Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Mark 6:1 kai exhlqen ekeiqen kai hlqen ei" thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou   2 kai genomenou sabbatou hrxato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouonte" exeplhssonto legonte" poqen toutw tauta kai ti" h sofia h doqeisa autw oti kai dunamei" toiautai dia twn ceirwn autou ginontai   3 ouk outo" estin o tektwn o uio" maria" adelfo" de iakwbou kai iwsh kai iouda kai simwno" kai ouk eisin ai adelfai autou wde pro" hma" kai eskandalizonto en autw   4 elegen de autoi" o ihsou" oti ouk estin profhth" atimo" ei mh en th patridi autou kai en toi" suggenesin kai en th oikia autou   5 kai ouk hdunato ekei oudemian dunamin poihsai ei mh oligoi" arrwstoi" epiqei" ta" ceira" eqerapeusen   6 kai eqaumazen dia thn apistian autwn kai perihgen ta" kwma" kuklw didaskwn   7 kai proskaleitai tou" dwdeka kai hrxato autou" apostellein duo duo kai edidou autoi" exousian twn pneumatwn twn akaqartwn   8 kai parhggeilen autoi" ina mhden airwsin ei" odon ei mh rabdon monon mh phran mh arton mh ei" thn zwnhn calkon   9 all upodedemenou" sandalia kai mh endushsqe duo citwna"   10 kai elegen autoi" opou ean eiselqhte ei" oikian ekei menete ew" an exelqhte ekeiqen   11 kai osoi an mh dexwntai uma" mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn ei" marturion autoi" amhn legw umin anektoteron estai sodomoi" h gomorroi" en hmera krisew" h th polei ekeinh   12 kai exelqonte" ekhrusson ina metanohswsin   13 kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollou" arrwstou" kai eqerapeuon   14 kai hkousen o basileu" hrwdh" faneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iwannh" o baptizwn ek nekrwn hgerqh kai dia touto energousin ai dunamei" en autw   15 alloi elegon oti hlia" estin alloi de elegon oti profhth" estin h w" ei" twn profhtwn   16 akousa" de o hrwdh" eipen oti on egw apekefalisa iwannhn outo" estin auto" hgerqh ek nekrwn   17 auto" gar o hrwdh" aposteila" ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en th fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen   18 elegen gar o iwannh" tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou   19 h de hrwdia" eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato   20 o gar hrwdh" efobeito ton iwannhn eidw" auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousa" autou polla epoiei kai hdew" autou hkouen   21 kai genomenh" hmera" eukairou ote hrwdh" toi" genesioi" autou deipnon epoiei toi" megistasin autou kai toi" ciliarcoi" kai toi" prwtoi" th" galilaia"   22 kai eiselqoush" th" qugatro" auth" th" hrwdiado" kai orchsamenh" kai aresash" tw hrwdh kai toi" sunanakeimenoi" eipen o basileu" tw korasiw aithson me o ean qelh" kai dwsw soi   23 kai wmosen auth oti o ean me aithsh" dwsw soi ew" hmisou" th" basileia" mou   24 h de exelqousa eipen th mhtri auth" ti aithsomai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptistou   25 kai eiselqousa euqew" meta spoudh" pro" ton basilea hthsato legousa qelw ina moi dw" ex auth" epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou   26 kai perilupo" genomeno" o basileu" dia tou" orkou" kai tou" sunanakeimenou" ouk hqelhsen authn aqethsai   27 kai euqew" aposteila" o basileu" spekoulatwra epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou [6:28] o de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh   28 kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri auth"   29 kai akousante" oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en tw mnhmeiw   30 kai sunagontai oi apostoloi pro" ton ihsoun kai aphggeilan autw panta kai osa epoihsan kai osa edidaxan   31 kai eipen autoi" deute umei" autoi kat idian ei" erhmon topon kai anapauesqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagonte" polloi kai oude fagein hukairoun   32 kai aphlqon ei" erhmon topon tw ploiw kat idian   33 kai eidon autou" upagonta" oi ocloi kai epegnwsan auton polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autou" kai sunhlqon pro" auton   34 kai exelqwn eiden o ihsou" polun oclon kai esplagcnisqh ep autoi" oti hsan w" probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autou" polla   35 kai hdh wra" pollh" genomenh" proselqonte" autw oi maqhtai autou legousin oti erhmo" estin o topo" kai hdh wra pollh   36 apoluson autou" ina apelqonte" ei" tou" kuklw agrou" kai kwma" agoraswsin eautoi" artou" ti gar fagwsin ouk ecousin   37 o de apokriqei" eipen autoi" dote autoi" umei" fagein kai legousin autw apelqonte" agoraswmen diakosiwn dhnariwn artou" kai dwmen autoi" fagein   38 o de legei autoi" posou" artou" ecete upagete kai idete kai gnonte" legousin pente kai duo icqua"   39 kai epetaxen autoi" anaklinai panta" sumposia sumposia epi tw clwrw cortw   40 kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana penthkonta   41 kai labwn tou" pente artou" kai tou" duo icqua" anableya" ei" ton ouranon euloghsen kai kateklasen tou" artou" kai edidou toi" maqhtai" autou ina paraqwsin autoi" kai tou" duo icqua" emerisen pasin   42 kai efagon pante" kai ecortasqhsan   43 kai hran klasmatwn dwdeka kofinou" plhrei" kai apo twn icquwn   44 kai hsan oi fagonte" tou" artou" wsei pentakiscilioi andre"   45 kai euqew" hnagkasen tou" maqhta" autou embhnai ei" to ploion kai proagein ei" to peran pro" bhqsaidan ew" auto" apolush ton oclon   46 kai apotaxameno" autoi" aphlqen ei" to oro" proseuxasqai   47 kai oyia" genomenh" hn to ploion en mesw th" qalassh" kai auto" mono" epi th" gh"   48 kai eiden autou" basanizomenou" en tw elaunein hn gar o anemo" enantio" autoi" kai peri tetarthn fulakhn th" nukto" ercetai pro" autou" peripatwn epi th" qalassh" kai hqelen parelqein autou"   49 oi de idonte" auton peripatounta epi th" qalassh" edoxan fantasma einai kai anekraxan   50 pante" gar auton eidon kai etaracqhsan kai euqew" elalhsen met autwn kai legei autoi" qarseite egw eimi mh fobeisqe   51 kai anebh pro" autou" ei" to ploion kai ekopasen o anemo" kai lian ek perissou en eautoi" existanto kai eqaumazon   52 ou gar sunhkan epi toi" artoi" hn gar h kardia autwn pepwrwmenh   53 kai diaperasante" hlqon epi thn ghn genhsaret kai proswrmisqhsan   54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euqew" epignonte" auton   55 peridramonte" olhn thn pericwron ekeinhn hrxanto epi toi" krabbatoi" tou" kakw" econta" periferein opou hkouon oti ekei estin   56 kai opou an eiseporeueto ei" kwma" h polei" h agrou" en tai" agorai" etiqoun tou" asqenounta" kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hptonto autou eswzontoCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Mark 6:1


Chapter 6

Jesus Rejected at Nazareth
1 Then He went out from there and came to His own country, and His disciples followed Him. 2 And when the Sabbath had come, He began to teach in the synagogue. And many hearing Him were astonished, saying, “Where did this Man get these things? And what wisdom is this which is given to Him, that such mighty works are performed by His hands! 3 Is this not the carpenter, the Son of Mary, and brother of James, Joses, Judas, and Simon? And are not His sisters here with us?” So they were offended at Him.

4 But Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house.” 5 Now He could do no mighty work there, except that He laid His hands on a few sick people and healed them. 6 And He marveled because of their unbelief. Then He went about the villages in a circuit, teaching.


Sending Out the Twelve

7 And He called the twelve to Himself, and began to send them out two by two, and gave them power over unclean spirits. 8 He commanded them to take nothing for the journey except a staff—no bag, no bread, no copper in their money belts— 9 but to wear sandals, and not to put on two tunics.

10 Also He said to them, “In whatever place you enter a house, stay there till you depart from that place. 11 And whoeverv will not receive you nor hear you, when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them.w Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!”

12 So they went out and preached that people should repent. 13 And they cast out many demons, and anointed with oil many who were sick, and healed them.


John the Baptist Beheaded

14 Now King Herod heard of Him, for His name had become well known. And he said, “John the Baptist is risen from the dead, and therefore these powers are at work in him.”

15 Others said, “It is Elijah.”

And others said, “It is the Prophet, orx like one of the prophets.”

16 But when Herod heard, he said, “This is John, whom I beheaded; he has been raised from the dead!” 17 For Herod himself had sent and laid hold of John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her. 18 Because John had said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother's wife.”

19 Therefore Herodias held it against him and wanted to kill him, but she could not; 20 for Herod feared John, knowing that he was a just and holy man, and he protected him. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly.

21 Then an opportune day came when Herod on his birthday gave a feast for his nobles, the high officers, and the chief men of Galilee. 22 And when Herodias’ daughter herself came in and danced, and pleased Herod and those who sat with him, the king said to the girl, “Ask me whatever you want, and I will give it to you.” 23 He also swore to her, “Whatever you ask me, I will give you, up to half my kingdom.”

24 So she went out and said to her mother, “What shall I ask?”

And she said, “The head of John the Baptist!”

25 Immediately she came in with haste to the king and asked, saying, “I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter.”

26 And the king was exceedingly sorry; yet, because of the oaths and because of those who sat with him, he did not want to refuse her. 27 Immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in prison, 28 brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother. 29 When his disciples heard of it, they came and took away his corpse and laid it in a tomb.


Feeding the Five Thousand

30 Then the apostles gathered to Jesus and told Him all things, both what they had done and what they had taught. 31 And He said to them, “Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while.” For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. 32 So they departed to a deserted place in the boat by themselves.

33 But the multitudesy saw them departing, and many knew Him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to Him. 34 And Jesus, when He came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So He began to teach them many things. 35 When the day was now far spent, His disciples came to Him and said, “This is a deserted place, and already the hour is late. 36 Send them away, that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves bread;z for they have nothing to eat.”

37 But He answered and said to them, “You give them something to eat.”

And they said to Him, “Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread and give them something to eat?”

38 But He said to them, “How many loaves do you have? Go and see.”

And when they found out they said, “Five, and two fish.”

39 Then He commanded them to make them all sit down in groups on the green grass. 40 So they sat down in ranks, in hundreds and in fifties. 41 And when He had taken the five loaves and the two fish, He looked up to heaven, blessed and broke the loaves, and gave them to His disciples to set before them; and the two fish He divided among them all. 42 So they all ate and were filled. 43 And they took up twelve baskets full of fragments and of the fish. 44 Now those who had eaten the loaves were abouta five thousand men.


Jesus Walks on the Sea

45 Immediately He made His disciples get into the boat and go before Him to the other side, to Bethsaida, while He sent the multitude away. 46 And when He had sent them away, He departed to the mountain to pray. 47 Now when evening came, the boat was in the middle of the sea; and He was alone on the land. 48 Then He saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night He came to them, walking on the sea, and would have passed them by. 49 And when they saw Him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out; 50 for they all saw Him and were troubled. But immediately He talked with them and said to them, “Be of good cheer! It is I; do not be afraid.” 51 Then He went up into the boat to them, and the wind ceased. And they were greatly amazed in themselves beyond measure, and marveled. 52 For they had not understood about the loaves, because their heart was hardened.


Many Touch Him and Are Made Well

53 When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and anchored there. 54 And when they came out of the boat, immediately the people recognized Him, 55 ran through that whole surrounding region, and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard He was. 56 Wherever He entered, into villages, cities, or the country, they laid the sick in the marketplaces, and begged Him that they might just touch the hem of His garment. And as many as touched Him were made well.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Mark 6:11 6:11 v NU-Text reads whatever place.6:11 w NU-Text omits the rest of this verse.6:15 x NU-Text and M-Text omit or.6:33 y NU-Text and M-Text read they.6:36 z NU-Text reads something to eat and omits the rest of this verse.6:44 a NU-Text and M-Text omit about.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright