Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Mark 5:1 kai hlqon ei" to peran th" qalassh" ei" thn cwran twn gadarhnwn   2 kai exelqonti autw ek tou ploiou euqew" aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpo" en pneumati akaqartw   3 o" thn katoikhsin eicen en toi" mnhmasin kai oute alusesin oudei" edunato auton dhsai   4 dia to auton pollaki" pedai" kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou ta" alusei" kai ta" peda" suntetrifqai kai oudei" auton iscuen damasai   5 kai dia panto" nukto" kai hmera" en toi" oresin kai en toi" mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoi"   6 idwn de ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen autw   7 kai kraxa" fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanish"   8 elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou   9 kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriqh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen   10 kai parekalei auton polla ina mh autou" aposteilh exw th" cwra"   11 hn de ekei pro" tw orei agelh coirwn megalh boskomenh   12 kai parekalesan auton pante" oi daimone" legonte" pemyon hma" ei" tou" coirou" ina ei" autou" eiselqwmen   13 kai epetreyen autoi" euqew" o ihsou" kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon ei" tou" coirou" kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou ei" thn qalassan hsan de w" discilioi kai epnigonto en th qalassh   14 oi de boskonte" tou" coirou" efugon kai anhggeilan ei" thn polin kai ei" tou" agrou" kai exhlqon idein ti estin to gegono"   15 kai ercontai pro" ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legewna kai efobhqhsan   16 dihghsanto de autoi" oi idonte" pw" egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn   17 kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn   18 kai embanto" autou ei" to ploion parekalei auton o daimonisqei" ina h met autou   19 o de ihsou" ouk afhken auton alla legei autw upage ei" ton oikon sou pro" tou" sou" kai anaggeilon autoi" osa soi o kurio" pepoihken kai hlehsen se   20 kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsou" kai pante" eqaumazon   21 kai diaperasanto" tou ihsou en tw ploiw palin ei" to peran sunhcqh oclo" polu" ep auton kai hn para thn qalassan   22 kai idou ercetai ei" twn arcisunagwgwn onomati iaeiro" kai idwn auton piptei pro" tou" poda" autou   23 kai parekalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatw" ecei ina elqwn epiqh" auth ta" ceira" opw" swqh kai zhsetai   24 kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw oclo" polu" kai suneqlibon auton   25 kai gunh ti" ousa en rusei aimato" eth dwdeka   26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par auth" panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon ei" to ceiron elqousa   27 akousasa peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou   28 elegen gar oti kan twn imatiwn autou aywmai swqhsomai   29 kai euqew" exhranqh h phgh tou aimato" auth" kai egnw tw swmati oti iatai apo th" mastigo"   30 kai euqew" o ihsou" epignou" en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafei" en tw oclw elegen ti" mou hyato twn imatiwn   31 kai elegon autw oi maqhtai autou blepei" ton oclon sunqlibonta se kai legei" ti" mou hyato   32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan   33 h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian   34 o de eipen auth qugater h pisti" sou seswken se upage ei" eirhnhn kai isqi ugih" apo th" mastigo" sou   35 eti autou lalounto" ercontai apo tou arcisunagwgou legonte" oti h qugathr sou apeqanen ti eti skullei" ton didaskalon   36 o de ihsou" euqew" akousa" ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue   37 kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou   38 kai ercetai ei" ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon klaionta" kai alalazonta" polla   39 kai eiselqwn legei autoi" ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei   40 kai kategelwn autou o de ekbalwn panta" paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai tou" met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon   41 kai krathsa" th" ceiro" tou paidiou legei auth taliqa koumi o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeirai   42 kai euqew" anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh   43 kai diesteilato autoi" polla ina mhdei" gnw touto kai eipen doqhnai auth fagein


 

(NKJV) Mark 5:1


Chapter 5

A Demon-Possessed Man Healed
1 Then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes.s 2 And when He had come out of the boat, immediately there met Him out of the tombs a man with an unclean spirit, 3 who had his dwelling among the tombs; and no one could bind him,t not even with chains, 4 because he had often been bound with shackles and chains. And the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces; neither could anyone tame him. 5 And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones.

6 When he saw Jesus from afar, he ran and worshiped Him. 7 And he cried out with a loud voice and said, “What have I to do with You, Jesus, Son of the Most High God? I implore You by God that You do not torment me.”

8 For He said to him, “Come out of the man, unclean spirit!” 9 Then He asked him, “What is your name?”

And he answered, saying, “My name is Legion; for we are many.” 10 Also he begged Him earnestly that He would not send them out of the country.

11 Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. 12 So all the demons begged Him, saying, “Send us to the swine, that we may enter them.” 13 And at once Jesusu gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine (there were about two thousand); and the herd ran violently down the steep place into the sea, and drowned in the sea.

14 So those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that had happened. 15 Then they came to Jesus, and saw the one who had been demon-possessed and had the legion, sitting and clothed and in his right mind. And they were afraid. 16 And those who saw it told them how it happened to him who had been demon-possessed, and about the swine. 17 Then they began to plead with Him to depart from their region.

18 And when He got into the boat, he who had been demon-possessed begged Him that he might be with Him. 19 However, Jesus did not permit him, but said to him, “Go home to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you, and how He has had compassion on you.” 20 And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him; and all marveled.


A Girl Restored to Life and a Woman Healed

21 Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to Him; and He was by the sea. 22 And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw Him, he fell at His feet 23 and begged Him earnestly, saying, “My little daughter lies at the point of death. Come and lay Your hands on her, that she may be healed, and she will live.” 24 So Jesus went with him, and a great multitude followed Him and thronged Him.

25 Now a certain woman had a flow of blood for twelve years, 26 and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. 27 When she heard about Jesus, she came behind Him in the crowd and touched His garment. 28 For she said, “If only I may touch His clothes, I shall be made well.”

29 Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. 30 And Jesus, immediately knowing in Himself that power had gone out of Him, turned around in the crowd and said, “Who touched My clothes?”

31 But His disciples said to Him, “You see the multitude thronging You, and You say, ‘Who touched Me?’

32 And He looked around to see her who had done this thing. 33 But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before Him and told Him the whole truth. 34 And He said to her, “Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be healed of your affliction.”

35 While He was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, “Your daughter is dead. Why trouble the Teacher any further?”

36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, He said to the ruler of the synagogue, “Do not be afraid; only believe.” 37 And He permitted no one to follow Him except Peter, James, and John the brother of James. 38 Then He came to the house of the ruler of the synagogue, and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. 39 When He came in, He said to them, “Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping.”

40 And they ridiculed Him. But when He had put them all outside, He took the father and the mother of the child, and those who were with Him, and entered where the child was lying. 41 Then He took the child by the hand, and said to her, “Talitha, cumi,” which is translated, “Little girl, I say to you, arise.” 42 Immediately the girl arose and walked, for she was twelve years of age. And they were overcome with great amazement. 43 But He commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat.
(NKJV Notes) Mark 5:1 5:1 s NU-Text reads Gerasenes.5:3 t NU-Text adds anymore.5:13 u NU-Text reads And He gave.

NKJV Copyright