Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Mark 4:1 kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunhcqh pro" auton oclo" polu" wste auton embanta ei" to ploion kaqhsqai en th qalassh kai pa" o oclo" pro" thn qalassan epi th" gh" hn   2 kai edidasken autou" en parabolai" polla kai elegen autoi" en th didach autou   3 akouete idou exhlqen o speirwn tou speirai   4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto   5 allo de epesen epi to petrwde" opou ouk eicen ghn pollhn kai euqew" exaneteilen dia to mh ecein baqo" gh"   6 hliou de anateilanto" ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh   7 kai allo epesen ei" ta" akanqa" kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken   8 kai allo epesen ei" thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta kai eferen en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton   9 kai elegen autoi" o ecwn wta akouein akouetw   10 ote de egeneto katamona" hrwthsan auton oi peri auton sun toi" dwdeka thn parabolhn   11 kai elegen autoi" umin dedotai gnwnai to musthrion th" basileia" tou qeou ekeinoi" de toi" exw en parabolai" ta panta ginetai   12 ina bleponte" blepwsin kai mh idwsin kai akouonte" akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoi" ta amarthmata   13 kai legei autoi" ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pw" pasa" ta" parabola" gnwsesqe   14 o speirwn ton logon speirei   15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logo" kai otan akouswsin euqew" ercetai o satana" kai airei ton logon ton esparmenon en tai" kardiai" autwn   16 kai outoi eisin omoiw" oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqew" meta cara" lambanousin auton   17 kai ouk ecousin rizan en eautoi" alla proskairoi eisin eita genomenh" qliyew" h diwgmou dia ton logon euqew" skandalizontai   18 kai outoi eisin oi ei" ta" akanqa" speiromenoi outoi eisin oi ton logon akouonte"   19 kai ai merimnai tou aiwno" toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpo" ginetai   20 kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparente" oitine" akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton   21 kai elegen autoi" mhti o lucno" ercetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian epiteqh   22 ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina ei" faneron elqh   23 ei ti" ecei wta akouein akouetw   24 kai elegen autoi" blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toi" akouousin   25 o" gar an ech doqhsetai autw kai o" ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou   26 kai elegen outw" estin h basileia tou qeou w" ean anqrwpo" balh ton sporon epi th" gh"   27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporo" blastanh kai mhkunhtai w" ouk oiden auto"   28 automath gar h gh karpoforei prwton corton eita stacun eita plhrh siton en tw stacui   29 otan de paradw o karpo" euqew" apostellei to drepanon oti paresthken o qerismo"   30 kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn   31 w" kokkw sinapew" o" otan sparh epi th" gh" mikrotero" pantwn twn spermatwn estin twn epi th" gh"   32 kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn lacanwn meizwn kai poiei kladou" megalou" wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun   33 kai toiautai" parabolai" pollai" elalei autoi" ton logon kaqw" hdunanto akouein   34 cwri" de parabolh" ouk elalei autoi" kat idian de toi" maqhtai" autou epeluen panta   35 kai legei autoi" en ekeinh th hmera oyia" genomenh" dielqwmen ei" to peran   36 kai afente" ton oclon paralambanousin auton w" hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou   37 kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen ei" to ploion wste auto hdh gemizesqai   38 kai hn auto" epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa   39 kai diegerqei" epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemo" kai egeneto galhnh megalh   40 kai eipen autoi" ti deiloi este outw" pw" ouk ecete pistin   41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon pro" allhlou" ti" ara outo" estin oti kai o anemo" kai h qalassa upakouousin autw


 

(NKJV) Mark 4:1


Chapter 4

The Parable of the Sower
1 And again He began to teach by the sea. And a great multitude was gathered to Him, so that He got into a boat and sat in it on the sea; and the whole multitude was on the land facing the sea. 2 Then He taught them many things by parables, and said to them in His teaching:

3 Listen! Behold, a sower went out to sow. 4 And it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside; and the birds of the airo came and devoured it. 5 Some fell on stony ground, where it did not have much earth; and immediately it sprang up because it had no depth of earth. 6 But when the sun was up it was scorched, and because it had no root it withered away. 7 And some seed fell among thorns; and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. 8 But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced: some thirtyfold, some sixty, and some a hundred.”

9 And He said to them,pHe who has ears to hear, let him hear!”


The Purpose of Parables

10 But when He was alone, those around Him with the twelve asked Him about the parable. 11 And He said to them, “To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God; but to those who are outside, all things come in parables, 12 so that

‘Seeing they may see and not perceive,
And hearing they may hear and not understand;
Lest they should turn,
And their sins be forgiven them.’q


The Parable of the Sower Explained

13 And He said to them, “Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? 14 The sower sows the word. 15 And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. 16 These likewise are the ones sown on stony ground who, when they hear the word, immediately receive it with gladness; 17 and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. 18 Now these are the ones sown among thorns; they are the ones who hear the word, 19 and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. 20 But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit: some thirtyfold, some sixty, and some a hundred.”


Light Under a Basket

21 Also He said to them, “Is a lamp brought to be put under a basket or under a bed? Is it not to be set on a lampstand? 22 For there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret but that it should come to light. 23 If anyone has ears to hear, let him hear.”

24 Then He said to them, “Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you; and to you who hear, more will be given. 25 For whoever has, to him more will be given; but whoever does not have, even what he has will be taken away from him.”


The Parable of the Growing Seed

26 And He said, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, 27 and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how. 28 For the earth yields crops by itself: first the blade, then the head, after that the full grain in the head. 29 But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come.”


The Parable of the Mustard Seed

30 Then He said, “To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? 31 It is like a mustard seed which, when it is sown on the ground, is smaller than all the seeds on earth; 32 but when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs, and shoots out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade.”


Jesus' Use of Parables

33 And with many such parables He spoke the word to them as they were able to hear it. 34 But without a parable He did not speak to them. And when they were alone, He explained all things to His disciples.


Wind and Wave Obey Jesus

35 On the same day, when evening had come, He said to them, “Let us cross over to the other side.” 36 Now when they had left the multitude, they took Him along in the boat as He was. And other little boats were also with Him. 37 And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. 38 But He was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke Him and said to Him, “Teacher, do You not care that we are perishing?”

39 Then He arose and rebuked the wind, and said to the sea, “Peace, be still!” And the wind ceased and there was a great calm. 40 But He said to them, “Why are you so fearful? How is it that you have no faith?”r 41 And they feared exceedingly, and said to one another, “Who can this be, that even the wind and the sea obey Him!”
(NKJV Notes) Mark 4:4 4:4 o NU-Text and M-Text omit of the air.4:9 p NU-Text and M-Text omit to them.4:12 q Isaiah 6:9, 104:40 r NU-Text reads Have you still no faith?

NKJV Copyright