai sunercetai palin oclo" wste mh dunasqai autou" mhte arton fagein   21 kai akousante" oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth   22 kai oi grammatei" oi apo ierosolumwn katabante" elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia   23 kai proskalesameno" autou" en parabolai" elegen autoi" pw" dunatai satana" satanan ekballein   24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh   25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh   26 kai ei o satana" anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla telo" ecei   27 oudei" dunatai ta skeuh tou iscurou eiselqwn ei" thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpash   28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toi" uioi" twn anqrwpwn kai blasfhmiai osa" an blasfhmhswsin   29 o" d an blasfhmhsh ei" to pneuma to agion ouk ecei afesin ei" ton aiwna all enoco" estin aiwniou krisew"   30 oti elegon pneuma akaqarton ecei   31 ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwte" apesteilan pro" auton fwnounte" auton   32 kai ekaqhto oclo" peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou kai ai adelfai sou exw zhtousin se   33 kai apekriqh autoi" legwn ti" estin h mhthr mou h oi adelfoi mou   34 kai peribleyameno" kuklw tou" peri auton kaqhmenou" legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou   35 o" gar an poihsh to qelhma tou qeou outo" adelfo" mou kai adelfh mou kai mhthr estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 3:1


Chapter 3

Healing on the Sabbath
1 And He entered the synagogue again, and a man was there who had a withered hand. 2 So they watched Him closely, whether He would heal him on the Sabbath, so that they might accuse Him. 3 And He said to the man who had the withered hand, “Step forward.” 4 Then He said to them, “Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill?” But they kept silent. 5 And when He had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their hearts, He said to the man, “Stretch out your hand.” And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other.j 6 Then the Pharisees went out and immediately plotted with the Herodians against Him, how they might destroy Him.


A Great Multitude Follows Jesus

7 But Jesus withdrew with His disciples to the sea. And a great multitude from Galilee followed Him, and from Judea 8 and Jerusalem and Idumea and beyond the Jordan; and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things He was doing, came to Him. 9 So He told His disciples that a small boat should be kept ready for Him because of the multitude, lest they should crush Him. 10 For He healed many, so that as many as had afflictions pressed about Him to touch Him. 11 And the unclean spirits, whenever they saw Him, fell down before Him and cried out, saying, “You are the Son of God.” 12 But He sternly warned them that they should not make Him known.


The Twelve Apostles

13 And He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted. And they came to Him. 14 Then He appointed twelve,k that they might be with Him and that He might send them out to preach, 15 and to have power to heal sicknesses andl to cast out demons: 16 Simon,m to whom He gave the name Peter; 17 James the son of Zebedee and John the brother of James, to whom He gave the name Boanerges, that is, “Sons of Thunder”; 18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Cananite; 19 and Judas Iscariot, who also betrayed Him. And they went into a house.


A House Divided Cannot Stand

20 Then the multitude came together again, so that they could not so much as eat bread. 21 But when His own people heard about this, they went out to lay hold of Him, for they said, “He is out of His mind.”

22 And the scribes who came down from Jerusalem said, “He has Beelzebub,” and, “By the ruler of the demons He casts out demons.”

23 So He called them to Himself and said to them in parables: “How can Satan cast out Satan? 24 If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. 25 And if a house is divided against itself, that house cannot stand. 26 And if Satan has risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but has an end. 27 No one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man. And then he will plunder his house.


The Unpardonable Sin

28 Assuredly, I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter; 29 but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation”— 30 because they said, “He has an unclean spirit.”


Jesus' Mother and Brothers Send for Him

31 Then His brothers and His mother came, and standing outside they sent to Him, calling Him. 32 And a multitude was sitting around Him; and they said to Him, “Look, Your mother and Your brothersn are outside seeking You.”

33 But He answered them, saying, “Who is My mother, or My brothers?” 34 And He looked around in a circle at those who sat about Him, and said, “Here are My mother and My brothers! 35 For whoever does the will of God is My brother and My sister and mother.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 3:5 3:5 j NU-Text omits as whole as the other.3:14 k NU-Text adds whom He also named apostles.3:15 l NU-Text omits to heal sicknesses and.3:16 m NU-Text reads and He appointed the twelve: Simon, . . . .3:32 n NU-Text and M-Text add and Your sisters.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright